Folosim cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pentru a îmbunătăți experiența ta de navigare pe website-ul nostru, pentru afișa conținut și reclame personalizate, pentru a analiza traficul de pe website-ul nostru și pentru a înțelege de unde vin vizitatorii noștri. Navigând pe website-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor, cât și a altor metode de urmărire folosite.

sms button light

119

Planul anual de actiune servicii sociale 2019

 

 

                          ROMÂNIA

                                                                                CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

                   DIRECŢIA  GENERALĂ  DE  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ  ŞI  PROTECŢIA  COPILULUI

 

Str. Gavrilov Corneliu   nr..120, Tulcea  820080;    Tel.: (0240)   517 455;   Fax: (0240)  516 466

Serviciul Strategii,Programe, Proiecte, Monitorizare, Statistica, Coordonare si Îndrumare a activitatii SPAS-urilor . telefon 0724054167

 

 

 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL D.G.A.S.P.C. TULCEA

 

 

 

2019-2020

 

 

 

 

TULCEA

 

 

 

Cuprins

 

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE ………………………………    1

CAPITOLUL II - SCOP ȘI OBIECTIVE, CAPITOLUL III- CONTEXTUL NAȚIONAL …………………………………………………………………...............................    2

Scurt istoric D.G.A.S.P.C. Tulcea ………………………………....... ….………..     6

CAPITOLUL IV – PRINCIPII ȘI VALORI ……………………………............   14

CAPITOLUL V – GRUPURILE ȚINTĂ ALE STRATEGIEI …………..........   16

În domeniul protecției copilului ……………………………………………………   16

În domeniul protecției adultului …………………………………………………….  20

CAPITOLUL VI – CONTEXTUL ACTUAL…………………………………….. 20

Factori geografici, factori demografici………………………………………………..21

Factori economici ………………………………………………………………..……30

Servicii în domeniul protecției și asistenței sociale pentru copii și tineri ……… ……33

Servicii în domeniul protecției asistenței sociale a persoanelor adulte …………. …...35

CAPITOLUL VII – CONTEXUL LEGISLATIV …………………………………37

Priorități, politici și cadrul juridic existent………………………………………....…. 37

CAPITOLUL VIII – SERVICIILE SOCIALE ALE D.G.A.S.P.C. TULCEA……49

Asistența socială a persoanelor adulte …………………………………………………49

Asistența socială a copiilor………………………………………………………. ……55

CAPITOLUL IX – OBIECTIVELE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ÎN CADRUL D.G.A.S.P.C. TULCEA……………….............................. 59

Promovarea și protecția drepturilor copilului ………………………………………….60

Protecția și asistența persoanelor cu handicap………………………………………… 62

Protecția și asistența persoanelor vârstnice …………………………………….. … ….64

Protecția și asistența altor categorii de persoane aflate în situații de vulnerabilitate …..66

 

 

Anexă

 Planul operațional pentru implementarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul D.G.A.S.P.C. TULCEA ………………………………………………………  67

CAPITOLUL I - CONSIDERAŢII GENERALE

 

Asistenţa socială este un ansamblu de instituţii, programe, activităţi profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunităţilor cu probleme speciale aflate temporar în dificultate care, din cauza unor motive de natură economică, socio-culturale, biologice sau psihologice, nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal, decent de viaţă.

Domeniul asistenţei şi protecţiei sociale este un domeniu cu implicaţii foarte puternice în viaţa economico-socială, în cadrul căruia se pot distinge mai multe problematici sau subdomenii, dintre care cele mai importante sunt protecţia copilului, protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi, protecţia persoanelor vârstnice, protecţia victimelor violenţei în familie, prevenirea şi combaterea consumului de droguri (tutun, alcool, stupefiante) şi egalitatea de şanse.

Asistenţa socială este o parte a protecţiei sociale şi are drept obiectiv protejarea persoanelor care, din motive de natura economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să işi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru a se integra social. Accesul la beneficii şi servicii sociale reprezintă un mijloc de întărire a coeziunii sociale şi de reducere a excluderii sociale.

Sistemul judeţean de servicii sociale cuprinde ansamblul tuturor serviciilor sociale funcționale la nivelul judeţului, asigurate de furnizorii de servicii sociale acreditaţi, publici şi privaţi, prin care autoritătile publice locale împreună cu societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.

Strategia de dezvoltare a sistemului de asistenţă şi protecţie socială, reprezintă un instrument de organizare şi evaluare a dezvoltării sectorului public de asistenţă socială în acord cu principiile şi obiectivele cuprinse în documentele comunitare, naţionale şi regionale.

 

CAPITOLUL II - SCOP ŞI OBIECTIVE

 

Strategia îşi propune promovarea şi dezvoltarea unui sistem funcțional de servicii la nivel judeţean care să aibă ca scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calitătii vieţii şi promovarea incluziunii sociale a acestora.

Serviciile sociale de la nivelul judeţului reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Implementarea strategiei va avea drept rezultat promovarea unui sistem de servicii sociale la nivelul judeţului Tulcea, capabil să asigure dezvoltarea capacităţilor indivizilor şi/sau comunităţilor pentru soluţionarea propriilor nevoi sociale, precum şi creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.

Ne propunem asigurarea la nivelul judeţului a unui sistem de servicii sociale cu caracter proactiv şi care să aibă o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al acesteia.

CAPITOLUL III- CONTEXTUL NAŢIONAL

 

După anul 1990, sistemul de asistenţă şi protecţie socială a avut mai degrabă un caracter fragmentat, constituit mai ales în jurul unor situaţii de criză, fără priorităţi clar stabilite. Astfel, sistemul a urmărit asigurarea unei protecţii minimale, iar legislaţia adoptată in această perioadă a avut in vedere dezvoltarea unui sistem de beneficii pentru depăşirea perioadei de tranziţie către o economie de piaţă.

Încercarea de descentralizare rapidă care a avut loc după anul 1997 a generat incoerenţă organizaţională, costuri sociale ridicate cu impact asupra capacităţii de supervizare şi control.

Evoluția cadrului legislativ

Adoptarea Legii 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială, a constituit pasul decisiv in crearea coerenţei legislative şi instituţionale, deschizându-se calea reformei şi dezvoltării sistemului naţional de asistenţă şi protecţie socială. Coordonarea întregii activităţi de asistenţă socială era apanajul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, căruia îi erau subordonate instituţii ca Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei, dar totodată, existau şi o serie de comisii organizate la nivelul instituţiilor prefectului şi al instituţiilor descentralizate.

