Folosim cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pentru a îmbunătăți experiența ta de navigare pe website-ul nostru, pentru afișa conținut și reclame personalizate, pentru a analiza traficul de pe website-ul nostru și pentru a înțelege de unde vin vizitatorii noștri. Navigând pe website-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor, cât și a altor metode de urmărire folosite.

sms button light

119

Raport de activitate 2018

Raport de activitate 2018

 

RAPORT DE ACTIVITATE

AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI TULCEA

PE ANUL 2018

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MISIUNEA INSTITUȚIEI

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Judeţean Tulcea și este coordonată metodologic de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea are rolul de a asigura, la nivelul întregului judeţ, aplicarea politicilor, măsurilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum şi altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea are responsabilitatea  administrării și acordării beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, precum și a dezvoltării și diversificării serviciilor sociale specializate, în funcție de nevoile identificate, cu scopul prioritar de a menține funcționalitatea socială a persoanei urmărind reinserția în mediul propriu de viață, familial și comunitar.

Finanţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, precum şi a activităţilor de asistenţă socială se asigură prin transferuri cu destinaţie specială de la bugetul judeţului Tulcea. La finanţarea asistenţei sociale sunt utilizate şi sume provenite din donaţii, sponsorizări, contribuţii din partea unor persoane fizice sau juridice, din contribuţia beneficiarilor de servicii sociale, precum şi din alte surse, inclusiv venituri din activităţi productive desfăşurate de personalul angajat sau beneficiarii serviciilor sociale, în atelierele protejate cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Conducerea Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea a fost asigurată de Directorul General, Directorul General Adjunct Direcția Pentru Protecția Copilului, Directorul General Adjunct Direcția Pentru Protecția Persoanelor Adulte, Directorul General Adjunct Direcția Resurse Umane, Juridic, Monitorizare, Statistică, Coordonare SPAS- uri,  și Directorul General Adjunct Direcția Economică.

Conducerea instituției a avut ca obiectiv principal îndeplinirea misiunii instituției și realizarea atribuțiilor Direcției Generale în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor- cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 110 din 29.06.2018, a fost aprobată o nouă organigramă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea.

În cadrul direcției funcționează:

 1. Direcția pentru Protecția Copilului
 2. Direcția pentru Protecția Persoanelor Adulte
 3. Direcția Resurse Umane, Juridic, Monitorizare, Statistică, Coordonare și Îndrumare SPAS-URI
 4. Direcția Economica.

 

 1. OBIECTIVE GENERALE

 

 • Îmbunătățirea calității managementului instituței;
 • Continuarea procesului de dezinstituționalizare/prevenire a instituționalizării prin extinderea și îmbunătățirea serviciilor bazate pe comunitate, atât în mediul urban cât și în mediul rural;
 • Continuarea procesului de restructurare a centrelor de tip rezidențial, prin creearea de unități de tip familial cu număr mai mic de beneficiari;
 • Reorganizarea centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap;
 • Creșterea calității serviciilor sociale publice furnizate beneficiarilor și oricăror persoane aflate în nevoie în Județul Tulcea;
 • Implementarea și respectarea standardelor de calitate minime obligatorii pentru toate serviciile sociale oferite de D.G.A.S.P.C. Tulcea;
 • Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență;
 • Combaterea riscului de excluziune socială și creșterea calității vieții persoanelor vârstnice;
 • Asigurarea coordonării metodologice a serviciilor publice de asistență socială la nivelul U.A.T. –urilor;
 • Îmbunătățirea serviciilor de adopție și post-adopție;
 • Implementarea măsurilor de asistență socială în conformitate cu prevederile legale;
 • Promovarea și valorizarea activităților de voluntariat în serviciile sociale;
 • Utilizarea eficientă și eficace a fondurilor publice aprobate, în scopul creșterii calității sociale și asigurării transparenței în utilizarea fondurilor publice;
 • Asigurarea informării și consilierii permanente a persoanelor aflate în nevoie în scopul accesării unor servicii sociale;
 • Formarea, perfecționarea și specializarea personalului care administrează și acordă servicii sociale;
 • Prevenirea și reducerea abandonului copiilor de către familie;
 • Facilitarea integrării profesionale a persoanelor cu dizabilități;
 • Promovarea adopției;
 • Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protectie și a altor categorii vulnerabile de tineri;
 • Reabilitarea, modernizarea, dotarea clădirilor existente, în vederea furnizării de servicii sociale la standarde de calitate și în conformitate cu nevoile identificate;
 • Asigurarea bunei gestiuni financiare în utilizarea fondurilor alocate și în administrarea patrimoniului deținut.
 • TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, stablilește  regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau numite, precum și al altor instituții publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora.

Raportul anual privind transparența decizională  a fost întocmit într-un document distinct și făcut public pe site-ul instituției www.dgaspctl.ro, și prin afișare  la sediu într-un spațiu accesibil publicului.

     Asigurarea accesului la informațiile de interes public către cetățeni, persoane fizice sau juridice, se face din oficiu sau la cerere. În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a asigura accesul la informațiile de interes public și să își desfășoare activitatea într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile publice să constituie regula, iar limitarea accesului la informație să constituie excepția.

Raportul anual privind implementarea Legii nr. 544/2001 a fost întocmit într-un document distinct și făcut public pe site-ul instituției www.dgaspctl.ro  și prin afișare la sediu într-un spațiu accesibil publicului. Pentru informațiile formulate verbal s-a raspuns la fața locului, iar pentru cele solicitate pe suport de hârtie, cererile au fost rezolvate în termen legal.

 1. RELAȚIA CU COMUNITATEA

Potrivit Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale.

Autorităţile administraţiei publice sprijină derularea activităţilor de voluntariat prin includerea în strategiile de dezvoltare locală sau naţională a unor capitole distincte despre rolul voluntariatului ca resursă de dezvoltare a bunăstării sociale, şi nu ca modalitate de reducere a cheltuielilor, precum şi modul de sprijinire a voluntariatului pentru atingerea priorităţilor locale sau naţionale.

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, în anul 2018 s-au încheiat 4(patru) contracte de participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerată şi bazată pe o decizie liber consimţită a voluntarului.

DIRECȚIA  PENTRU PROTECȚIA COPILULUI

                                                                                                                   

 1. SERVICII DE SPECIALITATE
 2. Serviciul Management de Caz pentru Copil, Monitorizare Servicii Sociale

 

Serviciului Management de Caz pentru Copil, Monitorizare Servicii Sociale are ca atribuţii: monitorizarea măsurilor de protecție specială a copiilor aflați în sistemul de protecție, separati temporar sau definitiv de părinţii; analiza şi rezolvarea sesizărilor referitoare la cazurile copiilor aflaţi în evidență; informarea şi consilierea familiilor cu copii pentru a-şi dezvolta capacităţile parentale, pentru a depăşi situaţiile dificile cu care se confruntă și a facilita reintegrarea/integrarea în familie.

Urmărindu-se respectarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului și a celorlalte prevederi legale incidente, în perioada ianuarie–decembrie 2018, s-a continuat procesul de evaluare a familiilor naturale şi extinse ale copiilor aflaţi în evidenţa acestui serviciu, dar şi a celor din comunitate, cărora drepturile le sunt în mod involuntar sau voluntar ignorate sau încălcate. Aceste demersuri au fost completate şi de intervenţiile asistenţilor sociali în alte instituţii care au atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor tuturor copiilor.

Acest serviciu asigură managementul de caz pentru:

 • Compartimentul de evaluare, formare și monitorizare asistență maternală
 • Copiii aflați în plasament la asistent maternal
 • Copiii aflați în plasament la rude/familii/persoane
 • Copiii aflați în plasament în Centre de tip rezidenţial sau Case de Tip Familial și - Apartamente

În perioada raportată, în evidența serviciului au fost un număr de 912 de copii/tineri cu măsură de protecție specială.

 • Copii/tineri cu măsură de protecție la asistent maternal- 325

În cursul anulului pentru 29 de copii/tineri a încetat măsura de plasament la asistent maternal profesionist prin reintegrare în familie, adopție, integrare socio-profesională, transfer în sistem rezidențial.

În anul 2018 pentru un număr de 37 de copii s-a stabilit măsură de protecție la asistent maternal.

 • Copii/tineri cu masura de protecție la rude /familii – 256

În cursul anului pentru 34 de copii/tineri a încetat măsura de plasament la rude/familii prin reintegrare în familie, adopție, integrare socio-profesională, transfer în sistem rezidențial/asistent maternal.

În anul 2018, pentru un număr de 23 de copii s-a stabilit măsură de protecție la rude/familii.

 • Copii/tineri cu măsură de protecție în sistem rezidențial -331

În cursul anului pentru 39 de copii/tineri a încetat măsura de plasament la rude/familii prin reintegrare în familie, adopție, integrare socio-profesională, transfer la asistent maternal sau rude/familii.

În anul 2018, pentru un număr de 43 de copii/tineri s-a stabilit măsură de protecție în sistem rezidențial.

 • Compartimentul de Evaluare, Formare și Monitorizare Asistenți Maternali

În cursul anului 2018, în evidența compartimentului au fost 175 de asistenți maternali. DGASPC Tulcea a realizat o campanie de identificare, recrutare și formare asistenți maternali în urma căreia un număr de 12 noi asistenți maternali au fost atestați de către Comisia pentru Protecția Copilului Tulcea. De asemene, a fost organizat un curs de formare continuă pentru asistenții maternali angajați - „Rolul și locul asistentului maternal în sistemul de servicii socialeˮ

 1. Serviciul Prevenţie, Intervenţie, Situaţii Speciale, Evaluare Minori Fapte Penale, Telefonul Copilului

Atribuții:

 • · asigură asistență socială de specialitate și asigură intervenția în situațiile de abuz, neglijență, trafic și migrațiune ce privesc copii și familiile acestora
 • evaluează cazurile semnalate și oferă servicii de consiliere și mediere relațiilor familiale, colaborează instituțional și propune după caz, instituirea măsurilor de protecție.
 • colaborează cu unitățile sanitare în vederea prevenirii abandonului spitalicesc iar în situația părăsirii copilului într-o unitate medicală asigură preluarea acestuia în sistemul de protecție al DGASPC Tulcea.
 • coordonează activitatea liniei telefonice 983 (Telefonul copilului) care are ca obiectiv principal preluarea tuturor cazurilor de copii aflati in dificultate.
 • monitorizează, pe o perioada de 3-6 luni, împreună cu specialiștii din cadrul autoritătilor locale și poliției evoluția copilului pentru care a încetat măsura de protecție
 • evaluează situația minorilor care au săvârțit fapte penale și nu răspund penal și propune măsuri
 • face demersurile necesare în vederea instituirii, menținerii, înlocuirii sau revocării măsurii de supraveghere specializată și colaborează cu autoritățile administrației publice locale în vederea monitorizării cazurilor în care s-a instituit această măsura;
 • solicită autorității locale competente întocmirea și implementarea Planului de servicii pentru prevenirea separării copilului de familia naturală/ lărgită;

  În anul 2018, la nivelul serviciului au fost înregistrate 345 cazuri referitoare la situații de abuz, neglijență, abandon familial, abandon spitalicesc, și alte situații ce privesc protecția copilului. Acestea au fost verificate și evaluate de către 4 asistenți sociali și 1 psiholog. Un număr de 220 de cazuri au fost confirmate ca fiind cazuri de abuz sau neglijentă. Pentru un număr de 104 de copii s- au instituit măsuri de protecție: 37 de măsuri de plasament la asistent maternal; 46 de măsuri de plasament la servicii de tip rezidențial; 21 de măsuri de protecție în familia lărgită/substitutive; Pentru situațiile în care nu a fost necesară o măsură de protecție, copiilor și familiilor s-au acordat sprijin și consiliere în vederea depășirii situației de dificultate și s-a efectuat monitorizarea situației împreună cu autoritățile locale.

           Un număr de 89 de rezoluții ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea au fost transmise DGASPC Tulcea, privind minori care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal. În aceste situații intervențiile se realizează cu dificultate deoarece famillile acestor minori, cât și acestia, sunt greu de identificat la domiciliu, nu colaborează iar DGASPC Tulcea nu are centre specializate unde s-ar putea acorda servicii în mod constant. A fost asigurată prezența la audieri pentru 18 minori suspectați că au săvârșit fapte penale și nu răspund penal.

          La Telefonul Copilului au fost înregistrate un număr de 17 sesizări cu privire la situații de dificultate în care s-ar afla copii. Acetea au fost verificate și au fost luate măsurile prevăzute de lege.

          În cadrul Spitalului Județean de Urgenț Tulcea, am înregistrat un număr de 56 de copii aflați în situați de risc abandon familial. Pentru 34 dintre aceștia, în urma serviciilor acordate s-a reușit menținerea în familie, 15 au fost plasați la asistent maternal, 3 în centre rezidențiale și 4 au primit sprijin împreună cu mama la Centrul Maternal.

          Echipa Intersectorial Locală de la nivelul jud. Tulcea al cărei secretariat este asigurat în cadrul serviciului a avut în cursul anului 2018 un număr de 8 acțiuni de prevenire  și combatere a exploatării prin muncă, traficului de persoane, violența asupra copiilor. Cu sprijinul Primăriilor Tulcea și Babadag prin structurile competente au fost realizate 2 acțiuni de prevenire și combatere a exploatării prin muncă a copilului, a traficului de persoane, activități de informare în vederea prevenirii violenței asupra copiilor.

          Serviciul  a asigurat coordonarea și îndrumarea metodologică în domeniul asistenței sociale pentru SPAS-urile din județul Tulcea în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, violenței în familii, situația copiilor cu părinți plecați în străinătate.

 1. Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului

Atribuții:

 • identifică copiii cu dizabilități, dificultăți de învățare și adaptare socio-școlară care necesită încadrare în grad de handicap sau au nevoie de un program de abilitare/reabilitare și acordă sprijin familiei în aceste demersuri
 • realizează/coordonează evaluarea complexă a copilului: medicală, psihologică, educațională/socială, întocmește Raportul de Evaluare Complexă, Planul de abilitare/reabilitare și propune Comisiei pentru Protecția Copilului încadrarea în grad de handicap și/sau aprobarea Planului de reabilitare/abilitare
 • acordă asistență și sprijin familiei copilului în vederea recuperării, școlarizării și integrării sociale a acestuia
 • monitorizează implementarea Planului de reabilitare /abilitare pentru copilului cu dizabilități

     În evidența serviciului au fost înregistrați în anul 2018 un număr de 610 copii încadrați în grad de handicap. Dintre aceștia 491 se află în familie și 119 beneficiază de măsuri de protecție în sistemul de protecție al DGASPC Tulcea, după cum urmează: 79 în sistem rezidențial, 22 la asistent maternal, 18 în plasament familial.