La nivel local, implementarea măsurilor de asistenţă şi protecţie socială se realizează în principal de către direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului, agenţiile judeţene antidrog, autorităţile judeţene de sănătate publică, inspectoratele judeţene de poliţie, inspectoratele judeţene şcolare şi serviciile publice de asistenţă socială.

Autorităţile publice locale au responsabilităţi importante în stabilirea drepturilor de asistenţă socială, cât şi în furnizarea suportului financiar şi în servicii. În acelaşi timp se consolidează rolul consiliilor judeţene în dezvoltarea activităţii de asistenţă socială la nivel judeţean şi în organizarea şi susţinerea activităţilor de asistenţă socială la nivel local. Activitatea de protecţie a drepturilor copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi este în atribuţia direcţiilor generale de asistenţă şi protecţie socială din subordinea consiliilor judeţene.

În plus, ţinând cont de integrarea României în Uniunea Europeană, componentele sistemului trebuie să îşi redefinească rolurile şi să îşi asume responsabilităţi noi, care să aibă ca rezultat integrarea optimă a cetăţenilor în comunitate.

Gradul de civilizaţie şi dezvoltare a unei societăţi se măsoară in mod determinant şi prin sistemul de protecţie socială existent in societatea respectivă, prin măsura în care mecanismele de redistribuire a veniturilor şi sistemul serviciilor sociale reuşesc să asigure un nivel de trai acceptabil şi şanse egale de participare la viaţa socială pentru toţi cetăţenii.

Evoluţia economică românească din ultima perioadă - influenţată profund de criza economică mondială - a afectat profund societatea, scăderea veniturilor, disponibilizările, nivelul ridicat de stres, problemele cotidiene, apariţia violenţei având repercusiuni asupra calităţii vieţii.

Excluziunea socială este procesul cu efecte sociale negative, datorită paralizării capacitaţilor de redresare. Sărăcia extremă generează, prin permanentizare şi reproducere la nivelul tinerei generaţii, excluziune socială greu reversibilă. Grupurile cu risc ridicat de excluziune socială sunt: copiii şi tinerii ajunşi în stradă, tinerii care părăsesc centrele de plasament, familiile dezorganizate, persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilităţi fără susţinători legali şi cu un grad mare de dependenţă socio-economico-medicală, victimele violenţei în familie, persoanele fără adăpost, persoanele cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc, etc., victimele traficului de persoane, persoanele private de libertate, persoanele sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune, persoanele cu afecţiuni psihice, persoanele din comunităţile izolate, şomeri de lungă durată, precum şi o parte semnificativă a populaţiei de rromi, care acumulează maimulte dizabilităţi sociale: educaţie scăzută, lipsa de calificare, număr mare de copii, lipsa de locuinţă, lipsa de pământ în proprietate pentru cei care locuiesc la ţară.

Principalii factori de excluziune socială sunt:

 • erodarea rapidă a veniturilor datorită crizei economice, atât ca valoare cât şi ca număr;
 • accentuarea polarizări iveniturilor;
 • reducerea numărului de locuri salariale demuncă;
 • veniturile celor care au recurs la activităţi economice pe cont propriu au stat sub semnul incertitudinii;
 • dezorganizarea controlului social;
 • scăderea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii socialefundamentale.

Adoptarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 creează cadrul legal şi instituţional care defineşte reforma indomeniu.

Principiile, valorile şi regulile generale reglementate de aceasta conturează sistemul naţional de asistenţă socială cu cele două componente majore, respectiv sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale. Beneficiile sociale au impact direct asupra beneficiarilor, beneficiile reprezentând sume acordate lunar persoanelor indreptăţite şi care vizează combaterea riscului de sărăcie (ajutorul social) sau susţinerea familiilor cu copii (alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiilor, indemnizaţia pentru creşterea copilului). Beneficiile de asistenţă socială se stabilesc în raport cu indicatorul social de referinţă prin aplicarea unui indice social de inserţie.

O atenţie sporită se acordă in noua Lege a asistenţei sociale, serviciilor de ingrijire personală. Acestea se adresează persoanelor dependente care ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţi şi poate fi exacerbată de absenţa relaţiilor sociale şi a resurselor economice adecvate.

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR), aprobat de Comisia Europeană la 25 iunie 2007, stabileşte priorităţile de intervenţie ale Instrumentelor Structurale ale UE (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune). În cadrul politicii de coeziune economică şi socială şi face legătura între priorităţile Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi cele ale UE stabilite prin Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 şi Strategia Lisabona revizuită. Pentru realizarea viziunii strategice a CSNR, în cadrul politicii de coeziune, Comisia Europeană a alocat României pentru perioada 2007-2013 o sumă totală de aproximativ 19,67 miliarde euro.

Elaborarea planurilor naţionale şi a strategiilor sectoriale au ca scop promovarea incluziunii sociale şi necesită o coordonare mult mai strânsă între toţi partenerii. Dacă în procesul de elaborare a planurilor există un relativ consens, atunci se va ajunge la un grad mult mai ridicat de atingere a obiectivelor propuse.

În acest sens, cele mai importante acţiuni ce pot să contribuie la îmbunătăţirea procesului de incluziune socială se pot sintetiza astfel:

 • creşterea cooperării interinstituţionale în domeniul incluziunii sociale printr-o clară distribuţie a resurselor şi responsabilităţilor;
 • promovarea de dezbateri publice, la intervale bine stabilite, privind teme prioritare din domeniul incluziunii sociale, implicând un număr mare de participanţi din toate sferele de activitate, precum şi reprezentanţi ai clasei politice;
 • dezvoltarea comunitară cu scopul de a susţine nivelul local în dezvoltarea propriului mecanism de elaborare a planurilor de incluziune socială, de a putea evalua nevoile reale cu care se confruntă, precum şi de a avea un mecanism real de evaluare şi monitorizare;
 • nevoia de a ne baza pe date şi indicatori atunci când evaluăm politicile şi monitorizăm programele de incluziunesocială;
 • elaborarea de studii şi cercetări prin care să se analizeze situaţia curentă şi să se elaboreze recomandări pe teme prioritare din domeniul incluziunii sociale, identificate la nivel naţional;
 • organizarea de sesiuni de formare a personalului din administraţiile locale şi naţionale care au responsabilităţi în promovarea incluziunii sociale.