     Încadrarea în grad de handicap s-a făcut pentru 121 de deficiențe psihice, 39 deficiențe locomotorii, 36 deficiențe de vedere, 18 deficiențe de auz, 1 HIV, 32 cazuri Down, 23 cazuri de diabet, 340 alte cazuri de deficiențe mentale, cardiace, renale, etc.

 1. Compartimentul Adpoții Postadopții

Obiectivul serviciului este acela de a găsi cea mai porivită familie/persoană adoptatoare pentru fiecare copil care are deschisă procedura adopţiei interne.

Activitatea din cadrul compartimentului se desfăşoară în echipă.

În anul 2018 în cadrul Compartimentului Adopţii şi Postadopţii şi-au desfăşurat activitatea doi inspectori cu atribuţii de asistent social, un psiholog şi un consilier juridic.

Beneficiari:

 • copiii aflaţi în evidenţa serviciului adopţii pentru care s-a deschis procedura adopţiei interne
 • familiile/persoanele potenţial adoptatoare.
 • soţii care doresc să adopte copilul soţiilor din alta casatorie.

Atribuţii şi servicii :

 • asigură luarea în evidenţă a copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia internă și înaintează instanței judecătorești cererea pentru încuviințarea deschiderii procedurii adopției.
 • asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere despre efectele și consecințele adopției;
 • oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete despre procedura  de atestare, pregătire, precum şi despre serviciile de sprijin existente;
 • asigură evaluarea persoanei/familiei care doreşte să adopte;
 • asigură pe parcursul procesului de evaluare consilierea persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare;
 • organizează cursuri de pregătire a familiilor/persoanelor potenţial adoptatoare;
 • asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenţă familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi;
 • asigură monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută de lege;
 • întocmeşte şi înaintează instanţelor judecătoreşti competente cererile specifice domeniului de activitate, respectiv deschiderea procedurii de adopţie, revizuirea deschiderii procedurii de adopţie (acolo unde este cazul), încredinţarea în vederea adopţiei, încuviinţarea adopţiei şi reprezintă instituţia în aceste cauze;
 • informează şi consiliază familia naturală a copilului cu privire la efectele şi consecinţele adopţiei;
 • colaborează cu specialiştii celorlalte servicii din cadrul DGASPC Tulcea; 
 • colaborează cu specialiştii din cadrul altor DGASPC-uri din țară;

La începutul anului 2018, în evidenţa Compartimentului Adopţii şi Postadopţii Tulcea (C.A.P.) se aflau un număr de 62 de copii, din care:

 • 23 - copii greu adoptabili, 8 dintre aceștia au certificate de încadrare în grad de handicap
 • 7 – copii aveau depusă pe rolul instanţei cererea de deschidere a procedurii de adopţie (DPA).
 • 1 – copil avea emisă Sentinţă Civilă de DPA, urmând să devină definitivă în ianuarie 2018.
 • 1 – copil avea depusă pe rolul instanţei cererea de revizuire DPA.
 • 3 – copii se aflau în etapa de potrivire iniţială.
 • 1 – copil se afla în etapa de încredinţare în vederea adopţiei (IVA).
 • 26 – copii se aflau în etapa de monitorizare postadopţie.

     În perioada ianuarie – decembrie 2018 

 • au intrat în evidenţă un număr de 24 copii.
 • pentru 23 copii a fost deschisă procedura adopţiei interne (9 dintre ei având depusă cererea de DPA/revizuire DPA din anul 2017), Tribunalul Tulcea a emis Sentinţe Civile rămase definitive.
 • un număr de 5 copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei, pentru 4 dintre ei Tribunalul Tulcea urmează să emită Sentinţe Civile definitive. Dintre aceştia, 2 copii a fost încredinţaţi unor familii atestate din alte judeţe (un băieţel a plecat la Bucureşti, iar o fetiţă la Ialomiţa).
 • pentru un număr de 15 copii s-a hotărât încuviinţarea adopţiei, Tribunalul Tulcea a emis Sentinţe Civile rămase definitive.
 • pentru 8 copii a fost depusă pe rolul instanţei cererea de deschidere a procedurii adopţiei interne, cauzele vor fi judecate în 2019, la termenele stabilite de instanţă.
 • pentru un număr de 10 copii s-a finalizat perioada de monitorizare postadopţie, au fost scoşi din evidenţa CAP.
 • un număr de 5 copii, clasaţi de sistemul RNA ca fiind greu adoptabili, au împlinit vârsta de 14 ani şi au fost scoşi din evidenţa CAP.

     La finalul anului 2018, în evidenţa Compartimentului Adopţii şi Postadopţii se aflau un număr de 69 de copii, din care:

 • 19 - copii greu adoptabili (unul dintre ei intrat în cursul anului 2018), din care 8 cu certificate de încadrare în grad de handicap
 • 8 – copii aveau depusă pe rolul instanţei cererea de deschidere a procedurii de adopţie (DPA).
 • 2 – copii pentru care urma să fie depusă pe rolul instanţei cererea de DPA.
 • 5 – copii se aflau în etapa de potrivire iniţială.
 • 2 – copii se aflau în etapa de potrivire practică
 • 3 – copii se aflau în etapa de încredinţare a adopţiei (IVA).
 • 30 – copii se aflau în etapa de monitorizare postadopţie.

      La începutul anului 2018, în evidenţa Compartimentului Adopţii şi Postadopţii Tulcea (C.A.P.) se aflau un număr de 53 familii/persoane din care:

 • 21 familii/persoane aveau eliberat atestatul, se aflau în aşteptare;
 • 3 familii participase la cursul de pregătire în decembrie 2017, urmând a fi evaluate în 2018.
 • 1 familie a solicitat suspendarea atestatului până în aprilie 2018.
 • 1 familie se află în etapa de încredinţare în vederea adopţiei a unui copil;
 • 2 familii se află în etapa de potrivire practică din care o familie în potrivire cu doi copii;
 • 25 familii sunt în perioada de monitorizare postadopţie;

         În perioada ianuarie – decembrie 2018 au intrat în evidenţă un număr 17 familii/persoane care au solicitat atestarea ca familie/persoană aptă să adopte  şi au participat la cursurile de pregătire. Dintre acestea 2 familii au renunţat la cerere, ulterior.

        În cursul anului 2018 au fost organizate cursuri de pregătire în vedrea asumării în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte, în lunile aprilie, iulie, septembrie şi decembrie, fiecare curs desfăşurându-se pe parcursul a trei sesiuni a câte 4 ore fiecare.

        La finalul anului 2018 în evidenţa Compartimentului Adopţii şi Postadopţii Tulcea (C.A.P.) se aflau un număr de 56 familii/persoane din care:

 • 19 familii/persoane aveau eliberat atestatul, se aflau în aşteptare;
 • 1 familie participase la cursul de pregătire în decembrie 2018, urmând a fi evaluată în 2019.
 • 1 familie pentru care DGASPC Galaţi a solicitat pregătirea şi evaluarea întrucât are reşedinţa pe raza judeţului Tulcea.
 • 2 familii urmează să participe la cursul de pregătire şi să fie evaluate în 2019.
 • 2 familii se află în perioada de potrivire practică cu câte un copil.
 • 3 familii se află în etapa de încredinţare în vederea adopţiei a unui copil;
 • 28 familii sunt în perioada de monitorizare postadopţie;
 1. Centrul de Primire Minori în Regim de Urgenţă Tulcea

Serviciul asigură protecția copilului în sistem rezidențial pe o perioadă determinată atunci când acesta se află într-o situație de dificultate, abuzat, neglijat, victimă a exploatării, traficului sau migrației. De asemenea, serviciul desfășoară activități care au ca scop prevenirea intrării în sistemul de protecție a copilului și a separării de familie, oferă consiliere și sprijin familiei, autorităților locale, altor organizații, instituții cu atribuții în domeniu. Cazurile sunt preluate prin sesizări, referire de la alte instituții/compartimente ale DGASPC sau autosesizări.

Capacitatea CPMRU este de 12 locuri. Oferă prin personalul angajat servicii de asistență socială/management de caz, juridice, asistență medicală, psihologice, educative.

În cursul anului 2018, la nivelul CPMRU au fost dispuse un număr de 55 plasamente în regim de urgență pentru minori aflați în dificultate. Pentru un număr de 31 de minori având plasament la diferite servicii din cadrul DGASPC  s-a acordat asistență și sprijin.

În urma evaluării situației minorilor pentru care s-a instituit plasament în regim de urgență, s-au luat următoarele măsuri: 9 minori au fost reintegrați în familie, pentru 27 de minori s-a stabilit măsură de protecție în cadrul serviciilor rezidențiale din cadrul DGASPC Tulcea, pentru 9 minori s-a stabilit măsură de protecție la asistent maternal și pentru 2 minori s-a stabilit măsură de protecție în familia extinsă.

Toți copii au beneficiat de sprijin și consiliere de specialitate, cei reintegrați în familie au fost monitorizați împreună cu serviciul de specialitate de la nivelul primăriilor de domiciliu. Au fost întocmite planuri individuale de măsuri educative, activități de socializare, consiliere psihologică, activități recreative, asigurându-se un mediu de viață securizant.

 1. Complex de Servicii Sf. Maria Tulcea
 • Centrul Maternal

Serviciul asigură temporar găzduire și asistență de specialitate mamelor cu copii/gravidelor aflate în imposibilitatea de a răspunde corespunzător nevoilor copiilor și are ca scop prevenirea intrării în sistemul de protecție a copilului, promovând dreptul acestuia de a se dezvolta în mediul familial. Serviciile prevăd: găzduire pe perioadă determinată; consiliere psiho-socială și suport emoțional; supraveghere/acompaniere; îngrijire personală; suport privind dezvoltarea abilităților de viață independentă; educație formală și informală; socializare și petrecere a timpului liber, reintegrare socio-profesională. Capacitatea este de 12 locuri. Admiterea se face în baza Dispoziției Directorului General al DGASPC Tulcea.

          În cursul anului 2018, în cadrul Centrului Maternal au beneficiat de servicii 69 de persoane, respectiv 22 mame și 47 copii. Pentru 8 mame și 16 copii s-a reușit menținerea în familie. Dintre copii care nu au putut rămâne alături de familie, 8 au beneficiat de măsuri de protecție în serviciile rezidențiale ale DGASPC Tulcea iar 14 a avut măsură de protecție la asistent maternal. La sfârșitul perioadei raportate, 4 mame și 9 copii se aflau în Centrul Maternal. Trebuie menționat faptul că 5 dintre mame au fost minore și au avut stabilită la rândul lor măsură de protecție.

 • Centrul de Recuperare a Victimei Violenței în Familie

Serviciul asigură găzduire pentru o perioadă determinată, conform legii, victimelor violenței domestice, asigurând în același timp, informare și consiliere socială, consiliere de specialitate, facilitarea accesului la servicii medicale, consiliere juridică, consiliere/orientare vocațională, activități de reinserție profesională, etc.

Capacitatea Centrului este de 12 locuri.  Admiterea se face la cererea victimei, prin Dispoziția Directorului General al DGASPC Tulcea.

În cursul anului 2018 au beneficiat de serviciile centrului un număr de 22 victime ale violenței domestice, 7 mame și 15 copii. Au fost întocmite 3 cereri de emitere Ordine de protecție împotriva agresorilor. Dintre femeile victime din evidență, 4 au revenit la domiciliu cu servicii suport și 3 au fost reintegrate social și profesional.

Serviciile de specialitate precum cele juridice, de asistență socială,psihologice pentru Centrul de Recuperare a Victimelor Violenței în Familie și Centrul Maternal au fost asigurate de personalul Compartimentului Violență în Familie.

 1. Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Tulcea

CRRCH Tulcea are rolul de a furniza şi asigura accesul copiilor cu dizabilităţi, pe o perioadă determinată la recuperare, reabilitare, consiliere psihologică şi sprijin emoţional. Aceste activităţi presupun evaluare, terrapii precum cele educţionale, kinetoterapie şi masaj, ludoterapie, logopedie, asistenţă medicală în timpul programului centrului, asistenţă socială şi consilere. Aceste activităţi sunt complementare demersurilor şi eforturilor familiei acestor copii precum şi serviciilor oferite de unităţile de învăţământ şi de alţi furnizori de servicii similare.

Criteriile de admitere presupun: încadrarea copilului într-un grad de handicap (excepție facând copii din sistemul de protecție al DGASPC Tulcea; prioritatea copiilor care nu au mai beneficiat anterior de servicii similare, încheierea unui contract pe o perioadă de 3-6 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 luni.

Copii sunt admişi în cadrul serviciilor de recuperare în limita maximă de 80 de locuri disponibile, prioritate având copiii beneficiari ai unei măsuri de protecţie specială la nivelul DGSAPC Tulcea. În cursul anului 2018, un număr de 71 de copii au beneficiat de servicii de recuperare și reabilitare în cadrul CRRCH Tulcea. Centrul s-a angajat în activități de advocacy pentru categoria de beneficiari pentru care oferă servicii – copii cu dizabilități. A fost organizat Simpozionul cu tema Acces la Succes – servicii integrate de recuperare și reabilitare pentru copiii cu dizabilități din jud. Tulcea, în 27.06.2018, Ziua Copilului cu Dizabilități  a fost marcată printr-un Workshop la care a participat în cadrul unei întalniri organizată de către CNASR, filiala Tulcea.

Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Tulcea, a participat la Concursul de identificare a unor modele de bune practici în servicii sociale din România- 100 de exemple de bune practici în serviciile sociale din România, înregistrându-se între cei 100 de câștigători.

DGASPC Tulcea, (Directorul General Adjunct Protecția Copilului și Șeful CRRCH Tl, sunt memebrii ai unui grup de lucru la nivel național în cadrul Proiectului Creșterea implicării ONG-urilor și partenerilor sociali în promovarea politicilor publice alternative pentru copiii cu TSA, proiect SIPOCA 3130110709, finanțat FSA, prin POCA, implementat de Asociația HELP AUTISM.

 1. Centrul de Plasament pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever Pelican Tulcea

          Serviciul social rezidențial oferă protecție copiilor și tinerilor cu dizabilități psihomotorii și mentale grave, accentuate și medii, cu vârsta cuprinsă între 1 lună-18 ani, respectiv 26 de ani dacă își continuă studiile, cu domiciliul în jud. Tulcea. Scopul este acela de a crește calitatea vieții beneficiarilor, de a preveni și combate riscul excluziunii sociale și de a promova incluziunea socială a acestora. Capacitatea maximă a centrului este de 70 de locuri. Beneficiarii sunt admiși în baza Hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului, Sentinței Civile a Tribunalului Tulcea care instituie măsura de plasament urmare a cererii formulate de DGASPC Tulcea, Dispoziției de plasament în regim de urgență emisă de Directorul General al DGASPC Tl.