Planul National de Dezvoltare (PND) analizează situaţia sistemului de asistenţă socială în cadrul mai larg al incluziunii sociale. PND atrage atenţia asupra creşterii "presiunii" populaţiei vârstnice asupra populaţiei adulte - potenţial active, schimbare demografică care va avea un impact deosebit asupra unor importante părţi ale sistemului de asistenţă socială. Conform aceluiaşi document programatic naţional, acţiunile indicative în domeniul asistenţei sociale vizează construirea şi/sau reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu echipamente a diferitelor tipuri de infrastructuri de asistenţă socială, necesare desfăşurării activităţii lor, profesionalizarea resurselor umane, intensificarea eforturilor pentru integrarea socio - profesională a grupurilor vulnerabile. Problemele-cheie identificate în PND sunt slaba incluziune a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii şi necesitatea dezvoltării unui sistem de servicii sociale la domiciliu, asigurarea unui număr suficient de instituţii de îngrijire şi asistenţă, precum şi creşterea calităţii serviciiloracordate.

D.G.A.S.P.C. TULCEA. SCURTISTORIC

Activitatea de asistenţă socială organizată de către Consiliul Judeţean Tulcea a parcurs 4(patru) etape, jalonate de reglementările juridice în materie.

La data de 1 ianuarie 1997 se înfiinţează Serviciul social pentru ocrotirea copilului şi familiei, instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea.

Serviciul public creat cu un nucleu de 8 persoane care aveau pregătire de specialitate avea drept obiective:

 1. coordonarea autorităţilor locale în vederea ocrotirii copiilor îndificultate;
 2. prevenirea abandonului familial şi prevenirea instituţionalizării copiilor;
 3. coordonarea şi sprijinirea O.N.G. cu activităţi similare.

Începând cu data de 1 iulie 1997, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 205 din 19 mai 1997 cu privire la organizarea autorităţilor publice locale în domeniul protecţiei drepturilor copilului, se organizează Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.30 din 25 iunie 2007.

În afara competenţelor deţinute de fostul serviciu social, instituţia nou înfiinţată mai asigură:

 1. exercitarea controlului privind condiţiile de viaţă a minorilor din unităţile de ocrotire şi din familiile de plasament sausubstitutive;
 2. analiza factorilor favorizanţi ai delicvenţei juvenile şi adaptarea măsurilor care să limiteze acest flagel;
 3. sprijinirea activităţii Comisiei pentru Protecţia Copilului;
 4. preluarea Centrului de Primire a Minorilor în Regim deUrgenţă.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.76 din 30 noiembrie 2004 se înfiinţează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, prin comasarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Tulcea, Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială Tulcea, Centrului de Recuperare Neuropsihică Babadag, Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Socială Babadag şi Complexului de Servicii Sociale cu Funcţiuni Multiple Tulcea.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, a Legii nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, instituţia nou înfiinţată realizează la nivel judeţean măsurile de aistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate înnevoie.

Începând cu data de 1 noiembrie 2014, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.144 din 24 octombrie 2014, s-a adoptat o nouă organigramă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (conform anexei) prin care s-a structurat distinct sub raportul subordonării cele două mari componente - Protecţia dreptului copilului şi a familiei şi Protecţia persoanelor adulte aflate în dificultate.

Începând cu data de 01iulie 2018, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.110 din 29 iunie 2018, s-a adoptat o nouă organigramă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (conform anexei) prin care s-a structurat distinct sub raportul subordonării cele două mari componente - Protecţia dreptului copilului şi a familiei şi Protecţia persoanelor adulte aflate în dificultate.

Atribuţiile generale şi specifice ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sunt:

 • elaborează şi implementează strategiile şi planurile de acţiune la nivel judeţean, în concordanţă cu strategiile şi planurile naţionale de acţiune în domeniu, precum şi cu programul propriu de dezvoltarecomunitară;
 • iniţiază şi aplică măsuri de combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială şi asigură soluţionarea urgenţelorsociale;
 • coordonează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale în concordanţă cu nevoia socială identificată asigurând o acoperire echitabilă a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul judeţului şi acordă sprijin financiar şi tehnic pentru susţinerea acestora;
 • propune înfiinţarea şi administrează serviciile sociale specializate, direct sau în parteneriat, ori prin contractare cu alte autorităţi şi instituţii publice şi private, forme de asociere a societăţii civile, inclusiv cu instituţii de cult recunoscute de lege, implicate în derularea programelor de asistenţă socială;
 • acordă sprijin autorităţilor locale în scopul dezvoltării şi organizării serviciilor sociale;
 • asigură activităţile de formare, informare şi consiliere în vederea creşterii performanţei serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şicomunelor;
 • monitorizează şi evaluează serviciile sociale înfiinţate şiadministrate;
 • elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniu;
 • acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială;
 • elaborează şi propune Consiliului Judeţean Tulcea, proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, unităţilor de asistenţă socială din structura D.G.A.S.P.C. Tulcea şi a altor măsuri de asistenţă socială, în conformitate cu planul de acţiune propriu.

Direcţia Generală are următoarele atribuţii specifice, conform Legii nr. 272/2004, Legii nr. 448/2006 şi H.G. nr. 797/2017:

a)  în domeniul protecţiei persoanelor adulte:

 • completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate după epuizarea măsurilor prevăzute în programul individual de recuperare, readaptare şi integrare socială a persoanei cu handicap;
 • acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
 • depune diligenţele pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;
 • coordonează metodologic activitatea centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap din structura D.G.A.S.P.C.Tulcea;
 • asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;
 • depune diligenţe necesare pentru reabilitarea persoanei adulte, conform programului individual de recuperare, readaptare şi integrare socială a persoanei cu handicap;
 • asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie şi agresorilor familiali;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

b)  în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilorcopilului:

 • întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;
 • monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;
 • identifică familiile sau persoanele care pot lua în plasamentcopilul;
 • monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii pe toată durata acestei măsuri;
 • identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii, încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi, evaluează şi monitorizează activitatea acestora;
 • acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;
 • reevaluează cel puţin o dată la trei luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 • îndeplineşte demersurile vizînd deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;
 • identifică persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;
 • monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

c)   Alte atribuţii:

 • coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie;
 • coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;
 • coordonează metodologic Serviciile publice de asistenţă socială/ Compartimentele de asistenţă socială/ persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul Consiliilor locale, în activitatea de identificare a persoanelor care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap şi de supraveghere a activităţii acestor asistenţi;
 • colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;
 • dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
 • asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită, privind acordarea serviciilor sociale, măsurilor şi beneficiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 • fundamentează şi propune Consiliului Judeţean înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului, serviciilor destinate sprijinirii familiei, prevenirii şi combaterii violenţei în familie;
 • prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Judeţean Tulcea, rapoarte de activitate a activităţilor desfăşurate;
 • asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
 • sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei în familie şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 • acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu handicap în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
 • organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestora;
 • asigură serviciile administrative şi de secretariat ale Comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de actele normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Tulcea;
 • realizează la nivel judeţean baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc, precum şi a cazurilor de violenţă în familie şi raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Prin atribuţiile sale, D.G.A.S.P.C. Tulcea contribuie la exercitarea următoarelor funcţii:

 1. de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Tulcea;
 2. de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
 3. de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
 4. de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;
 5. de reprezentare a Consiliului Judeţean Tulcea pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
 6. de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor copilului la nivelul judeţului.