În cursul anului 2018, centrul a avut în evidență un număr de 57 de beneficiari. 36 dintre aceștia sunt încadrați în grad de handicap grav, 8 accentuat și 10 mediu. Au beneficiat de servicii de recuperare și reabilitare un număr de 57 de beneficiari, servicii de logopedie, consiliere psihologică și terapiei comportamentală, ergoterapie și terapie ocupațională, stimulare senzorială, ludoterapie. Serviciile au fost oferite de către personalul de specialitate din cadrul centrului, de cel al Școlii Speciale nr. 14 Tulcea, al Școlii Speciale P.P.Neveanu Galați, Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, Buzău preum și de specialiști în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Tulcea.

La începutul anului 2018, CPRRCH Pelican avea în evidență 47 de beneficiari. În cursul anului au fost admiși 10 beneficiari. În cursul anului a avut loc un transfer la asistent maternal și 2 preluări în sistemul de protecție pentru adulți.19 beneficiari sunt înscriși în învățământul special, un număr de 10 beneficiari nu pot urma cursurile școlare din cauza afecțiunilor sau vârstei prea mari la momentul admiterii în centru iar 12 beneficiari nu au împlinit vârsta necesară înscrierii într-o formă de învățământ; 1 beneficiar se află internat la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, Buzău.

          La nivelul centrului au avut loc activități de reecrere și socializare pe tot parcursul anului: ieșiri periodice în oraș și cu ocazia unor evenimente marcate public, ieșiri în natură și o excursie la mare în timpul vacanței de vară. Au primit copiii actorii de la Teatrul Jean Bart care le-au oferit un spectacol și au vizionat la rândul lor un film pentru copii la cinematograf. Au fost sarbătorite în centru zilele de naștere ale fiecărui copil, ziua de 1 iunie, sărbătorile religioase.

 1. Complex de Unități de Tip Familial pentru Copilul cu Dizabilități Tulcea

Serviciul are în componență casuțele de tip familial Pescărușul, Dumbrăveanca și Egreta. Fiecare dintre acestea are o capacitate de 12 locuri. Scopul serviciului este de a asigura accesul copiilor cu dizabilități la îngrijire corespunzătoare, educație, reabilitare, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și pregătirea lor în vederea reintegrării familiale și/sau socio-profesionale. Beneficiarii sunt admiși în baza Hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului, Sentinței Civile a Tribunalului Tulcea care instituie măsura de plasament urmare a cererii formulate de DGASPC Tulcea, Dispoziției de plasament în regim de urgență emisă de Directorul General al DGASPC Tl.

În evidența Complexului în anul 2018 s-au aflat 35 de copiii cu dizabilități. În cursul anului au avut loc 3 transferuri către alte centre și alte 3 noi intrări. În ceea ce privește afecțiunile beneficiarilor, 4 dintre aceștia sunt încadrați în grad de handicap grav, 6 în grad de handicap accentuat și 24 în grad de handicap mediu.  Copii au beneficiat de servicii de recuperare/reabilitare, asistență medicală, consiliere psihologică, comportamentală atât în cadrul complexului cât și în cadrul CRRCH Tulcea. Toți copii au urmat cursurile școlare în cadrul Școlii Speciale nr.4 Tulcea și în învățământul de masă. Un număr de 33 de copii au Certificate de orientare școlară și profesională. Ținând cont de vârsta copiilor, gradul lor de maturitate, tipul de dizabilități și/sau gradul de handicap, copiii au fost încurajați să-și organizeze un grup de reprezentare care să fie consultat periodic sau de câte ori este nevoie pentru luarea deciziilor care îi privesc.

Activitățile de recreere/socializare și de petrecere a timpului liber s-au desfășurat atât în cadrul complexului cât și în afara acestuia precum: tabără în localitatea Dunăvățul de Jos organizată de Asociația Raza Soarelui Tilcea, excursie la Slava Cercheză pensiunea Monte Carlo, excursie la Galați – Centrul Muzeal de Științe ale Naturii, circuitul mănăstirilor din județ, tabăra organizată la Casa Valentin Cataloi cu sprijinul Asocialției Mâini Întinse Tulcea. Un număr de 8 copii au petrecut 1 săptămână la Sulina, CP Sulina din cadrul DGASPC Tulcea. Au fost sarbătorite în centru zilele de naștere ale fiecărui copil, ziua de 1 iunie, sărbătorile religioase.

 1. Centrul de Plasament Speranţa Tulcea

CP Speranţa este un seviciu de tip rezidenţial în cadrul DGASPC Tulcea unde se realizează activităţi de găzduire, asistenţă şi îngrijire, educaţie, asistenţă medicală, consiliere psihologică, socializare şi petrecere a timpului liber, reintegrare familială şi socioprofesională.

          La începutul anului 2018, aveau stabilită măsura de protecţie la CP Speranţa un nr. de 47 copii. În cursul anului un număr de 15 copii au avut stabilită măsura de protecție la CP Speranța. De asemenea, în cursul anului 2018, 15 copii au ieșit din evidență, după cum urmează: 5 copii au fost reintegrați în familie, 8 copii au fost reintegrați socioprofesional, pentru 1 copil a continuat măsura de protecție plasament familial.

Dintre copii aflați în evidență, 24 sunt școlari în ciclul gimnazial, 8 sunt la liceu, 13 urmează cursurile unei școli profesionale, 1 este student și 1 urmeaza o școală profesională. 8 dintre cei aflați în evidență sunt tineri cu vârsta peste 18 ani care pot rămâne în sistemul de protecție până la definitivarea studiilor.

          Tuturor beneficiarilor li s-a asigurat protecţia în baza unui PIP în funcţie de nevoile identificate şi a PIS-urilor adaptate evoluţiei ulterioare ale beneficiarilor.

          În cadrul echipei pluridisciplinare, progresele înregistrate de copil sunt evaluate periodic şi în funcţie de rezultatele obţinute se stabilesc obiective împreună asistentul social, psihologul,educatorii, asistentul medical.

          Așteptările şi cerinţele copiilor sunt clarificate cu ocazia discuţiilor individuale şi de grup sau în discuţiile purtate în Consiliul Copiilor constituit la nivelul centrului. 

          S-au desfăşurat activităţi în parteneriat cu  cu instituţii şi ONG- uri și anume:

 • Programe de prevenire a delicvenței juvenile și victimizării minorilor
 • Activități permanente de meditații școlare, consiliere psihologică, activități gastronomice și de croitorie, desen, arte plastice
 • Program de dezvoltare personală ″Reușim împreună″

Un număr de 17 adolescenți au beneficiat de serviciile Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea care a furnizat informații privind piața muncii, evoluția ocupațiilor și modalitățile de identificare a unor locuri de muncă. 15 copii/tineri au participat la activitatea Bbliteca Virtuală organizată de Penitenciarul Tulcea

          În cadrul centrului copii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să menţină legătura cu familia lărgită şi alte persoane importante pentru copil.

          Structura de personal respectă cerinţele legale privnd raportul minim adult/copil.

Centrul a fost acreditat ca furnizor de servicii sociale.

 1. Centrul de Plasament Somova

Centrul de plasament este un serviciu de tip rezidențial cu  o capacitate de 20 de locuri.

 În cursul anului au beneficiat de măsură de protecţie un nr. de 27 de copii cu vârste între 7 şi 16 ani, băieţi şi fete.

Toți beneficiarii centrului au fost înscriși în învățământ preșcolar, școlar și liceal. Serviciile au fost acordate în baza unui Plan Individualizat de Protecţie ce a cuprins obiective adaptate pe plan educativ, reabilitare, dezvoltarea deprinderilor de viată independentă, recreere şi socializare, menţinerea legăturilor cu familia şi alte personae importante. De asemenea, copiii au beneficiat de asistenţă medicală prin medical de familie si alte unităţi specializate. În centru s-au organizat mici petreceri cu ocazia aniversărilor fiecăruia, 1 martie, 1 iunie, sărbători religioase. A fost menţinută legătura cu familia, copii au primit vizite şi au putut petrece la rândul lor timp în familie. Copii au fost echipaţi cu haine şi alte bunuri necesare în funcţie de anotimp şi de asemenea, la începutul anului şcolar au primit toate cele necesare. În perioada sezonului de primăvară-vara s-a amenajat în curtea centrului o grădină de zarzavat pentru consum propriu, copii participând la aceste activităţi.

Copiii au beneficiat de o tabără de recreere la Babadag susţinută de ONG FGCI România.

Participarea şi exprimarea opiniilor copiilor rezidenţi la Centrul de Plasament Somova se realizează permanent şi s-a formalizat în cursul anului 2016 prin contituirea Consiliului Copiilor.

 1. Centrul de plasament Mahmudia

Centrul de Plasament Mahmudia are o capacitate de 20 de locuri şi are ca rezidenţi un nr. de 20 de băieţi cu vârste cuprinse între 9-18 ani.

Serviciile se realizează în baza uni Plan Individualizat de Protecţie cu obiective pe domenii cum sunt educaţia, sănătatea, reabilitare,menţinerea legăturilor cu familia, socializare, deprinderi de viaţă independentă. Au fost probleme în domeniul situaţiei şcolare a copiilor cu rezultate slabe la învăţătură şi a fost necesar un efort suplimentar atât al copiilor cât şi al persoanalului de specilaitate pentru a îmbunătăţii această situaţie.

Copii au participat activ la activităţile desfăşurate în centru. Asteptările şi cerinţele copiilor sunt clarificate cu ocazia discuţiilor individuale şi de grup sau în discuţiile purtate în Consiliul Copiilor constituit la nivelul centrului.   În cadrul centrului copii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să menţină legătura cu familia lărgită şi alte persoane importante pentru copil.

Structura de personal respectă cerinţele legale privnd raportul minim adult/copil.

Au fost organizate excursii şi tabere la Babadag, Sulina, Tulcea.

 1. Complex de Unităţi de Tip Familial Isaccea

Serviciul este unul rezidențial care oferă protecție, îngrijire, educație, etc. Într-o structora alcătuită din 5 locaţii: o căsuţă de tip familial şi 4 apartamente situate în oraşul Isaccea. Capacitatea Complexului este de 40 de locuri pentru copii/ tineri care au stabilită măsura de protecție în cadrul acestuia.

La începutul anului 2018 un nr. de 33 de copii şi tineri aveau stabilită măsura de protecţie la CUTF Isaccea  iar la finele anului erau găzduiţi şi beneficiau de servicii un nr. de 37 de copii/tineri, 14 fete și 23 băieți cu vârste cuprinse între 6-18 ani. În cursul anului 2018, 3 tineri au fost integrați socioprofesional, 1 tânăr a fost transferat într-o altă structură în vederea continuării studiilor, iar 1 tânăr a fost preluat în sistemul de protecție destinat persoanelor adulte. De asemenea, pentru 8 copii s-a stabilit măsură de protecție la CUTF Isaccea.

 Fiecare locaţie este dotată cu mobilier adecvat, aparatură electonică şi electrocasnică pentru buna desfăşurare a activităţilor.

Obiectivele centrului privesc de asemenea şi sprijinirea şi promovarea educaţiei beneficiarilor în unităţile de învăţământ din comunitate, diminuarea marginalizării din cadrul colectivităţii a copiilor protejaţi în cadrul complexului, acordarea de sprijin şi lucru diferenţiat pentru copii cu adaptare culiculară integraţi în învăţământul de masă.

Activităţile recreative şi de socializare au fost realizate prin excursii, jocuri în aer liber tabere la Babadag şi Sulina. Fiecare beneficiar este înscris la medicul de familie, beneficiază de asistenţă medicală de specialitate când a fost cazul. Psihologul complexului a realizat evaluari de specialitate și efectuat consiliere pe teme privind autocunoaşterea, dezvoltarea personală, comunicare şi abilităţi sociale, managementul emoţiilor şi a unor anumite tipuri de comportamente. În colaborare cu Poliţia Isaccea au fost participanţi la activităţi cu tematică privind delicvenţa juvenilă, consumul de droguri de mare risc şi etnobotanice, traficul de persoane.

Au fost realizate activități cu sprijinul unor instituții sau organizații neguvernamentale precum: Biblioteca Isaccea( Zilele Dobrogei, Târgul de martișoare), Unitatea de Pompieri Isaccea, Primăria Isaccea. Au fost organizate tabere la Babadag și Sulina.

 

 1. Centrul de Plasament Sulina

Centrul de Plasament Sulina asigura protecția, cresterea și îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinții sai ca urmarea a stabilirii în condițiile legii a unei măsuri de protecție. Se adresează în special copiilor proveniţi din comunităţile aflate în zona Deltei Dunării.

În cursul anului 2018 în CP Sulina au beneficiat de protecție specială un număr de 17 beneficiari cu vârste cuprinse între 4 şi 20 de ani, băieți și fete. Serviciile sunt acordate în baza Planului Individualizat de Protecţie care prevede obiective în domeniul sănătăţii, îngrijirii, educaţiei, socializării, deprinderilor de viaţă independentă, legăturilor cu familia şi alte persoane importante, integrarea în familie sau integrarea socio-profesională.

În cursul anului copii au menţinut legătura cu familia fiind vizitaţi de către membrii ai acestei sau fiind învoiţi în vizite pe perioada vacanţelor la domiciliul familiei.

În luna ianuarie 2018, 14 copii au fost plecaţi într.o tabără de 1 săptămână în localitatea Fundata, Braşov. În iulie 12 copii au fost în tabără la Babadag organizată de FGCI România.

Copii sunt susţinuţi şi încurajaţi să participe la activităţi extraşcolare. Copii sunt înscrişi în echipele de fotbal şi atletism ale şcolii împreună cu care au bţinut rezultate până în fazele naţionale.

 1. Centrul de Plasament Sâmbăta Nouă

Serviciile centrului sunt asigurate într-o locaţie de tip familial cu o capacitate de 22 de locuri. La începutul anului 2018, în centru se aflau 21 de copii cu vârste cuprinse între 7 şi 19 ani. La sfârşitul anului 2018 un nr. de 20 beneficiari aveau stabilită măsura de protecţie la CP Sâmbăta Nouă. În dinamica centrului au fost relizate  6 integrări socio-profesionale și pentru un număr de 5 alți copii au avut stabilită măsura de protecție specială laCentrul de Plasament Sambăta Nouă.

Centrul de Plasament sprijină şi promovează educaţia copiilor în unităţile de învăţământ din comunitate, prin activităţi educaţionale necesare dezvoltării optime şi pregătirii pentru viaţa de adult. Pentru fiecare beneficiar este întocmit un PIP în funcţie de nevoile identificate dezvoltat pe arii de interes: nevoi de sănătate şi promovare a sănătăţii, nevoi de îngrijire, de securitate şi promovare a bunăstării, nevoi fizice şi emoţionale, nevoi educaţionale, nevoi de petrecere a timpului liber şi de socializare, modalităţi de menţinere a legăturilor cu memebrii familiei. Copii din centru au fost organizaţi în 5 grupe după criteriul vârstei şi al orarului şcolar, fiecare grupă are un reprezentant care face parte din Consiliul Copiilor constituit la nivelul centrului ca modalitate de exprimare a opiniilor şi implicare în deciziile privind organizarea activităţilor în centru.