De la înfiinţare, obiectivele DGASPC au urmărit promovarea protecţiei copilului prin oferirea de servicii alternative de tip familial, evaluarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial în vederea dezinstituţionalizării, înfiinţarea de noi servicii în vederea prevenirii abandonului şi reducerii institutionalizarii.

Direcţia Generală de Asistenţa Socială si Protecţia Copilului Tulcea este principalul furnizor de servicii sociale la nivelul judeţului Tulcea, este instituţia care asigură aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul: protecţiei copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, vârstnicilor, precum şi a altor categorii de populaţie aflate în situaţii de risc. Direcţia Generală de Asistenţa Socială si Protecţia Copilului Tulcea, ca instituţie publică de interes judeţean, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, este finanţată din fondurile Bugetului de Stat. Totodată, DGASPC Tulcea îşi desfăşoară activitatea pornind de la nevoile specifice ale populaţiei judeţului Tulcea, stabilite prin Strategiile propuse de Direcţie şi aprobate de către Consiliul Judeţean Tulcea, iar specialiştii proprii ai Direcţiei asigură implementarea reformelor în domeniul asistenţei sociale, oferind servicii în conformitate cu exigenţele impuse de standardele de asistenţă socială. Pentru înfiinţarea şi diversificarea serviciilor acordate copiilor şi persoanelor adulte defavorizate din judeţul Tulcea, DGASPC a accesat programe de finanţare ale Uniunii Europene, în vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV - PRINCIPII ŞI VALORI

Imperativul strategiei îl constituie bunăstarea beneficiarilor, asigurarea accesului la o gamă largă de servicii şi prestaţii sociale, adaptate nevoilor individuale şi de grup. Întreg sistemul de asistenţă socială judeţean trebuie să fie întemeiat şi să funcţioneze cu valori  şi principii generale care sunt evidenţiate în cele ce urmează.

             PRINCIPII GENERALE ALE SISTEMULUI JUDEŢEAN DE SERVICII SOCIALE

Solidaritatea socială

Întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie.

     Subsidiaritatea

În situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul.

     Universalitatea

Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege.

     Abordarea individuală

Măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului.

    Parteneriatul

Instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile.

                 VALORILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIILOR SOCIALE

                  

Respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;

Participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii şi familiile acestora participă activ In planificarea, acordarea şi evaluarea serviciilor sociale;

Transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

Nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată;

Eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

Eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;

Respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi;

Activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;

Proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil In propriul mediu de viaţă;

Complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea Intregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin alfamiliei,comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.;

Concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale;

Egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces In mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială;

Confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află;

Echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi social egale;

Dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.

CAPITOLUL V - GRUPURILE ŢINTĂ ALE STRATEGIEI

 

           ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILULUI

            

Prezenta strategie vizează toţi copiii de pe teritoriul judeţului TULCEA, precum şi copii aflaţi în străinătate, copii fără cetăţenie, copii refugiaţi şi copii străini aflaţi pe teritoriul judeţului în situaţii de urgenţe.

Iată câteva categorii, din acest grup ţintă, care necesită o atenţie deosebită:

 

 • Copiii aflaţi în risc de separare depărinţi.

Din acest grup fac parte copiii din familii aflate în situaţie de criză (de ex: calamităţi naturale, lipsa unei locuinţe, pierderea veniturilor, familii cu mulţi copii sau familii monoparentale, lipsa unui loc de muncă sau a unei locuinţe corespunzătoare, consum de alcool, relaţiile familiale conflictuale, plecarea la muncă în altă localitate sau în străinătate a părinţilor sau a unuia dintre ei, boli cronice sau dizabilităţi, sarcini timpurii, etc.) pentru care modalitatea de intervenţie trebuie să fie rapidă. Majoritatea serviciilor destinate prevenirii separării copilului şi menţinerii acestuia în familie sunt concentrate la nivelul DGASPC, contrar spiritului descentralizării şi al principiului subsidiarităţii în asisteţă socială, în timp ce SPAS se rezumă la acordarea beneficiilor.

                        Copiii separaţi de părinţi.

Pentru copiii aflaţi în plasament la o persoană/familie, la asistent maternal sau într- un serviciu rezidenţial, planul individualizat de protecţie trebuie să aibă drept finalitate o soluţie cu caracter permanent: reintegrarea în familie, adopţia naţională sau integrarea socio-profesională. Copiii separaţi de părinţi sunt şi copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Pentru unii dintre aceştia situaţia separării de părinţi este cu atât mai gravă cu cât sunt lăsaţi în grija unor membri ai familiei extinse sau a unor cunoştinţe de familie, nenominalizate ca reprezentanţi legali ai copiilor, fapt care conduce la imposibilitatea, pentru aceşti copii, de a beneficia de drepturile care li se cuvin, potrivit legii, sau la intrarea lor, ca unică alternativă, în sistemul de protecţie specială.

                        Copiii părăsiţi în unităţi sanitare.

Pentru copiii nou născuţi sănătoşi sau cu diferite dizabilităţi, dar şi pentru copiii de diferite vârste, părăsiţi în diferite unităţi sanitare, trebuie să se dispună plasamentul în regim de urgenţă când starea de sănătate, a acestora, o permite. La înlocuirea măsurii de protecţie în regim de urgenţă, cu măsura plasamentului se va avea în vedere cu prioritate plasamentul copilului în familia extinsă, în reţeaua socială a familie, iar daca nu este posibil plasamentul acestuia în asistenţă maternală. Este interzis plasamentul copilului cuvârsta cuprinsă între 0-7 ani în sistem rezidenţial, cu excepţia copilului încadrat în grad de handicap, care poate fi plasat în centre de plasament specializate pentru protecţia copilului cu handicap.

                        Tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecţie.

Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Beneficiază de protecţie specială tinerii aflaţi în sistem, care îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ de zi, până la vârsta de 26 de ani. Pentru aceşti tineri se asigură servicii de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă în centre, participarea la programe de calificare profesională, sprijin în găsirea unui loc de muncă şi în  continuarea studiilor univesitare pentru unii dintre aceştia.