 Toți copiii și tinerii au beneficiat de sprijin și consiliere psihologică în funcție de nevoi în cadrul centrului și de asemenea în cadrul unutății de învățământ: activități de terapie ocupațională, activități de ergoterapie, logopedie.

 1. Complex de Unităţi de Tip Familial Tulcea

Complexul este alcătuit din 4 apartamente situate în municipiul Tulcea, fiecare dintre ele având o capacitate de 6 locuri; două au beneficiari băieţi iar două fete. De asemenea în cadrul complexului funcţionează şi 3 Căsuţe de Tip Familial, două dintre ele cu capacitate de 12 locuri şi una cu o capacitate de 8 locuri.

La începutul anului 2018 la nivelul complexului erau în evidenţă un nr. de 54 de copii şi tineri(20 de băieţi şi 34 de fete) iar la sfârşitul anului, un nr. de 54 de copii şi tineri(26 de băieţi şi 29 de fete). În această perioadă a încetat măsura de protecție pentru un număr de 8 beneficiari prin reintegrare în familie(1), integrare socioprofesională(7). Tot în acest interval de timp au fost dispuse la CUTF Tulcea 7 măsuri de protecţie socială.

 Un accent deosebit a fost pus pe activităţile privind dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. Au fost derulate activităşi în cadrul parteneriatelor cu şcoli din municipiu, ONG-uri, AJOFM, Poliţie, Camera de Comerţ.

 1. CONCLUZII

În ceea ce priveşte creşterea calităţii serviciilor oferite copilului, se observă o îmbunătăţire a indicatorilor la nivelul tuturor serviciilor şi centrelor.  Calitatea serviciilor trebuie însă analizată în raport cu rezultatele obţinute, cu volumul de resurse consumate, tinând cont de suprasolicitarea personalului profesionist existent, de insuficiente ONG-uri ca sprijin, de resursele umane, de necesitatea formării continue, de resursele financiare şi materiale reduse.

Propuneri şi perspective pentru anul 2019:

 • Derularea unor acţiuni de informare a comunităţii cu privire la promovarea şi respectarea drepturilor copiilor.
 • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor prin aplicarea standardelor minime obligatorii de calitate în instituţiile de protecţie a copilului.
 • Asigurarea de intervenţii multidisciplinare eficiente şi coerente pentru copii şi familiile acestora, în conformitate cu standardele managementului de caz.
 • Derularea activităţilor de formare şi profesionalizare a resurselor umane din sistemul de protecţie socială în scopul asigurării unui raport optim eficienţă - eficacitate.
 • Restructurarea instituțiilor de tip rezidențial, prin crearea de unități de tip familial cu număr mai mic de beneficiari.
 • Promovarea adopției.

 DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE

                           

                  Asigurarea protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu handicap şi a persoanelor vârstnice este  misiunea  Direcţiei de protecţie a persoanelor adulte.

 1. Pe parcursul anului 2018 a funcționat, având în structură, următoarele componente:
 • Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap
 • Serviciul Prevenire Marginalizare, Management de Caz pentru Adulți, Monitorizare servicii sociale, Evidență, și Plată Prestații Sociale
 • Centrul de Îngrijire și Asistență Lebăda Tulcea
 • Centrul de Îngrijire și Asistență Dumbrava Babadag,
 • Centrul de Îngrijire și Asistență Babadag
 • Centrul de Îngrijire și Asistență Tichilești
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Zebil
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Horia
 • Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte, în componenţa căruia se află :
  • Cămin ptr. Persoane Vârstnice Sf. Nectarie Tulcea
  • Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Tulcea

Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Tulcea

            Conform Anexei nr. 1 la Hotărârea CJ Tulcea nr. 110 din 29.06.2018, în structura acestei direcții a fost inclus Centrul de Îngrijire și Asistență Lebăda Tulcea, care nu a fost însă dat în fucțiune datorită lipsei alocării de resurse bugetare.

Totodată, în Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Tulcea nu s-au mai desfășurat activități specifice,  datorită lipsei personalului specializat de recuperare, din luna iunie 2018.

 1. Evaluarea activității
 • Evaluarea/ reevaluarea solicitărilor de încadrare în grad și tip de handicap

                                 

În anul 2018 se observă o scadere cu 548 cazuri a numarului de persoane adulte care au beneficiat de evaluare/ reevaluare, fata de anul 2017.

          Din totalul de 2997 cazuri evaluate de specialiştii din cadrul SECPAH, 770 s-au efectuat la domiciliul persoanelor, acestea fiind nedeplasabile.

Pentru fiecare persoană adultă care a solicitat încadrarea în grad şi tip de handicap s-a întocmit un raport de evaluare complexă, evaluarea realizându-se din punct de vedere medical, social, psihologic, educaţional.

Această activitate a fost susținută și de alte activități precum:

 • Primirea/ selectarea documentelor şi ordonarea cronologică şi pe categorii medico –

sociale  în vederea întocmirii dosarelor pentru eliberarea certificatelor de handicap;

 • Informarea pentru întocmirea dosarelor noi, reevaluari, schimbare grad;
 • Planificarea persoanelor care au depus documentele  în vederea evaluării sau reevaluării;
  • Introducerea dosarelor în programul D- Smart: fişa persoanei, documnetele medicale şi sociale,
  • Ordonarea dosarelor  în bibliorafturi pentru zilele în care sunt programate persoanele în vederea evaluării/ reevaluării;
  • Verificarea dosarelor în vederea eliberării opţiunii pentru asistent personal sau indemnizaţie lunară/ pentru însoţitor sau schimbarea opţiunii din indemnizaţie lunară pentru însoţitor în asistent personal sau indemnizaţie de însoţitor ;
  • Verificarea dosarelor pentru avizare şi înaintarea acestora pe baza de proces –verbal către secretariatul  comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
  • Întocmirea si comunicarea adreselor către persoanele care au transmis documentele prin poştă în vederea planificării  pentru evaluare/ reevaluare şi/ sau completarea dosarului;

                  Au fost solutionate in anul 2018 un numar de 7 sesizari/petitii.

 • Asigurarea activităților de secretariat pentru Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
 • Secretariatul CEPAH a ținut evidența desfășurării celor 132 de ședințe ale CEPAH, convocând  membrii comisiei  în baza convocatorului semnat de președintele acesteia şi în baza programului de lucru stabilit în acord cu DGASPC Tulcea și a întocmit procesele verbale;
 • S-au redactat 2964 certificate de încadrare în grad de handicap cu 448 certificate mai puțin decât în anul 2017
 • S-au înregistrat 181 de hotărâri întocmite de serviciul de specialitate din cadrul DGASPC Tulcea și aprobate de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, cu 16 mai multe decât în anul precedent.
 • S-a asigurat redactarea către primăriile de domiciliu al persoanelor adulte cu handicap încadrate în gradul grav cu menţiunea „asistent personal", a adreselor de opţiune - în număr de 930 ( 223 pentru asistent personal, 646 – indemnizatie lunara, 63- indemnizatie insotitor persoane cu handicap vizual), cu 67 mai puține decât în anul precedent.
 • S-au realizat și activități de redactare și eliberare documente emise de comisia de evaluare, de înregistrare în registrul propriu de evidență a dosarelor persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către SEC, de corespondență cu persoanele care au solicitat evaluarea cu scopul completării dosarului în vederea încadrării în grad și tip de handicap.

Numărul persoanelor adulte cu dizabilități, la nivelul județului Tulcea, indică o ușoară scădere în anul 2018 față de anul 2017 (cu 68 de persoane).

 

Evoluția numărului persoanelor cu handicap adulte și minore deținătoare de certificate de handicap valabile  la sfârşitul anului 2018.

Explicaţii

Anul 2018

 
 

Adulti total

 

 

Grad I (grav)

2705

 

Grad II(accentuat)

4535

 

Grad III (mediu)

1402

 

Grad IV(usor)

25

 

Copii total

 

 

Grad I (grav)

304

 

Grad II(accentuat)

88

 

Grad III (mediu)

110

 

Grad IV (uşor)

13

 

TOTAL

            9182

 

            270 de persoane care au solicitat evaluarea în vederea încadrării în grad de handicap au fost neîncadrate.

 • Plata prestațiilor sociale și acordarea facilităților pentru persoanele cu handicap

            La data de 31.12.2018 în evidenţa Serviciului P.M.M.A.M.S.S.E.P.P.S. se aflau în plată  un număr total de 9144  de persoane cu handicap adulte şi minore - grad grav, accentuat, mediu - cu următoarea pondere a codului de handicap:

     Persoane cu certificate de handicap adulte şi minore aflate în plată la sfarşitul anului 2018- 9144

 

Nr.Crt

Persoane adulte cu handicap

Numar

Nr.Crt

Persoane minore cu handicap

Numar

1

Gradul GRAV

2705

4

Gradul GRAV

304

2

Gradul Accentuat

4535

5

Gradul Accentuat

88

3

Gradul Mediu

1402

6

Gradul Mediu

110

           

Persoane adulte cu handicap

 

Persoane minore cu handicap

 

           În conformitate cu prevederile art. 28 din lege, persoanele cu handicap şi persoanele care au în îngrijire şi supraveghere persoane cu handicap, au ca facilitate scutirea de la plata rovignetei, Serviciul P.M.M.A.M.S.S.E.P.P.S a soluţionat un număr de 273  solicitări.

        Către persoanele cu handicap au fost repartizate un nr. total de 29926 bilete călătorie (27084 AUTO, 1467 CFR ,1375 NAVALE) .

Evoluţia eliberării biletelor AUTO-CFR-NAVALE pe anul 2016/2017/2018

          De asemenea, în cursul anului 2018 s-a continuat eliberarea legitimaţiilor de transport urban, acordate în baza Ordinului nr. 62/2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru persoane cu handicap, acordându-se astfel  152  de astfel de legitimaţii, beneficiarilor acestei facilităţi.

         Un număr de 4 persoane cu handicap, sau susţinătorii legali ai persoanelor cu handicap, care doresc să beneficieze de acordarea unui credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat,  prin Bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap în vederea achiziţionării unui singur autoturism sau pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească perioada de 10 ani, au fost îndrumate în conformitate cu art. 27, alin 1) si 2) din Legea  nr.448/2006 republicată.

 • Activități conexe ale compartimentului de plăți și prestații sociale

         În cursul anului 2018 au fost emise 1858  adeverinţe ce atesta dreptul persoanelor cu handicap la gratuitatea serviciilor medicale şi farmaceutice.

         De menţionat este şi faptul că în perioada 01.01.2018-31.12.2018 s-au emis 4034 decizii de acordare a prestaţiilor sociale atât pentru adulţi cât şi pentru minori , dar si 1432 decizii de sistare a drepturilor băneşti sau de suspendare a lor din mai multe motive (decese, internări în centre, transferuri în alte judete, etc.).

         S-a asigurat transferul a 27 de dosare administrative în alte judeţe din ţară în funcţie de mutaţia persoanei cu handicap.

           S-a asigurat activitatea de relaţii cu publicul furnizând informaţii corespunzătoare cetăţenilor interesaţi cu privire la prestațiile și facilitățile acordate persoanelor cu handicap sau reprezentanților legali ai acestora. Fiecare inspector din cadrul Serviciul P.M.M.A.M.S.S.E.P.P.S a desfăşurat şi activitatea de arhivare a documentelor ce decurg din activitate.

         Au fost întocmite situaţii statistice, lunare sau trimestriale şi transmise instituţiilor care le-au solicitat. 

         Pe tot parcursul anului 2018, am colaborat cu Casa de Pensii Tulcea, în ce priveşte persoanele cu handicap care au pensie de stat sau de invaliditate şi potrivit legislaţiei în vigoare au dreptul la scutirea impozitului pe pensie.

          S-a asigurat întocmirea la timp şi corect a borderoului, centralizatoarelor, mandatelor şi situaţiei beneficiarilor, neexistând reclamaţii din partea Direcţiei Regionale de Poştă Constanţa, instituţie cu care colaborăm în baza Convenţiei încheiate .

 • Evaluare și intervenție psiho-socială, măsuri de protecție

          În subordinea DGASPC Tulcea au funcționat, în anul 2018, 8 servicii de îngrijire de tip rezidențial, din care 7 servicii destinate persoanelor adulte cu dizabilități și 1 centru destinat persoanelor vârstnice, în cadrul cărora, la data de 31.12.2018, s-au acordat servicii unui număr de 703 persoane adulte în dificultate din care 41 fără certificate de încadrare în grad și tip de handicap.

Situația persoanelor instituționalizate ianuarie-decembrie 2018

 

Nr. crt.

Centre rezidentiale

Numar beneficiari ianuarie 2018

Numar beneficiari  decembrie2018

1

CIA Dumbrava

115

117

2

CIA Babadag

111

113

3

CRRN Babadag

175

170

4

CRRN Zebil

118

120

5

CIA Tichilesti

53

55

6

C.P.V. „Sf. Nectarie”

40

41

7

CIA Tulcea

24

27

8

CRRN Horia

57

60

 

TOTAL

693 de persoane institutionalizate, dintre care 650 de persoane cu handicap, 40 varstnice

703persoane institutionalizate, dintre care 662 de persoane cu handicap si 41 varstnice.

În sistemul de protecție de tip rezidențial a persoanelor adulte au fost instituționalizate 703 persoane, în creștere cu aproximativ 2% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017.

Numarul mediu de beneficiari de servicii sociale pentru anul 2018,

raportat la capacitatea centrului rezidential

 

 

Nr. crt.

2018

Centre rezidentiale

Numar mediu beneficiari

Capacitate centru

1

CIA Dumbrava

117

114

2

CIA Babadag

112

110

3

CRRN Babadag

171

170

4

CRRN Zebil

117

116

5

CIA Tichilesti

53

50

6

C.P.V. „Sf. Nectarie”

39

62

7

CIA Tulcea

25

24

8

CRNA „Sf. Nectarie”

8

8

8

CRRN Horia

60

54

        În cadrul serviciului, in sfera activitatii privind serviciile sociale, în perioada raportată, au fost luate în evidenţă şi soluţionate:

 • un număr de 144 adrese, referate, raportări, sesizări;
 • un număr de 130 solicitări de admitere în centrele rezidenţiale adulţi, dintre care pentru 87 de persoane adulte s-a dispus internarea într-un centru de tip rezidenţial, 65 persoane adulte cu handicap si 9 fara incadrare in grad si tip de handicap la momentul admiterii rezidentiale, asadar un total de 74 persoane adulte cu handicap si 13 varstnice;
 • dintre acestea, pentru 21 persoane s-a dispus institutionalizarea in regim de urgenta in centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap;
 • au fost scosi din evidenta centrelor rezidentiale pentru persoane cu handicap urmare a decesului un numar de 58 adulti;
 • din centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap s-au realizat 15 externari;
 • s-a instrumentat o externare disciplinara din evidenta centrului rezidential pentru persoane varstnice;
 • 9 dosare inchise (deces);
 • 4 renuntari;
 • 28 cazuri in lucru, pentru intervalul 2017-2018, respectiv 9 cazuri pentru 2017 si 19 pentru anul precedent;
 • S-au instrumentat 11 mentineri in comunitate.

 

Reprezentare grafica a ponderii institutionalizarilor in raport cu solicitarile si cu mentinerile in comunitate

 

Situatia institutionalizarilor in regim normal si de urgenta, a externarilor si a deceselor pentru fiecare centru de protectie sociala in cursul anului 2018.

2018

CIA Dumbrava

CIA Babadag

CRRN Babadag

CRRN

Zebil

CIA Tichilesti

CPV „Sf. Nectarie”

CRRN Horia

CIA Tulcea

4 admiteri in regim de urgenta

si

7 admiteri

10 decese

3 admiteri in regim de urgenta

si

17 admiteri

1 externari

18 decese

1 admiteri in regim de urgenta

si

1 admiteri

3 externari

2 decese

7 admiteri

3 externati

2 deces

5 admiteri in regim de urgenta

si

12 admiteri

(1 admiteri din centrele de minori)

1 externari

14 decese

3 admitere in regim de urgenta

si

10 admiteri

7 decese

4 externari

3 admitere in regim de urgenta

si

6 admiteri

(3 admiteri din centrele de minori)

2 externari

2 decese

2 admiteri in regim de urgenta

6 admiteri

1 externari

6 decese

Situaţie numerica in functie de grad si tip de handicap a persoanelor adulte pentru care s-a institutit masura de protectie in centrele sociale in cursul anului 2018

Institutionalizari

Gradul I

Gradul II

Gradul III

Gradul  IV

Fara C.H.

Persoane varstnice

Fizic

2

1

 

 

9

13

(dintre care 3 admitere in regim de urgenta)

Somatic

11

1

1

 

Auditiv

 

1

 

 

Vizual

1

4

1

 

Mintal

11

1

1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Psihic

3

6

 

 

Asociat

10

9

1

 

HIV/Sida

 

 

 

 

Boli rare

 

 

 

 

Surdocecitate

 

 

 

 

TOTAL

38

23

4

0

9

13

Persoane cu handicap nou internate in anul 2018 in centrele rezidențiale

 

Reprezentare grafica in functie detipul de handicap a persoanelor adulte care au beneficiat de masura de protectie in centrele sociale in cursul anului 2018

 

 • . Evaluare în vederea restructurării și reorganizării centrelor rezidențiale

În baza Ordonanței de urgență nr. 69/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a Deciziei nr. 878/30.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap și a Deciziei nr. 877/30.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, în perioada noiembrie – decembrie 2018 s-a realizat evaluarea beneficiarilor internați în centrele rezidențiale pentru peroanele cu handicap și s-au înaintat spre avizare ANPD planurile de restructurare a centrelor cu o capacitate mai mare de 50 de locuri.

          În structura DGASPC Tulcea există trei centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică și două centre de îngrijire și asistență ce au capacitatea mai mare de 50 de locuri.

           

 

CIA Dumbrava Babadag

CIA Babadag

CRRN Babadag

CRRN Zebil

CRRN Horia

Nr. beneficiari ce pot fi integrați în familie/ comunitate

2

0

0

0

0

Nr. beneficiari ce pot beneficia de serviciile APP

17

0

0

0

0

Nr. beneficiari ce pot fi transferați în LP

13

14

13

16

14

Nr. beneficiari care necesită servicii specifice în CAbR

33

22

68

41

26

Nr. beneficiari care necesită servicii specifice în CIA

53

74

88

61

19

Serviciile de care au nevoie beneficiarii din centrele rezidențiale

 cu o capacitate mai mare de 50 de locuri

Centrele de Îngrijire și Asistență  Tichilești, respectiv Tulcea, care au capacitatea mai mică de 50 de locuri.

 • Activități pentru promovarea unei vieți active

Activități pentru menținerea/dezvoltarea capacităților: lucrative, de autogopodărire, de socializare, culturale, de recreere, excursii

                 

                

                                                                   

 

                                           

 

 

 

                    

 

       

În centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități sau vârstnice se marchează în mod specific sărbătorile naționale, religioase, dar și Ziua mondială de luptă împotriva cancerului (4 februarie), Ziua mondială a bolnavului (11 februarie), Ziua Dragobetelor (24 februarie), Ziua internațională a bolilor rare (28 aprilie), Serbarea Mărțișorului  (1 martie), Ziua internațională a femeii (8 martie), Ziua mondială a sănătății orale (20 martie), Ziua mondială a sănătății (7 aprilie), , Ziua europeană împotriva obezității (18 aprilie), Ziua mondială a astmului (2 mai), Ziua mondială a inimii (4 mai), Ziua mondială a conștientizării abuzului față de persoanele vârstnice (15 iunie), Ziua internațională a persoanelor diagnosticate cu alzhaimer (21 septembrie), Ziua internațională a persoanei vârstnice (1 octombrie),Ziua sănătății mentale (10 octombrie), Ziua internațională a nevăzătorilor (13 noiembrie), Ziua mondială a diabetului (14 noiembrie), Ziua internațională a persoanei cu (3 decembrie).

 

                                                      

 

                        

 

  

            

 1. Obiective pentru anul 2019

                3.1. Persoane adulte cu handicap

 • Respectarea standardelor de calitate din cadrul serviciilor rezidenţiale şi a celor fără cazare pentru persoane cu dizabilităţi de la nivelul DGASPC Tulcea;
 • Furnizarea de servicii specializate, conform standardelor aprobate, pentru persoane cu handicap în centrele rezidenţiale de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică şi în cele de îngrijire şi asistenţă, precum şi redeschiderea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Tulcea
 • Accesarea surselor de finanțare pentru:
  • eficientizarea energetică a clădirilor in care funcţionează CIA Dumbrava Babadag, CIA Babadag, Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte Tulcea ;
  • finalizarea modernizarii/ reabilitarii spatiilor de baie din cele două locaţii ale CRRN Zebil;
  • amenajarea unei platforme/lift la CIA Tichilesti;
  • amenajarea noului spaţiu in care va functiona Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Tulcea;
 • Formarea personalului din cadrul serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi ale DGASPC Tulcea;
 • Demararea procesului de restructurare a centrelor rezidentiale cu o capacitate mai mare de 50 locuri;
 • Finalizarea procesului de reorganizare a centrelor rezidentiale cu o capacitate de pana in 50 de locuri;
 • Menţinerea/ îmbunătăţirea serviciilor oferite persoanelor adulte prin intermediul structurilor din aparatul propriu al DGASPC Tulcea;
 • Furnizarea de servicii de evaluare, informare, consiliere şi orientare pentru persoanele care solicita încadrarea în grad şi tip de handicap;
 • Furnizarea de servicii de informare, consiliere, evaluare persoanelor adulte pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, asigurarea serviciilor de evidenţă a prestaţiilor sociale şi acordare a facilităţilor cuvenite copiilor şi persoanelor adulte cu handicap, potrivit prevederilor legale;
 • Dezvoltarea serviciilor oferite persoanelor cu dizabilităţi;
 • Colaborarea cu directia specializata din cadrul DGASPC Tulcea in vederea contractarii si demararii activitatilor in cele 3 proiecte cu finantare POR: cate 3 locuinţe protejate şi un centru de zi, în fiecare dintre localităţile Babadag, Mahmudia, Smârdan;
 • Colaborarea cu directia specializata din cadrul DGASPC Tulcea in vederea accesarii finantarii POCU;
 • Promovarea profesiei de asistent personal profesionist în vederea dezvoltării ulterioare a unei reţele de 40 de astfel de profesionişti.
 • Descentralizarea responsabilităţilor la nivel local;
 • Transmiterea de recomandări şi informări primăriilor cu privire la responsabilităţile locale pentru asigurarea de servicii pentru persoanele adulte cu handicap şi vârstnice care au domiciliul pe raza localităţilor lor;
 • Îndrumare metodologică pentru autorităţile publice locale în vederea rezolvării situaţiilor problematice cu care se confruntă în demersurile de soluţionare ale cazurilor de persoane adulte cu dizabilităţi sau persoane vârstnice;
 • Acordarea sprijinului solicitat în situaţiile ce privesc asistenţii personali ai persoanelor cu handicap;
 • Promovarea unei imagini pozitive a persoanelor cu handicap
 • Realizarea unei acţiuni informare a comunităţii locale cu privire la tipurile de servicii oferite de instituţia noastră persoanelor adulte cu dizabilităţi;
 • Realizarea de activităţi în centrele rezidenţiale pentru persoanele cu handicap cu tematica “Promovarea egalităţii de şanse şi combaterea discriminării”;
 • Multiplicarea acţiunilor de prezentare în comunitate a obiectelor produse în cadrul atelierelor de ergoterapie;
 • Invitarea instituţiilor, organizaţiilor neguvernamentale din comunităţile în care există serviciile pentru persoanele adulte cu dizabilităţi la dezvoltarea de parteneriate.
 • Acordarea de sprijin pentru integrării profesionale a persoanelor cu handicap
 • Încheierea unui protocol de colaborare cu AJOFM Tulcea;
 • Evaluarea, consilierea şi orientarea persoanelor rezidente în centrele pentru adulţi către meserii adecvate în vederea integrării profesionale care va sprijini integrarea socială la părăsirea sistemului de protecţie rezidenţial;
 • Informarea şi consilierea persoanelor cu handicap din evidenţa DGASPC Tulcea, care solicita aceste servicii, cu privire la posibilitatea accesului la un loc de muncă.

3.2.Persoane vârstnice

 • Respectarea standardelor de calitate din cadrul serviciilor rezidenţiale pentru persoane vârstnice de la nivelul DGASPC Tulcea
 • Furnizarea de servicii specializate, conform standardelor aprobate, pentru persoane vârstnice în centrul rezidenţial;
 • Accesarea de surse de finanțare pentru:
  • eficientizarea energetică a clădirilor in care funcţionează Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte Tulcea care are în structură Căminul pentru Persoane Vârstnice « Sf. Nectarie » Tulcea ;
  • amenajarea spatiului verde din curtea CPV Sf Nectarie Tulcea ;
 • Formarea personalului din cadrul Căminul pentru Persoane Vârstnice « Sf. Nectarie » Tulcea ;
 • Promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa comunităţii
 • Identificarea unor organizaţii şi persoane resursă la nivel comunitar pentru creşterea vizibilităţii Căminul pentru Persoane Vârstnice « Sf. Nectarie » Tulcea şi implicit a beneficiarilor serviciilor acestui centru ;
 • Dezvoltarea unui parteneriat cu Penitenciarul Tulcea pentru activităţi comune cu beneficiarii celor două instituţii ;
 • Activarea parteneriatului cu Teatrul « Jean Bart » şi Casa Avramide pentru ca bătrânii din Căminul pentru Persoane Vârstnice « Sf. Nectarie » Tulcea să poată participa la viaţa culturală a comunităţii ;

 

DIRECȚIA RESURSE UMANE, JURIDIC, MONITORIZARE, STATISTICĂ, COORDONARE SPAS-uri

 

 1. Serviciul Strategii, Programe, Proiecte, Monitorizare, Statistică, Coordonare si Îndrumare a activităţii SPAS-urilor

      În anul 2018 au fost întocmite, la solicitarea conducerii şi a altor instituţii, statistici şi rapoarte de evaluare a activităţii de DGASPC Tulcea, pe baza informaţiilor stocate în baza de date, s-a centralizat şi sintetizat toate informaţiile primite din teritoriu, specifice domeniului de activitate al instituţiei.

Raportări lunare

 • S-au înregistrat dispoziţii emise de Directorul General a DGASPC Tulcea, sentinţe civile emise de instanţele judecătoreşti şi hotărâri emise de Comisia pentru protecţia copilulului pentru a se întocmi:
 • · 12 fişe de monitorizare lunară a D.G.A.S.P.C. Tulcea  care se raportează la Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție  și care conține date despre numărul de copii aflaţi în serviciul rezidenţial, familial și în prevenţie (recuperare);
 • · 12 fişe lunare a activităţii compartimentului şi 12 listări cu date complete a copiilor (CNP, nume şi prenume, vârsta şi locul unde are stabilită măsura de protecţie). Aceste date sunt necesare pentru stabilirea numărul de copiii pe fiecare centru, numărul de copii aflaţi în plasament la asistenţi maternali, numărul de copii aflaţi în plasament la serviciul familial, a domiciliilor legale a părinţilor, a domiciliilor asistenţilor maternali profesionişti și a famiilor unde este stabilit plasamentul.
 • · 12 listări cu date complete a copiilor (CNP, nume şi prenume, vârsta şi locul unde are stabilită măsura de protecţie) transmise către Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea;
 • După fiecare şedinţă CPC Tulcea, s-a  actualizat  baza de date D-Smart, cu infirmații despre copiii cu handicap,  în funcţie de grad, deficienţă,  domiciliul, vârstă, sex.
 • În cadrul compartimentului s-a răspuns adreselor repartizate şi s-a efectuat transmiterea acestora către instituţiile competente şi către toate compartimentele din cadrul DGASPC Tulcea.
 • S-au deschis conturi noi la BRD Tulcea pentru copiii noi admişi în sistemul rezidenţial.  Aceste conturi au fost transmise ulterior la Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Tulcea, pentru virarea alocaţiilor lunare de stat.

  Raportări trimestriale:

Au fost transmise:

 • 4 fişe de monitorizare trimestrială a DGASPC Tulcea către Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție care conţin informații despre :
 • familii în care părinţii sunt plecaţi în străinătate şi copiii acestor familii lăsate în grija rudelor de grad IV fără măsură de protecţie, pe categorii de vârstă şi sex, date transmise de primăriile judeţului şi centralizate la compartiment monitorizare;
 • servicii de îngrijire de zi aflate în subordinea consiliilor locale, a D.G.A.S.P.C. Tulcea   şi a Organismelor Private Acreditate şi beneficiarii acestor servicii;
 • serviciile de tip rezidenţial aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Tulcea, beneficiari şi numărul de personal angajat;
 • serviciile de tip familial aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Tulcea;
 • sesizări și cazuri confirmate la D.G.A.S.P.C. Tulcea privind cazurile de abuz, neglijenţă, exploatare a copiilor;
 • copiii cu dizabilităţi, copii cu certificat de orientare şcolară, tipul de învăţământ pe care îl frecventează, gradul de handicap, locul unde se află copilul;
 • copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal pe vârste și sexe;
 • informații cu privire la copii cetățen români aflați pe teritoriul altor state.
 • 4 rapoarte cu numărul mediu de copii din sistemul de protecţie pentru aflarea costului pe copil.
 • 4 fişe de monitorizare trimestrială - Violenţa în familie, către Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei și Bărbați.
 • 4 raportări cu privire la copiii nepuși în legalitate pe linie de stare civilă și evidență a persoanelor.
 • 4 rapoarte care conţin structura organizatorică de personal pe protecţia copilului către Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

   Raportări semestriale:

 • Către Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție au fost transmise date cu privire la copiii înregistrați din părinți necunoscuți.