                        Copiii abuzaţi, neglijaţi (inclusiv copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate) sau supuşi exploatării.

Abuzul, neglijarea şi exploatarea sunt forme de rele tratamente produse de către părinţi sau orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere sau în relaţie de încredere cu copilul, care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, dezvoltarea şi demnitatea. În această categorie sunt incluşi şi copiii traficaţi, exploataţi prin muncă, exploataţi sexual în scopuri comerciale, copiii expuşi migraţiei ilegale, copiii neacompaniaţi aflaţi pe teritoriul altor state, copiii repatriaţi, copiii refugiaţi.

                        Copiii străzii.

La nivelul judeţului nostru din acest grup fac parte copiii care se află pe stradă trimişi de familie pentru a câştiga bani prin diverse munci, cerşit sau mici furturi.

                        Copiii delincvenţi (copiii în conflict culegea).

Din acest grup fac parte atât copiii care au săvârşit o faptă penală dar nu răspund penal, cât şi cei care răspund penal. Astfel, copiii care nu răspund penal sunt cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi cei cu vârsta între 14 şi 16 ani dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta fără discernământ; copiii care răspund penal sunt cei care au vârsta între 14 şi 16 ani dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta cu discernământ şi cei care au împlinit vârsta de 16 ani. Prezenta strategie are în vedere şi copiii predispuşi la săvârşirea de fapte penale, cei cu comportament deviant aflaţi în familie sau în sistemul de protecţie al copilului.

                        Copii născuţi prematuri sau care prezintă semne de întâziere în dezvoltarea abilităţilor/deprinderilor.

Toate lucrurile de care au nevoie copiii pentru dezvoltare trebuie să corespundă fiecărui stadiu de dezvoltare în parte – dacă se sare peste o etapă, copilul va avea nevoie de ajutor special de a compensa. Neasigurarea unor nevoi ale copilului este asociată cu o serie de probleme: sub-stimulare senzorială, instabilitatea sistemului de pedeapsă şi recompensă, lipsa modelelor de autonomie, frecvenţa şcolară redusă până la abandon şcolar.

                        Copiii cu dizabilităţi, infectaţi HIV/bolnavi SIDA şi boli cronice grave.

Din acest grup fac parte copiii încadraţi într-un grad de handicap, copiii din învăţământul special şi cei integraţi în învăţământul de masă, copiii infectaţi HIV sau bolnavi SIDA, precum şi cei cu boli cronice grave (de exemplu cancer). Abordarea acestui grup de copii se bazează pe Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii aprobate în anul 2001 de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

                           Copiii cu tulburări de comportament.

În contextul actual, acest grup de copii se află la risc de a fi separaţi de familie şi uneori de a fi integraţi în învăţământul special din cauza lipsei de servicii adecvate în toate cele trei sisteme cu care aceştia interferează, respectiv sănătate, educaţie şi protecţia copilului. Prezenta strategie are în vedere şi ameliorarea în fapt a situaţiei reale a acestei categorii de copii.

                        Copiii aparţinând minorităţilor etnice.

Din cadrul acestui grup, se acordă o atenţie sporită copiilor din comunitatea rromă. Dinamica societăţii contemporane a relevat noi valenţe ale importanţei reconcilierii vieţii de familie cu cea profesională, motiv pentru care, prezenta strategia se adresează şi părinţilor, atât în calitate de beneficiari direcţi ai serviciilor sociale, alături de copii, cât şi în vederea responsabilizării lor în creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii.

Totodată, Strategia are în vedere profesioniştii care interacţionează cu copiii, precum şi

comunitatea locală.

 • Victimele violenţei domestice – din această categorie sunt beneficiarii ai acestei strategii acele persoane adulte a căror viaţă le este pusă în pericol în familie, din cauza violenţei unuia dintre parteneri sau a altui membru dinfamilie.
 • Tinerii care părăsesc sistemul de protecţie - din această categorie fac parte toţi tinerii care părăsesc sistemul de protecţie al copilului şi care nu au reuşit să se integreze socio-profesional.

       ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ADULTULUI

 • Persoanele adulte

Sunt subiect al prezentei strategii, persoanele adulte care se află în situaţii de risc de marginalizare socială, cele fără locuinţă, sau care suferă de anumite boli grave, persoanele cu diferite adicţii si aparţinătorii acestora, fiind în imposibilitatea de a se îngriji singuri şi nu au suport din partea familiei sau a comunităţii locale.

 • Persoanele vârstnice sunt acele persoane care nu au familie care să le ofere suport emoţional, financiar, locativ, etc. şi care se află în situaţii de marginalizare, de excluziune socială.
 • Persoanele adulte cu handicap. Din acest grup fac parte toate persoanele care au fost încadrate într-un grad de handicap, de către Comisia de evaluare, indiferent daca sunt instituţionalizate sau sunt în familie.
 • Persoanele fără adăpost – ne referim la acele persoane/familii care, din motive imputabile sau neimputabile, au pierdut locuinţa, sau cele care nu au avut niciodată o locuinţă şi care momentan locuiesc în stradă.

CAPITOLUL VI– CONTEXTUL ACTUAL

 

 • Factori geografici

Judeţul Tulcea este situat în extremitatea de E-SE a României, în partea central- nordică a Dobrogei, la gurile Dunării, cu ieşire la Marea Neagră (în E), la graniţa cu Republica Moldova şi Ucraina (în N), limitat de judeţele Galaţi (NV), Brăila (V) şi Constanţa (S), la intersecţia paralelei de 45° latitudine N cu meridianul de 29°  longitudineE.Pe teritoriul judeţului se află punctul extrem estic al României, respectiv 29°41'24" longitudine E, la Sulina. Suprafaţa totală este de 8499 kmp (reprezentând 3,6% din suprafaţa ţării. Aceasta îl plasează pe locul 4 pe ţară, după judeţele Timiş, Suceava şi Caraş-Severin. Din suprafaţa totală a judeţului, 3446 km2 reprezintă suprafaţa umedă constituită din Delta Dunării şi Complexul Lagunar Razim Sinoe.

Judeţul Tulcea are aproape toate formele de relief din România. Aici se disting doua grupe geografice: Horstul Dobrogean, care se prezintă ca un platou tipic, ce determină existenţa a 3 zone biogeografice (stepa, silvostepa şi pădurea) şi zona umedă formată din Delta Dunării şi Complexul Lagunar Razim-Sinoe, teren încă în formare.

Clima este temperat continentală cu veri calde şi ierni reci, cu precipitaţii reduse cantitativ, cu vânturi dominante din nord si nord-est.

Reţeaua hidrogafică este dominată de Fluviul Dunărea, râuri mici ( Teliţa, Taiţa, Slava) ce se varsă fie în Dunăre, fie în numeroasele lacuri de pe teritoriul judeţului.

Arheologic, se constată locuirea acestui teritoriu de peste 110.000 ani, prin vestigiile culturilor Hamangia, Gumelniţa şi traco-dacica, ale cetăţilor geto-dacice şi marilor construcţii edilitare.

                        Unităţi administrativ-teritoriale

Organizarea administrativ-teritorială este următoarea: 1 municipiu (Tulcea), 4 oraşe (Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina), comune - 46, sate – 133. Reşedinţa administrativă a judeţului este Municipiul Tulcea.

                        Factori demografici

Populaţia, în urma recensământului din 20 octombrie 2011 este de 213083 locuitori (1,05 % din populaţia ţării), din care 106.006 locuitori desex masculin (49,7 %) şi 107.077  locuitori de sex feminin (50.3 %). Populaţia urbană este de 99.581 locuitori (46,7 %) iar cea rurală de 113.502 locuitori (53.3%).

Scăderea populaţiei are loc atât pe cale naturală - sporul natural este în continuare negativ (-5,5 la 1000 de locuitori), cât şi prin migraţie.

Densitatea: 25,1 locuitori/km2.

Structura populaţiei, după etnii, este următoarea: 84% români, 4.8% ruşi  - lipoveni, 1,6 % romi, 0.8 % turci, 0,5% ucraineni, 0,5% greci, 0.05 % tătari, 7,75 % alte minorităţi etnice (maghiari, macedoneni, armeni, italieni, germani, bulgari, ceangăi, polonezi, evrei, slovaci, sârbi, alte etnii).

Municipiul Tulcea are o populaţie de 73.707 locuitori, fiind cel mai important centru comercial al judeţului. Comunele cu cel mai mare număr de populaţie stabilă sunt Sarichioi, Jijila şi Greci, iar cele cu cel mai mic număr de persoane ce fac parte din populaţia stabilă sunt Sfântu Gheorghe, Ceatalchioi şi Pardina.

Tabelul 1. Distribuţia populaţiei stabile pe principalele localităţi ale judeţului TULCEA la 20 octombrie 2011

 

 

Localităţi

Total persoane

Masculin

Feminin

Total judeţ

213083

106006

107077

Mediul urban

99581

48697

50884

Municipiul Tulcea

73707

35925

37782

Oraş Babadag

8940

4433

4507

Oraş Isaccea

5026

2491

2535

Oraş Măcin

8245

3987

4258

Oraş Sulina

3663

1861

1802

Mediul Rural

113502

573096

56193

Baia

4758

2446

2312

Beidaud

1608

844

764

Beştepe

1667

866

801

C.A. Rosetti

910

472

438

Carcaliu

2457

1161

1296

Casimcea

2976

1508

1468

Ceamurlia de Jos

2163

1085

1075

Ceatalchioi

593

321

272

Cerna

3529

1786

1743

Chilia Veche

2132

1095

1037

Ciucurova

1977

1007

970

Crişan

1228

638

590

Dăeni

2016

1031

985

Dorobanţu

1429

739

690

Frecăţei

3426

1683

1743

Greci

5117

2522

2597

Grindu

1356

690

666

Hamcearca

1414

715

699

Horia

1248

624

624

I.C.Brătianu

1187

600

587

Izvoarele

2049

1043

1006

Jijila

5312

2670

2642

Jurilovca

3935

1939

1996

Luncaviţa

4244

2155

2089

Mahmudia

2341

1150

1191

Maliuc

856

451

405

Mihai Bravu

2356

1212

1144

Mihail Kogălniceanu

2735

1389

1346

Murighiol

3217

1638

1579

Nalbant

2522

1284

1238

Niculiţel

4297

2100

2197

Nufăru

2273

1163

1110

Ostrov

1925

1000

925

Pardina

527

298

229

Peceneaga

1569

298

229

Sarichioi

5856

2968

2888

Sfântu Gheorghe

797

411

386

Slava Cercheză

1666

819

847

Smârdan

1077

532

545

Somova

4388

2217

2171

Stejaru

1570

807

763

Topolog

4698

2401

2297

Turcoaia

3187

1566

1624

Văcăreni

2201

1121

1080

Valea Nucarilor

3266

1641

1625

Valea Teilor

1447

725

722

 

 • Distribuţia populaţiei stabile pe medii derezidenţă

În municipii şi oraşe trăiesc 99.581 persoane, reprezentând 46,73% din totalul populaţiei stabile. Populaţia rurală este de 113.502 locuitori, reprezentând53,3% din totalul populaţiei. Faţă de situaţia de la penultimul recensământ, ponderea populaţiei stabile din mediul urban a scăzut cu 1,03 puncte procentuale în favoarea mediului rural.

                           Structura populaţiei pe grupe devârstă

La 20 octombrie 2011, copiii (0-14 ani) deţin o pondere de 16,25% în totalul populaţiei stabile a judeţului, populaţia tânără (15 – 24 ani) reprezintă un procentaj de 10,90%, persoanele mature (25 – 64 ani) formează majoritatea 57,09%, iar persoanele în vârstă de 65 ani şi peste reprezintă 14,75% din total. Persoanele în vârstă de 85 ani şi peste deţin o pondere de 1,01% în totalul populaţiei stabile.

persoane mature25-64ani                  persoaneinvarstade65anisipeste

persoane in varsta de 85 ani si peste

populatie tanara15-24ani

copii 0-14 ani

15-24ani               25-64ani          varsta de 65 ani varsta de 85ani

sipeste                   sipeste

persoane in

copii 0-14 ani    populatie tanarapersoanemature        persoanein

0.00%

1.01%

10.00%

10.90%

14.75%

16.25%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

57.09%

60.00%

                           Structura etnică şi confesională a populaţiei stabile a judeţuluiTulcea

La recensământul din 20 octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care nu au vrut să declare aceste trei caracteristici, precum şi pentru persoanele pentru care informaţiile au fost colectate indirect din surse administrative, informaţia nu este disponibilă pentru aceste 3 caracteristici. Ca urmare, structurile prezentate în continuare pentru cele 3 caracteristici etno-culturale sunt calculate în funcţie de numărul total de persoane care şi-au declarat etnia, limba maternă şi respectiv religia şi nu în funcţie de numărul total al populaţiei stabile.

Informaţia privind etnia a fost disponibilă pentru 199 mii persoane (din totalul celor 213 mii persoane). S-au declarat români 180.496 persoane (90,7 %). Populaţia de etnie maghiară înregistrată la recensământ a fost de 70 persoane (0,04%), iar numărul celor care s-au declarat rromi a fost de 3.423 persoane (1,72%).