                   Raportări anuale

 • Raport de activitate a DGASPC Tulcea pentru anul 2017.
 • Către Institutul Naţional de Statistică au fost transmise date statistice pentu completarea chestionarului Unica-Indicatori pe termen scurt, Chestionar statistic S3-anual "Costul forţei de muncă" pentru anul anterior.
 • Planul Anual de Acțiune privind serviciile sociale: elaborare, aprobare și distribuire în cadrul instituției precum și publicarea documentației pe site-ul instituției;
 • Planul de integritate al instituției , Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabiltăților la corupție și a măsurilor de remediere: elaborare, aprobare și distribuire în cadrul instituției, consultarea a angajaților precum și publicarea documentației pe site-ul instituției;
 • Raport Anual de monitorizare privind stadiul de implementare a Strategiei SNA și Planului de integritate: elaborare, aprobare și distribuire în cadrul instituției precum și publicarea documentației pe site-ul instituției; - transmitere către Consiliul Județean Tulcea;
 • Raport privind lista cu bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției:elaborare, aprobare și distribuire în cadrul instituției precum și publicarea documentației pe site-ul instituției;
 • Raport de evaluare privind implementarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public decizională : elaborare, aprobare și distribuire în cadrul instituției precum și publicarea documentației pe site-ul instituției;
 • Monitorizarea Planurilor de Acțiune anuale primite de la UAT-urile din teritoriu conform HG 797/2017;
 • Raportare privind Programul de guvernare 2018-2020 aplicat pe domeniul instituției-transmitere către prefectură.

Alte activități desfășurate de Serviciul Strategii , Programe, Proiecte, Monitorizare, Statistică, Coordonare și Îndrumare a activității SPAS-urilor:

 • Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare remediere : elaborare, aprobare și distribuire în cadrul instituției precum și publicarea documentației pe site-ul instituției;
 • Raport asupra sistemului de control intern managerial: elaborare registru de riscuri și situația sintetică a raportării autoevaluării- transmitere către Consiliul Județean Tulcea;
 • Raport periodic de activitate conform Legii 544/2003, anexa 3: elaborare, aprobare și distribuire în cadrul instituției precum și publicarea documentației pe site-ul instituției; - transmitere către prefectura;
 • Buletinul informativ : elaborare, aprobare și distribuire în cadrul instituției precum și publicarea documentației pe site-ul instituției;
 • Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 privind transparența decizională: elaborare, aprobare și distribuire în cadrul instituției precum și publicarea documentației pe site-ul instituției;

 

 1. Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Relaţii cu Publicul
 • Organizează și realizează gestiunea resurselor umane, a funcțiilor publice și a personalului contractual în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea;
 • Ține evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea în formatul stabilit de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
 • Transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici modificările intervenite în cursul anului cu datele personale ale funcționarilor publici;
 • Întocmeşte documentaţia necesară avizării funcţiilor publice din aparatul propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea;
 • Întocmește organigrama, centralizatorul, statele de funcții ale Direcției generale, documentația necesară obținerii avizului Ministerului Muncii și Justiției Sociale și al A.N.F.P. și le prezintă spre avizare Colegiului Director și spre aprobare Consiliului Județean Tulcea;
  • Hotărârea C.J Tulcea nr. 110/29.06.2018 prin care se aprobă organigrama și statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, cu un numar total de 1433 salariați.
 • Numar total de angajați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea la:

01.01.2018: 976 salariați (69 funcționari publici, 173 asistenți maternali profesioniști și 734 personal contractual);

31.12.2018: 978 salariați (78 funcționari publici, 170 asistenți maternali profesioniști și 730 personal contractual).

 • Organizează și asigură procedurile legate de depunerea juramantului de către funcționarii publici conform prevederilor legale ;
 • Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante şi a celor de soluţionare a contestaţiilor;
 • Participă în comisiile de examinare de specialitate constituite în vederea desfăşurării concursurilor organizate;
 • Respectă legislația muncii privind aplicarea formelor de salarizare, de stabilire a salariului, a indemnizaţiei de conducere, a sporurilor şi a altor drepturi de personal;
 • Anual întocmeşte lucrările privind avansarea în funcţii, promovarea în clasă, grad şi treaptă pentru funcţionarii publici, respectiv grade şi trepte profesionale pentru personalul contractual;
 • Întocmeşte lucrările necesare pentru numirea în funcţii publice, încadrarea, promovarea, transferarea, detaşarea, numirea temporară cu delegaţie în funcţii de conducere, încetarea raporturilor de serviciu, încadrarea, schimbarea locului de muncă şi desfacerea contractelor de muncă, pentru personalul din aparatul de specialitate, funcţionari publici și personal contractual;
 • Reactualizeaza baza de date în funcție de modificările apărute în structura ei (angajări, plecări, modificări ale sporului de vechime, avansări în grade și trepte profesionale, indexări, majorări);
 • Ține evidența, completează și actualizează situația salariaților prin programul informatic REVISAL și transmite datele necesare instituțiilor cu atribuții în acest sens;
 • Întocmeşte şi predă în termen rapoartele statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind numărul salariaţilor şi cheltuielile instituţiei cu forţa de muncă;
 • Întocmeşte situațiile statistice solicitate de către Direcția Județeană de Statistică Tulcea și situațiile lunare privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru Consiliul Județean Tulcea;
 • Întocmeste declarațiile lunare privind CAS, CASS, concedii medicale, șomaj; (introdusă din ROF 2018);
 • Asigură planificarea şi efectuarea concediilor de odihnă pe anul în curs în mod eşalonat pe baza propunerilor, centrelor  subordonate;
 • Asigură ţinerea evidenţei concediilor fără plata, a absenţelor nemotivate şi a sancţiunilor în vederea completării în carnetele de muncă;
 • Completează şi gestionează baza de date privind evidenţa dosarelor profesionale pentru funcţionarii publici și a dosarelor personale pentru personalul contractual;
 • Asigură realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul (functionari publici, personal contractual) din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea;
 • Transmite conducătorilor compartimentelor de specialitate din instituţie formularele rapoartelor de evaluare, coordonând şi monitorizând procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare;
 • Comunică posturile vacante şi cerinţele acestora la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea;
 • Asigură întocmirea statelor de plată, introduce datele necesare, operând mişcările de personal în baza de date;
 • Intocmeste si listeaza fisele fiscale anuale;
 • Întocmeşte documentele necesare in vederea completarii dosarele pentru pensionare la cererea salariaților din Directia Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Tulcea;
 • Eliberează adeverinţe de serviciu pentru salariaţii Directiei Generale de Asistență Socială si Protectia Copilului Tulcea (bancă, primărie, medic, etc.);
 • Întocmeşte condicile de prezenţă şi le verifică periodic ;
 • Elaborează procedurile operaționale din cadrul biroului și asigură difuzarea acestora către toate componentele funcționale ale D.G.A.S.P.C. Tulcea, ținând cont de nivelul de colaborare;
 • Asigură păstrarea în condiţii de securitate a documentelor şi a secretului de serviciu;
 • Asigură soluționarea în termen a petițiilor repartizate de către șeful ierarhic superior;
 • Asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în vigoare;
 • Se preocupă de ridicarea nivelului profesional al personalului din cadrul Serviciului Resurse Umane;
 • Respectă Regulamentul intern al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea;
 • Îndeplineşte şi alte activităţi specifice aflate în legătură directă cu atribuţiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredinţate de conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea.
 1. Serviciul Juridic, Contencios, Control Intern si Managementul Calităţii
 • Formularea şi depunerea acţiunilor şi întâmpinărilor în justiţie, cu adunarea materialului probator şi reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor de judecată pe toate gradele de jurisdicţie, în cauzele în care DGASPC este parte în proces;
 • S-au formulat apeluri, recursuri si propuneri privind promovarea cailor extraordinare de atac în cauzele aflate pe rolul instantelor judecătorești în care instituția este parte;
 • S-au întocmit decizii de imputare sau angajamente de plată, în cazul salariaților care au încasat sume necuvenite;
 • S-au formulat plângeri penale pentru infracţiuni contra patrimoniului instituţiei sau pentru infracţiuni la adresa persoanei;
 • S-au făcut cereri de executare silită împotriva unor persoane debitoare instituţiei;
 • -a asistat persoanele vârstnice la încheierea contractelor de vânzare cumpărare a imobilelor cu clauza de intreținere și abitație viageră;
 • S-au formulat răspunsuri la cereri, sesizări si adrese către instanțele judecătorești, autorități sau instituții, persoane fizice si juridice;
 • La solicitarea diferitelor compartimente, birouri și servicii s-au redactat și avizat juridic dispoziții care au avut ca obiect acceptarea sau încetarea unor programe de recuperare pentru copii, modificarea măsurii de plasament, de instituire a plasamentului în regim de urgenţă, internarea sau externarea persoanelor cu dizabilitati, organizarea de concursuri sau examene, internarea cuplurilor mamă-copil în Centrul Maternal Tulcea, etc.;
 • A fost reprezentată în instanţă Comisia pentru protecţia copilului şi Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Tulcea;
 • S-au întocmit și avizat juridic convenții, contracte și protocoale cu alte persoane fizice sau juridice;
 • S-au făcut deplasări în teren la sesizarea persoanelor institutionalizate precum și acordarea de consultanță juridică;
 • Au fost participări în cadrul diferitelor comisii constituite la nivelul instituției;
 • S-au studiat actele normative publicate in Monitorul Oficial si s-a asigurat consultarea acestora de către salariați;
 • S-au avizat dosare înaintate Comisiei pentru protecția copilului;
 • S-a acordat asistenţă juridică reprezentanților legali ai copilului și adultului aflat in dificultate.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

 Directorul general adjunct economic , care coordonează activitatea economică , are în subordine:

 • Compartimentul Achiziții publice, Contractare servicii sociale , Aprovizionare;
 • Serviciul Administrativ Tehnic, Patrimoniu, Sănătate , Securitate în muncă, PSI;
 • Serviciul Financiar-contabil , Finanțe –buget.

Direcția economică și- a desfășurat activitatea în anul 2018 după cum urmează:

 

 1. COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE, CONTRACTARE SERVICII SOCIALE ŞI APROVIZIONARE

              Pe parcursul anului 2018 persoanele din cadrul compartimentului au indeplinit urmatoarele atributii :

 • elaborarea programului anual al achiziţiilor publice al DGASPC Tulcea, înaintarea spre aprobare Directorului General şi avizare Consiliului Judeţean Tulcea;
 • iniţiarea şi finalizarea achiziţiilor directe prin intermediul catalogului SEAP;
 • estimarea şi încadrarea pe coduri CPV a valorii bunurilor solicitate şi propunerea procedurii de achiziţie aplicabilă;
 • asigurarea întocmirii formalităţilor de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate şi transmiterea documentaţiei de atribuire;
 • întocmirea documentaţiei de atribuire privind procedurile de achiziţii publice organizate de DGASPC Tulcea şi a supunerea acesteia spre aprobare Directorului General;
 • participarea în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor;
 • întocmirea de procesele verbale de deschidere şi rapoarte de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi supunerea acestora spre aprobare Directorului General ;
 • comunicarea către ofertanţii participanţi a rezultatelor procedurilor de achiziţie publică ;
 • întocmirea contractelor de achiziţie publică cu câştigătorii procedurilor de achiziţii organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări;
 • trimiterea spre urmărire a contractelor de achiziţie publică şi a listelor cu achiziţii directe compartimentelor de specialitate şi centrelor subordonate pentru respectarea clauzelor din contract privind calitatea şi preţul bunurilor comandate sau serviciilor prestate, precum şi respectarea termenelor de livrare angajate de către fiecare contractant;
 • întocmirea succesiva a contractelor subsecvente aferente fiecarui acord cadru încheiat;
 • întocmirea dosarului achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit  ;
 • întocmirea şi transmiterea raportarilor catre A.N.A.P si S.E.A.P.în termenele prevăzute de lege,
 • menţinerea legăturii cu furnizorii şi centrele/serviciile din subordinea DGASPC, pentru o eficientă aprovizionare cu toate bunurile necesare;
 • monitorizarea contractelor de achiziţie produse alimentare de la semnare până la finalizare si a achiziţiilor directe de produse;
 • introducerea lunar în programul de urmărire contracte cantităţile solicitate în necesarele de alimente şi materiale întocmite de centrele din subordine şi transmiterea de comenzi către furnizori în baza contractelor încheiate şi a achiziţiilor directe ;
 • întocmirea de comenzi zilnic catre furnizori pe baza achiziţiilor încheiate în funcţie de referatele transmise de către centrele din subordine şi compartimentele/serviciile din subordinea DGASPC;
 • întocmirea de propuneri de angajare a unor cheltuieli şi angajamentul bugetar individual aferent cheltuielilor;
 • transmiterea către centre spre completare de machete pentru: produse alimentare, materiale de curăţenie şi igienă, scutece superabsorbante, îmbrăcăminte şi încălţaminte, medicamente, papetărie, rechizite, birotică, mobilier necesare anului în curs, centralizarea şi întocmirea de referate de necesitate în vederea demararii procedurilor de achiziţie ;
 • transmiterea către compartimente/servicii spre completare de machete pentru: papetărie, rechizite, birotică sau alte produse necesare desfăşurării activităţii în anul în curs, centralizarea şi întocmirea de referate de necesitate în vederea demararii procedurilor de achiziţie ;
 • executarea inventarierii anuale a patrimonului, scoaterea din funcţiune, casarea şi dezmembrarea ori valorificarea, după caz, a bunurilor pentru care s-a aprobat aceasta;
 • evidenţa produselor facturate din custodie şi prezentarea situaţiei stocurilor lunar serviciului contabilitate ;
 • asigurarea aprovizionării centrelor cu combustibil (gpl şi motorina) pentru producerea energiei termice şi prepararea hranei;
 • pe parcursul derulării contractelor de achiziţii publice a stabilit relaţii optime cu furnizorii pentru rezolvarea  conform reglementărilor legale în timp util a problemelor care au intervenit;
 • întocmirea necesarului de mijloace fixe, obiecte de inventar, carburanţi, materiale construcţii şi instalaţii sanitare în vederea achiziţionării lor conform legislaţiei în vigoare ;
 • s-au întocmit diferite rapoarte, studii, analize, informari etc.
 • S-au efectuat un nr. de 11 proceduri de achiziţii publice :

                          - 6 licitaţii deschise furnizare produse,

                          - 1 procedură simplificată prestări de servicii,

                          - 4 negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare.