 Grupurile etnice pentru care s-a înregistrat un număr de  persoane  mai  mic de  15 mii sunt: ruşi–lipoveni  (10.342 persoane), turci (1.674 persoane), greci (1.181 persoane ), ucraineni1.083

macedoneni

italieni germani bulgari

armeni

180496

romani

maghiari rromi

rusi-lipoveni turci

ucrainieni

greci tatari

3423

70              10342

170

14305

23

1181     58

1674

1083

59 57 23

119


persoane), tătari (119 persoane), macedoneni (59 persoane), armeni ( 58 persoane), italieni (57 persoane), germani (23 persoane), bulgari (23 persoane), alta etnie (132 persoane).

Faţă de recensământul din anul 2002 s-a înregistrat o creştere a ponderii populaţiei de etnie romă (de la 0,89% la 1,72%) şi o descreştere a ponderii populaţiei de etnie ruşi- lipoveni (de la 6,37% la 5,20%).

Potrivit liberei declaraţii a celor 199 mii persoane care au declarat limba maternă, structura populaţiei după limba maternă se prezintă astfel: pentru 92,93% limba română reprezintă prima limbă vorbită în mod obişnuit în familie în perioada copilăriei, iar în cazul a 0,02% dintre persoane limba maghiară reprezintă limba maternă; limba romani a reprezentat limba maternă pentru 0,67%, iar limba ucraineană pentru 0,32% din totalul populaţiei stabile pentru care această informaţie a fost disponibilă. Limbile turcă, tătară sau rusă reprezintă limba maternă pentru 10.724 persoane din 198.827 care şi-au declarat limba maternă şi care fac parte din populaţia stabilă. Altă limbă maternă decât cele prezentate mai sus a fost declarată de către 0,66% din populaţia stabilă.

Structura confesională a fost declarată de 199 mii persoane din totalul populaţiei stabile şi arată că 93,17% dintre persoanele care au declarat religia sunt de religie ortodoxă; 0,18% s-au declarat de religie romano-catolică, 0,01% de religie reformată, iar 0,12% penticostală. Ponderi între 0,09%-0,17% au înregistrat următoarele religii: greco- catolică (0,01%), baptistă (0,09%) şi adventistă de ziua a şaptea (0,17%).

Persoanele de altă religie decât cele prezentate mai sus reprezintă 6,21% din total.

S-au declarat „fără religie” sau atei un procent de 0,04% din totalul populaţiei.

                        Structura populaţiei stabile pe stări civile

         Din totalul populaţiei stabile a judeţului, 48,87% sunt persoane care au starea civilă legală de căsătorit(ă). Erau căsătoriţi 52 mii bărbaţi şi 52 mii femei. Nu au fost niciodată căsătorite o proporţie de 36,68%, persoanele văduve reprezintă 10,07% din totalul populaţiei stabile, iar persoanele divorţate deţin o pondere de 4,38%. În uniune consensuală au declarat că trăiesc 9 mii persoane.

Structura după nivelul de instruire absolvit

Din totalul populaţiei stabile de 10 ani şi peste, 51,24% au nivel scăzut de educaţie (primar, gimnazial sau fără şcoală absolvită), 39,79% nivel mediu posticeal, liceal, profesional sau tehnic de maiştri) şi 8,97% nivel superior. La 20 octombrie 2011 erau 4.343 persoane analfabete.

persoane divortate

persoane vaduve

persoanecasatorite         persoanenecasatorite

0.00%

4.38%

10.00%

10.07%

30.00%

20.00%

36.68%

40.00%

48.87%

60.00%

50.00%

STRUCTURA POPULATIEI STABILE

60.00%

   
     
 

51.24%

 

50.00%

   
   
   

39.79%

 

40.00%

     
     
   

nivel scazut de educatie

 

30.00%

     

nivel mediu de educatie

 
   

nivel superior de educatie

 

20.00%

     
   

10.00%

 

8.97%

 
     

0.00%

   
   

                        Persoane plecate pe perioadă îndelungată înstrăinătate

Numărul persoanelor plecate în străinătate pentru o perioadă de cel puţin un an, dar care nu fac parte din populaţia stabilă, este de 14 mii şi evident nu cuprinde decât o parte a numărului de emigranţi externi. Sub-înregistrarea semnificativă a fost cauzată de faptul că, la momentul critic al recensământului, mare parte dintre aceste persoane erau plecate cu întreaga familie în străinătate şi nici nu au existat alte persoane (în ţară) care să declare informaţiile solicitate desprea ceştia.

* Informaţia privind starea civilă legală nu a fost disponibilă pentru 38 persoane”.

                              Factori economici

Agricultura rămâne principala activitate economică în judeţul Tulcea1 şi cea mai mare sursă de locuri de muncă. În 2009 o mare parte a exporturilor din Tulcea a constat în produse vegetale, materiale textile şi articole din textile, metale şi altele. De asemenea, importante pentru economia locală sunt industria de construcţii, alimentară (peşte, carne, produse de panificaţie şi lactate), pescuitul şi turismul. Oraşul Tulcea are un port care deserveşte transportul de bunuri până la 18.000 de tone pe sarcină şi marfă prelucrată anual.

Economia judeţului este puternic influenţată de factorii geografici şi sociali.

Principalii factori care contribuie la apariţia stării de sărăcie în rândul populaţiei din anumite zone sunt:

 • numărul redus de locuri demuncă;
 • nivelul redus alveniturilor;
 • infrastructura insuficientdezvoltată;
 • accesul dificil la servicii sociale şi medicalespecializate;
 • tendinţa de îmbătrânire şi de creştere a gradului dedependenţă;
 • insuficienţa locuinţelor şi condiţiile improprii delocuit;
 • costurile ridicate aleutilităţilor.

 

Şomerii înregistraţi şi rata şomajului

 

 

 

          Indicator

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Media

Numar someri 2013

5554

5584

5319

4959

4638

4508

4578

4196

4460

4736

4777

   5207

4874

Numar someri 2014

5197

5208

4998

4563

4373

4143

4419

4497

4502

4440

4540

   4775

4638

Numar someri 2015

4887

4834

4454

4269

3916

3759

3870

3994

3990

4127

4492

   4730

4277

Numar someri 2016

4504

4633

4689

4395

4323

4119

4254

4231

4154

4061

4358

   4517

4353

Numar someri 2017

4490

4357

4378

3816

3596

3538

3505

3506

3459

3754

3836

   3951

3849

 

 

          Indicator

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Media

Rata somajului 2013

6,54%

6,55%

6,27%

5,84%

5,46%  

5,31%

5,39%

4,93%

5,25%

5,28%

5,33%

5,80%

5,66%

Rata somajului 2014

5,79%

5,81%

5,57%

5,09%

4,88%

4,62%

4,93%

5,01%

5,02%

5,04%

5,15%

5,42%

5,19%

Rata somajului 2015

5,55%

5,49%

5,06%

4,85%

4,44%

4,27%

4,39%

4,53%

4,53%

4,73%

5,15%

5,42%

4,87%

Rata somajului 2016

5,26%

5,41%

5,48%

5,13%

5,05%

4,81%

4,97%

4,94%

4,85%

4,74%

5,09%

5,28%

5,08%

Rata somajului 2017

5,34%

5,18%

5,21%

4,54%

4,28%

4,21%

4,17%

4,17%

4,11%

4,46%

4,56%

4,70%

4,58%

Harta Serviciilor Sociale

                               

                                                               

 

 1. SERVICII ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI ASISTENȚEI SOCIALE PENTRU COPII ȘI TINERI

 

      SERVICII FURNIZATE DE D.G.A.S.P.C. TULCEA

SERVICII SOCIALE CU CAZARE

Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială

Centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții : centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.

Case de tip familial, apartamente, centre de plasament

Tulcea

0

           ·          Complex de Unități de Tip Familial Isaccea, tel. 0757 999 934

Sulina

           ·          Centrul de Plasament Sulina,  tel. 0757 999 946

Somova

           ·          Centrul de Plasament Somova, tel. 0757 999 947

 

Sambăta Nouă

           ·          Centrul de Plasament Sambăta Nouă, tel. 0757 999 948

 

 

 

Mahmudia

           ·          Centrul de Plasament Mahmudia, tel. 0759 035 428

Centre de primire în regim de urgență

Centru de primire în regim de urgență

Tulcea

           ·          Centrul de primire minori în regim de urgență,  tel. 0757 999 950

Telefonul Copilului

0240 983

Servicii pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane precum și la asistent maternal

Asistent maternal

Babadag, Beștepe, Ceamurlia de Jos, Cerna, Dăeni, Frecăței, Greci, Isaccea, Jijila, Jurilovca, Luncavița, Mihail Kogălniceanu, Mahmudia, Măcin, Nalbant, Niculițel, Sarichioi, Somova, Tulcea, Turcoaia, Valea Nucarilor, Văcăreni.

 D.G.A.S.P.C. Tulcea - Serviciul Management de Caz pentru Copil, Monitorizare și Servicii Sociale, tel. 0757 999 901

Plasament la rude/familii/persoane

Servicii oferite la nivelul județului Tulcea

D.G.A.S.P.C. Tulcea - Serviciul Management de Caz pentru Copil, Monitorizare și Servicii Sociale, tel. 0757 999 901

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru mamă și copil

Centre maternale

Tulcea

           ·          Centrul maternal din cadrul Complexului de Servicii „Sf. Maria”, tel. 0757 999 949

Centre rezidențiale destinate victimelor violenței în familie

Centrul de recuperare

Tulcea

           ·          Centrul de Recuperare pentru victimele violenței în familie, tel. 0757 999 949

SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE

Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități

Centre de zi/recuperare pentru copii cu dizabilități

Tulcea

           ·          Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Tulcea, str. Spitalului, nr. 28, tel. 0757 999 930

     

 

SERVICII FURNIZATE DE CĂTRE  O.N.G.- URI(sunt menționate numai serviciile acreditate)

SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE

Centre de zi pentru copii : copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți, tineri aflați în dificultate

Servicii de zi (educare, îngrijire, consiliere, socializare)

Tulcea

           ·          Centrul pentru deprinderi de viață independentă ”Casa Noastră” – Fundația ”Noroc”, str. Suvenir, nr. 2, tel. 0723 544 363

           ·          Centrul ”Aproape de Tine” – Asociația ”Măini Întinse”, str. Balizei, nr. 54, tel. 0744 663 223

           ·          Centrul ”Pauze scurte” – Asociația ”Măini Întinse”, str. Balizei, nr. 54, tel. 0744 663 223

 

 

Măcin

           ·          Centrul de zi Măcin – Fundația ”Inimă pentru inimă”, str. Republicii, nr. 7, tel. 0722 291 665

 

 

 

 

SERVICII FURNIZATE LA NIVEL LOCAL

SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE

Centre de zi pentru copii, proveniți din familii defavorizate

Servicii de zi (educare, îngrijire, consiliere, socializare)

Tulcea

           ·          Centrul de Zi pentru copii ”Pași spre lumină”, str. 14 Noiembrie, nr. 14, tel. 0240 513 014

           ·          Centrul Multifuncțional Sofia, str. Victoriei, nr. 101, tel. 0240 513 641

           ·          Centrul de Îngrijire, supraveghere și educație timpurie Sibell, str. Aleea Mugurel, nr.3, tel. 0340 106 415

           ·          Unitatea Mobilă de Recuperare funcțională și Asistență Medicală Comunitară

Baia

           ·          Centrul de Zi Baia, str. Heracleea, nr. 1, tel. 0240 564 068

Ceamurlia de Jos

           ·          Centrul de asistență după program școlar, tip after school Ceamurlia de Jos, tel. 0240 564 706

Isaccea

           ·          Centrul de Zi „Pentru o zi mai bună” Isaccea, str. N. Grigorescu, nr.1, tel. 0240 540 027

Măcin

           ·          Centrul de Zi „Sf. Parascheva”Măcin, str. Cetății, nr.19, tel. 0340 100 102

Niculițel

           ·          Centrul de Zi Niculițel, str. Isaccei, nr.32, tel.0240 542 083

Peceneaga

           ·          Centrul de Zi „Speranța „ Peceneaga, tel. 0240 577 130

 

 

 1. SERVICII ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ASISTENȚEI SOCIALE A PERSOANELOR ADULTE

SERVICII FURNIZATE DE D.G.A.S.P.C.TULCEA

SERVICII SOCIALE CU CAZARE

Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități

Centre de îngrijire și asistență

Centre de îngrijire și asistență

Tulcea

Ø  Centrul de Îngrijire și Asistență Tulcea din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte „Sf. Nectarie” Tulcea, str. Mircea Vodă, nr. 57 C, tel. 0757 999 932

Tichilești

           ·          Centrul de Îngrijire și Asistență Tichilești, tel. 0757 999 912

Babadag

           ·          Centrul de Îngrijire și Asistență „Dumbrava” Babadag, str. Heracleea