 • În urma desfăşurării procedurilor de achiziţii au fost încheiate:
 1. licitaţie deschisă

- 16 acorduri cadru furnizare produse şi 34 contracte subsecvente aferente acordurilor cadru;

 1. b) negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare

- 2 acorduri cadru furnizare produse şi 2 contracte subsecvente aferente acordurilor cadru;

- 2 contracte furnizare produse;

 1. c) procedură simplificată

         - 2 acorduri cadru prestări servicii şi 2 contracte subsecvente aferente acordurilor cadru;

 • Prin achiziţie directă au fost incheiate :

                             - 21 contracte de prestări servicii;

                             - 2 contracte de lucrări;

 • S-au realizat achiziţii directe (fără încheiere de contract) din catalogul S.E.A.P:

     - 1135 furnizare de produse;

     - 187 prestari de servicii;

     - 33 lucrări.

                                                                                

 1. Serviciul Administrativ, Tehnic, Patrimoniu, Sănătate și Securitate în Muncă PSI pe anul 2018

          În anul 2018 Serviciul ATPSSMPSI și-a desfășurat activitatea conform ROF după cum urmează:

 1. A preluat un număr de 872 de referate privind angajarea de cheltuieli la centre cum ar fi: reparații mașini de spălat, reparat aragaze, reparat aspiratoare, mașini de uscat rufe, reparat/înlocuit centrale termice, reparat aparate de aer condiționat, reparat diverse unelte, reparat aparatura medicală, reparații clădiri, construire anexe gospodărești, reparat grupuri sanitare, tualetat/ tăiat copaci, reparat instalații electrice,reparații auto etc.
 2. S-au verificat modul de derulare a contractelor cu diferiți furnizori de servicii, lucrări în limita competențelor serviciului după cum urmează:

         - Servicii de curățenie

-Servicii de colectare, transport și neutralizare prin incinerare a deșeurilor rezultate din activități medicale

- Servicii de colectare gunoi menajer

- Servicii de pază umană a clădirilor ce aparțin DGASPC Tulcea

- Servicii de monitorizare sisteme de alarmă

- Servicii de furnizare apa potabila și canalizare menajeră

- Servicii de furnizare energie termică

- Servicii de furnizare energie electrică

- Servicii de furnizare gaze naturale

- Servicii de telefonie mobilă și internet

- Servicii de telecomunicații

- Servicii de frizerie

- Servicii de medicina muncii

- Servicii de mentenanță IT

- Servicii RSVTI

- Servicii de întreținere lunară pentru apartamentele aparținând DGASPC Tulcea

- Abonament produs informatic legislativ

- Servicii de proiectare, ridicare topo

- Contract de detectare fum, semnalizare și alarmare incendiu

- Contract privind achiziția și montarea de echipamente pentru spații de joacă, precum și amenajarea spațiului aferent.

     Prin urmarirea derulării contractelor se înțelege verificarea facturilor și împărtțirea  lor pe centre împreună cu conducatorii acestor centre precum și verificarea( citirea) aparatelor de masură.

      In ceea ce privește consumul de carburant pe anul 2018  este de 29658.75  litri, iar în 2017 a fost 27725.45. Diferența rezultă din mărirea parcului auto cu trei autoturisme .

In anul 2018 s-a asigurat utilizarea conformă  a autoturismelor pe drumurile publice  prin efectuarea ITP , a reviziilor tehnice, RCA, reparațiilor curente.

Serviciul ATPSSMPSI  a asigurat personal pentru receptionarea bunurilor în folosința DGASPC.

In cadrul activității de SSM și PSI în anul 2018 s-au efectuat un numar de 65 de instruiri introductiv generale pentru noii angajați.

S-au verificat și din punct de vedere SSM și PSI toate centrele care aparțin DGASPC Tulcea conform unui program stabilit în prealabil cu șefii de centre. In cadrul acestor acțiuni s-a verificat prin sondaj modul în care a fost efectuat instructajul la locul de muncă atât din punct de vedere SSM cat și PSI, luând măsuri de îndrumare a responsabililor din centre. S-au verificat și planurile de evacuare în caz de incendiu precum și stingătoarele de incendiu.

Prin contract s-a asigurat  participarea tuturor salariaților la efectuarea de analize medicale obligatorii. S-a asigurat o bună colaborare cu medicul de medicina muncii pe linia de supraveghere  a stării de sănătate a angajaților  DGASPC Tulcea.

          In anul 2018 s-au facut demersuri pentru achiziționarea echipamentelor de protecția muncii pentru salariații DGASPC , demers finalizat cu succes.

Pe linie de PSI s-a montat instalație de detectare a fumului la CSS „ SF. MARIA”, în acest fel am reușit să obținem și autorizațtia PSI pentru acest centru.

Tot în acest an s-a efectuat verificarea PRAM a tuturor centrelor precum și curățarea coșurilor de fum.

Din punct de vedere tehnic în 2018 s-au executat reparații curente la electrocasnicele, autoturismele, centraleler termice, cladirile  aparținând centrelor DGASPC Tulcea după cum urmează:

 • Electrocasnice ( mașini de gătit, mașini de spălat, aparate de curățat cartofi, aparate de călcat rufe, uscătoare rufe, aspiratoare, motocositoare, pompe sumersibile) în valoare de 5796.55 lei
 • Reparații auto ( sisteme de direcții, sisteme de frânare, ambreaj, înlocuire tablă, vopsitorie, sisteme de climatizare, instalație evacuare gaze, instalații electrice sisteme de închidere portiere) în valoare de 65545.93 lei.
 • Reparații instalații electrice ( înlocuire tablouri electrice, siguranțe automate, cabluri electrice, corpuri de iluminat, prize, întrerupătoare) precum și instalații de aer condiționat (20 buc) in valoare de 38383.00 lei
 • Reparații centrale termice în valoare de 84442.05 lei :

      -  înlocuire cazan la CIA DUMBRAVA BABADAG

      -  înlocuire arzatoare la CIA DUMBRAVA BABADAG si CRRN ZEBIL

      - reparare centrala  termică murala la CUTFCD PESCARUSUL, CRRCH TULCEA, CUTF ISACCEA.

     - montat schimbatoare de caldură la CIA DUMBRAVA BABADAG,  CRRN HORIA, CIA BABADAG

 • Alte reparații curente:

- execuție bazin vidanjabil CRRN HORIA  în valoare de 50000 lei

- reparație invelitoare la CP SAMBATA NOUA în valoare de 49937.47 lei

- reparații acoperiș la CRRN ZEBIL  în valoare de 17189.69 lei

- servicii de proiectare ,ridicare topo la CIA DUMBRAVA BABADAG, CIA BABADAG, CSSPA „ SF. NECTARIE, CP MAHMUDIA, LOCUINTE PROTEJATE SI CENTRU DE ZI MAHMUDIA, LOCUINTE PROTEJATE SI CENTRU DE ZI SMARDAN, LOCUINTE PROTEJATE SI CENTRU DE ZI BABADAG IN VALOARE DE 149750.67 lei.

                              

 1. Serviciul financiar contabil

     Serviciul Financiar-Contabil, Buget Finanțe asigură buna funcţionare a întregului sistem de servicii sociale, este motorul financiar al instituţiei şi are importanta misiune de a susţine material atât serviciile sociale oferite de DGASPC Tulcea, cât şi structura functională a instituţiei reprezentată de latura resurselor umane şi de logistica materială.

     În baza Hot. C.J. Tulcea nr.25/16.02.2018 pentru D.G.A.S.P.C. Tulcea a fost aprobat iniţial un buget în sumă totală de 81.218.000 lei.

          În urma rectificărilor bugetare ce au avut loc în cursul anului 2018, la finele anului bugetul a fost în sumă totală de 101.987.000  lei, din care transferuri pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.014.000 lei.

         

   Analizând situatiile financiare de la finele anului 2018, s-au constatat următoarele:

Denumire indicatori

Prevederi bugetare

2018

Plăţi efectuate

2018

%

realizări

Total venituri 

   din care :

104.087.000 lei

103.418.096 lei

99

-alocaţii bugetare

101.987.000 lei

101.664.235 lei

100

-venituri proprii

 2.100.000 lei

  1.753.861 lei

84

Total plati efective, din care:

104.087.000 lei

       103.418.096 lei

99

- cheltuieli de personal

50.065.000 lei

50.022.323 lei

100

- bunuri şi servicii

11.067.000 lei

       10.555.092 lei

95

- asistenţă socială

41.939.000 lei

41.852.484 lei

99

- alte cheltuieli

511.000 lei

510.160 lei

100

- cheltuieli de capital

         845.000 lei

    818.535 lei

97

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

       -340.000 lei

       -340.498 lei

100

           

Din analiza indicatorilor prezentaţi rezultă că:

 • Cheltuieli de personal – au reprezentat plăţile salariale cu viramentele aferente pentru un număr de 978 salariaţi, din care 78 funcţionari publici, asigurându-se astfel plata salariilor, indemnizaţiile de conducere, a sporurilor etc.; salariu mediu/salariat fiind de 4.262 lei cu toate reţinerile şi viramentele incluse;
 • Bunuri şi servicii – plăţile efectuate la 31.12.2018 sunt în sumă totală de 10.555.092 lei reprezentând bunuri şi servicii achiziţionate pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice din centrele de adulţi şi copii, respectiv: asigurarea alimentelor, medicamentelor, materialelor sanitare, dezinfectanţilor, mobilierului, cazarmamentului necesar, precum şi pentru plata utilităţilor (apă, canal, combustibil, energie electrică etc.);
 • Asistenţă socială – plăţile în sumă totală de 41.852.484 lei reprezintă indemnizaţiile persoanelor cu handicap (40.593.246 lei), transportul persoanelor cu handicap (996.243 lei), bani pentru nevoi personale şi cazarmament pentru copii(253.432 lei); dobânzi împrumuturi persoane cu hand. (9.563 lei).
 • Cheltuieli de capital – plăţile pentru cheltuielile de capital realizate în anul 2018 au fost în sumă totală de 818.535 lei reprezentând:
  • Construire fosa vidanjabila CRRN Horia=59.812 lei;
  • Achizitie si montaj centrala detectie incendiu CP Sf Maria=44.153 lei;
  • Server contabilitate=34.000 lei;
  • Elaborare expertiza pv autorizare functionare PSI =98.750 lei;
  • Licenta windows server = 4.900 lei;
  • Elaborare DALI Sf Nectarie=102.340 lei;
  • Elaborare DALI CIA Dumbrava=142.800 lei;
  • Elaborare DALI CP Mahmudia=37.891 lei;
  • Elaborare DALI modernizare centru zi si construire locuinte protejate Babadag=71.400 lei;
  • Elaborare DALI modernizare centru zi si construire locuinte protejate Mahmudia =71.400 lei;
  • Elaborare DALI modernizare centru zi si construire locuinte protejate Smardan =71.400 lei;
  • Elaborare DALI amenajare birouri =29.750 lei;
  • Reparatie capitala invelitoare CP Smabata Noua = 49.937 lei.

      De asemenea, menţionăm faptul că în cursul anului 2018, D.G.A.S.P.C. Tulcea a realizat venituri în sumă totală de 1.514.326 lei, reprezentând contribuţia persoanelor asistate din centrele pentru adulţi 1.512.440 lei, precum şi diverse venituri 1.886 lei.

Principalele obiective urmărite au fost:

 • fundamentarea, evidenţa şi utilizarea fondurilor necesare bunei funcţionări a D.G.A.S.P.C. Tulcea;
 • respectarea legalităţii, economicităţii şi eficienţei în desfăşurarea activităţilor;
 • gestionarea corectă a patrimoniului D.G.A.S.P.C.
 • respectarea condiţiilor de legalitate şi regularitate şi/sau de încadrare în limitele stabilite şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament a proiectelor de operaţiuni;
 • respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale procesului execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata;
 • s-a organizat inventarierea patrimoniului;
 • efectuarea decontărilor aferente sumelor acordate asistenţilor maternali profesionişti pentru medicamente si analize medicale ale copiilor aflaţi în plasament la aceştia.

     

 1. COMPARTIMENTUL DE  AUDIT INTERN

             Raportul de activitate al compartimentului, prezintă modul de organizare şi  desfăsurare a activităţii de audit public intern la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu  scopul de a prezenta activitatea de audit public intern desfăşurata la nivelul structurii de audit public intern, la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea.

 •  Raportul este destinat atât conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, care poate aprecia rezultatul muncii auditorilor publici interni, cât si U.C.A.A.P.I. şi Curţii de Conturi a României, fiind unul dintre principalele instrumente de monitorizare a activităţii de audit public intern.

         I.2. Documentele analizate  

             Documentele care au stat la baza elaborării raportului de activitate :

 • Documente referitoare la organizarea functiei de audit intern – Compartimentul de Audit Public Intern a fost infiinţat prin Hotararea Consiliului Judeţean nr.76/20.06.2004;
 • Documente referitoare la planificarea activităţii de audit intern – Plan de audit intern pe anul 2018 nr. 36202/08.11.2017 şi Planul multianual de audit intern nr.36203/08.11.2017;
 1. Raport de audit public intern nr.3972/15.02.2018- Centrul de Plasament pentru Recuperarea şi Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever Pelican Tulcea; (C.P.R.R.C.H.S.)
 2. Raportul de audit public intern nr.7513/26.03.2018- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihica Zebil; (C.R.R.N.)
 3. Raport de audit public intern nr.10936/02.05.2018- Centrul de Recuperarea pentru Copilul cu Handicap Tulcea; (C.R.C.H.)
 4. Raport de audit public intern nr.14931/07.06.2018- Centrul de Îngrijire şi Asistenta Tichileşti; (C.I.A.)
 5. Raport de audit public intern nr.32873/07.11.2018-Centrul de Plasament Speranţa Tulcea (C.P.);
 6. Planificarea activitatii de audit intern
 • Data aprobării planului anual de audit public intern:
  • Planul anual de audit public intern aprobat pentru anul 2018 a fost înregistrat sub numărul 36202/08.11.2017.
 • Numărul şi tipul misiunilor de audit public intern planificate (asigurare, consiliere, evaluare);
  • Au fost planificate un număr de 6 (şase) misiuni de audit public intern de asigurare.
 • Numărul modificărilor efectuate asupra planului anual de audit public intern şi conţinutul acestor modificări:
  • Planul anual de audit public intern aprobat pentru anul 2018 a fost înregistrat sub numărul 36202/08.11.2017 si a fost modificat conform referatului inregistrat sub numărul 12043/11.05.2018 prin care s-a aprobat amânarea misiunii de audit la Centrul de Plasament Sulina.

         Misiunile de audit public intern realizate

 • Numărul misiunilor de audit planificate, detaliate pe categorii de misiuni; de asigurare respectiv de consiliere: Au fost planificate un numar de 5(cinci) misiuni de asigurare.
 • Numărul misiunilor de evaluare planificate – nu este cazul.
 • Gradul de realizare a planului de audit public intern: Planul de audit public intern a fost realizat 100%.
 • Numărul misiunilor ad-hoc care au fost realizate –nu este cazul;
 • Dificultăţile întâmpinate în realizarea misiunilor de audit public intern – nu este cazul.
 • Resursele utilizate pentru realizarea planului de audit public intern

        Independenta structurii de audit public intern

         Pozitia Compartimentului de audit public intern in organigrama : subordonat Directorului General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea .Auditul public intern nu se exercita prin delegare de atributii.

           Aplicarea si respectarea procedurii de numire/destituire a conducatorului compartimentului de audit public intern in cursul anului 2018: nu a fost cazul.

           Aplicarea si respectarea procedurii de numire/revocare a auditorilor interni in cursul anului 2018: nu a fost cazul.

Obiectivitatea auditorilor interni

           Compartimentul de audit public intern din cadrul Directiei Generale de Asistenta    Sociala si Protectia Copilului Tulcea, in cursul anului 2018  nu a fost implicat in exercitarea unor activitati ce fac parte din sfera auditabila de catre directorul general.

           Declaratia de independenta este completata de catre fiecare auditor public intern cu ocazia fiecarei misiuni de audit intern.

            In cursul anului 2018, nu au fost costatate probleme in urma completarii declaratiilor.                 

Emiterea procedurilor scrise specifice activitatii de audit public intern 

           La nivelul Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea au fost identificate un numar de 6  activitati. Dintre acestea s-a stabilit ca un numar de  6   activitati sunt procedurabile , ceea ce reprezinta circa  100  %.  Activitatile stabilite ca fiind procedurabile sunt:

 1. Activitatea Compartimentului de Audit Public Intern
 2. Elaborarea planului de audit
 3. Misiunea de consiliere
 4. Analiza riscurilor
 5. Urmarirea recomandarilor
 6. Misiunea ad-hoc

            Dintre cele 6  activitati procedurabile au fost emise un numar de 6  proceduri scrise ceea ce reprezinta un grad de emitere al procedurilor de 100%. 

Asigurarea si imbunatatirea calitatii activitatii de audit intern

Elaborarea si actualizarea Programului de Asigurare si Imbunatatire a Calitatii ( P.A.I.C.)

         În conformitate cu prevederile punctului 2.3.7. din cadrul anexei nr. 1 la HG nr. 1086/2013, la nivelul structurii de audit public intern se elaborează un program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii (PAIC) sub toate aspectele auditului intern, care să permită un control continuu al eficacităţii acestuia.

         Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern trebuie să garanteze că activitatea de audit intern se desfăşoară în conformitate cu normele, instrucțiunile şi Codul privind conduita etică a auditorului intern şi să contribuie la îmbunătăţirea activităţii structurii de audit public intern.

          Un PAIC ar trebui să ajute la exprimarea unor concluzii cu privire la calitatea activității de audit intern și să ducă la efectuarea unor recomandări pentru implementarea unor îmbunătățiri corespunzătoare a acestei activități. Acest program ar trebui să permită o evaluare a:

 • Conformității cu baza legală în vigoare;
 • Contribuției auditului intern la procesele de guvernanță, management al riscurilor și controlul organizației;
 • Acoperirea integrală a sferei auditabile;
 • Respectarea legilor, reglementărilor și procedurilor pe care activitatea de audit intern trebuie să le respecte;
 • Riscurile care afectează funcționarea auditului intern.

           PAIC ar trebui să impună o abordare sistematică și disciplinată a procesului de autoevaluare periodică, inclusiv modalitatea de realizare a autoevaluărilor periodice pentru fiecare an intermediar între evaluările externe.

           Un PAIC pe deplin funcțional exercită o monitorizare permanentă a activității de audit intern și o autoevaluare periodică a acesteia pentru a asigura conformitatea cu cadrul legal și procedural aplicabil.

          Cu ajutorul acestui proces, evaluarea externă ar trebui să devină efectiv o oportunitate de a obține noi idei de la evaluator sau de la echipa de evaluare, cu privire la modalitățile de îmbunătățire a calității generale a auditului intern, a eficienței și a eficacității.

           La nivelul Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea s-a emis P.A.I.C.  cu nr. 22586/10.08.2016. 

         P.A.I.C.-ul emis este actualizat periodic. Ultima actualizarea a documentului a fost realizat in data de 12.02.2018 sub nr.3689.                   

Realizarea evaluarii externe

        Complementar  PAIC, calitatea funcției de audit intern se poate îmbunătăți prin evaluările externe. Aceste evaluări trebuie efectuate la fiecare cinci ani, conform cerințelor legislației naționale, dar și standardelor internaționale de audit intern emise de către Institutul Auditorilor Interni (IIA). Obiectivul evaluării externe este de a evalua activitatea de audit intern din punctul de vedere al conformității cu definiția auditului intern, cu cerințele codului de etică și cu prevederile legislației naționale în domeniu.

       Evaluările externe se pot concentra, de asemenea, pe identificarea oportunităților de îmbunătățire a funcției de audit intern, oferind sugestii pentru a îmbunătăți eficacitatea acestei activități și promovând idei pentru a spori imaginea și credibilitatea funcției de audit intern.

        Activitatea  Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea , nu a fost evaluată.

    IV.Activitatea de audit public intern derulata in anul 2018

Planificarea activitatii de audit intern

           Planificarea reprezintă activitatea prin intermediul căreia se pun de acord sarcinile ce trebuie îndeplinite pe o anumită perioadă de timp cu resursele disponibile pentru îndeplinirea acestor sarcini.

           În ceea ce privește funcția de audit public intern, activitatea de planificare se realizează multianual, pe o perioadă de 3 ani, dar și anual. Calculul și repartizarea resurselor se realizează doar pe orizontul de timp mai scurt (1 an).

Planificarea anuală şi multianuală

         Primul pas în realizarea planificării este identificarea sferei auditabile, care este compusă din totalitatea activităților sau structurilor care își desfășoară activitatea în cadrul entității publice.

         Planificarea are la bază evaluarea riscurilor aferente activităților derulate în cadrul entității publice și prioritizarea acestor activități în funcție de scorul de risc. Acest scor de risc este cel ce va determina momentul în care respectiva activitate va fi auditată de către structura de audit public intern.

         Având în vedere faptul că riscurile asociate activităților sunt generate de mediul economic și social în care activitatea este derulată, apare necesitatea ca riscurile să fie reevaluate periodic, pentru a fi urmărite în dinamica lor. În acest context, planul multianual de audit public intern trebuie actualizat anual, iar acest lucru trebuie să stea la baza elaborării planului anual de audit public intern.

       De asemenea, pentru realizarea unei analize de risc fundamentate dar și pentru a reduce gradul de subiectivitate al analizei de risc, considerăm necesar utilizarea unor criterii de analiză a riscurilor bine definite, cu explicarea modalității efective de realizare a analizei de risc și de stabilire a punctajului scorului de risc.

           Criteriile de analiza de risc utilizate in cadrul planificarii anuale si multianuale sunt urmatoarele:

 • Identificarea activitatilor/operatiilor auditabile ;
 • Identificarea riscurilor asociate activitatilor/operatiilor;
 • Evaluarea riscurilor.

Obiectivele principale ale acestei faze consta in a cuantifica probabilitatile de aparitie si marimea pierderilor produse de factorii de risc.

La nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a fost elaborata o procedura operationala referitoare la activitatea de planificare multianuala si anuala, iar aceasta planificare se realizeaza tinand cont de activitatile din cadrul entitatii.

           Planificarea anuala a misiunilor de audit intern are la baza planul multianual de audit intern, criterii semnal precum si sugestiile ordonatorului principal de credite.

Planul anual de audit public intern cu nr. 36202/08.11.2017 a fost elaborat de Compartimentul de Audit Public Intern , si aprobat de Directorul General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea.  S-au efectuat misiuni de audit de regularitate.

           La baza fundamentarii planului anual de audit intern s-a avut in vedere :numarul de zile lucratoare pe anul 2018 respectiv 250 zile , solicitarile Directorului General , activitatile care au generat cel mai mare punctaj din analiza riscurilor.

Fondul de timp alocat misiunilor de audit  –  250 zile lucratoare din care s-a scazut timpul afectat pregatirii profesionale respectiv 15 zile  , zilele de concediu de odihna respectiv 56 de zile a rezultat un numar de 149 de zile pentru efectuarea misiunilor de audit intern.

            A fost elaborat planul multianual pentru periada 2018-2020, inregistrat sub  nr. 36171/08.11.2017, aprobat si avizat de catre Directorul General, cu respectarea Legii nr.672 / 2002 , republicata .

           Planul cuprinde misiuni de asigurare respectiv regularitate.

            La baza fundamentarii misiunilor de audit incluse in planul multianual au stat etapele de fundamentare materializate in : inventarierea activitatilor auditabile din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea  si identificarea potentialelor riscuri asociate acestor activitati.

           La nivelul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea in anul 2018 au fost realizate un numar de 5 misiuni de asigurare. Avand in vedere ca in cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a constatat:

 • 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar;
 • 5 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil;
 • 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice;
 • 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane;
 • 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul IT;
 • 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul juridic;
 • 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul fondurilor comunitare;
 • 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcțiilor specifice;

         In cadrul misiunilor de audit intern derulate in cursul anului 2018  nu au fost constatate iregularitati, astfel:

Domeniul

Numar iregularitati constatate

Bugetar

/

Financiar-contabil

/

Achizitii publice

/

Resurse umane

/

Tehnologia informatiei

/

Juridic

/

Fonduri comunitare

/

Functiile specifice DGASPC

/

TOTAL

/

         Referitor la urmarirea implementarii recomandarilor, aceasta activitate se refera la recomandarile realizare de catre structura de audit intern in cadrul misiunilor de asigurare din anii anteriori, si pentru care structura de audit intern are obligatia urmaririi modului de implementare.

         In acest context, in cursul anului 2018 au fost urmarite un numar de 24 recomandari, cu urmatoarele rezultate:

 • 24 recomandari implementate , din care:
 • 24 recomandari implementate in termenul stabilit;
 • 0 recomandari implementate dupa termenul stabilit;
 • 0 recomandari partial implementate ( in curs de implementare), din care:
 • Recomandari pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depasit;
 • Recomandari cu termenul de implementare depasit;
 • 0 recomandari neimplementate, din care:
 • Recomandari pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depasit;
 • Recomandari cu termenul de implementare depasit.

             Urmarirea implementarii recomandarilor formulate in cadrul misiunilor de audit intern s-a realizat prin deplasari la structurile auditate si verificarea la fata locului a efectuarii implementarilor , finalitatea fiind evidentiata prin incheierea unui proces-verbal.

Domeniul

Numar de recomandari implementate

Numar de recomandari partial implementate

Numar de recomandari neimplementate

In termenul stabilit

Dupa termenul stabilit

Pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depasit

Cu termenul de implementare depasit

Pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depasit

Cu termenul de implementare depasit

Bugetar

/

/

/

/

/

/

Financiar-contabil

24

/

/

/

/

/

Achizitiilor publice

/

/

/

/

/

/

Resurse umane

/

/

/

/

/

/

Tehnologia informatiei

/

/

/

/

/

/

Juridic

/

/

/

/

/

/

Fonduri comunitare

/

/

/

/

/

/

Functii specifice entitatii

/

/

/

/

/

/

TOTAL 1

24

/

/

/

/

/

TOTAL 2

24

/

/

/

/

/

 1. Concluzii privind activitatea de audit intern desfasurata la nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

         Prin pozitionarea in organigrama , in subordinea Directorului General a institutiei, se asigura accesul direct si raportarea activitatii la acest nivel si independenta necesara desfasurarii activitatii de audit public intern;

 • Gradul de organizare a auditului intern este de 100%;
 • Personalul care isi exercita munca de audit are activitatea reglementata in baza unui statut specific cuprins in Carta Auditului Public Intern
 • Compartimentul de audit public intern dispune in mod colectiv de toata competenta si experienta necesara in realizarea misiunilor de audit public intern
 • Personalul din cadrul compartimentului de Audit Public Intern nu a beneficiat de 15 zile/an stagii de pregatire profesionala conform cadrului legislativ, care prevede aceasta obligativitate.

              Asigurarea si aprobarea prin buget a resurselor financiare necesare   participarii auditorilor la programe de pregatiri profesionale , participarea la schimburi de experienta cu alte structuri de audit, in vederea cresterii eficientei activitatii de audit public intern .

 

 1. CONCLUZII ŞI PROPUNERI

            Având în vedere cele prezentate, rezultă că activitatea desfăşurată de personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea implică multă responsabilitate şi a încercat în cursul anului 2018 să asigure, în limita personalului existent, standardele minime obligatorii şi serviciile aferente în cadrul centrelor din subordinea D.G.A.S.P.C. Tulcea.

În continuare D.G.A.S.P.C. Tulcea îşi propune:

 • reducerea numărului de copii instituţionalizaţi – fapt determinat de sărăcie precum şi de mediul social din care provin, prin alternative de tip familial sau cât mai apropiate de mediul familial (centre de zi);
 • prevenirea abandonului şi abuzului asupra copiilor;
 • integrarea familială în limita posibilităţilor legale, a copiilor instituţionalizaţi;
 • integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie al copilului prin sprijinirea acestora în găsirea unui loc de muncă, în colaborare cu A.J.O.F.M.Tulcea şi a unei locuinţe ;
 • asigurarea operativă şi corectă a prestaţiilor către persoanele cu handicap şi familiile acestora, cu aplicarea prevederilor legale existente;
 • colaborarea cu autorităţile administrative publice locale din judeţ în vederea implementării programelor specifice de protecţie şi asistenţă socială a persoanelor cu dizabilităţi sau cu alte nevoi sociale; transferul de competenţe şi atribuţii;
 • creşterea calităţii vieţii persoanelor instituţionalizate prin susţinerea unei politici active de recuperare şi integrare socio-profesională;
 • promovarea dezinstituţionalizării şi crearea de servicii alternative, ca metodă de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi;
 • evitarea instituţionalizării tinerilor cu dizabilităţi, schimbarea mentalităţii comunităţii faţă de aceste persoane.

         -     furnizarea de servicii sociale primare;

 • încheierea de convenţii de parteneriat cu alte autorităţi locale, instituţii publice şi private, structuri asociative etc, pentru furnizare de servicii sociale dezvoltate în conformitate cu nevoile locale.

 

      

                                                                                                                                                                      

InfoCons 2 jpg

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech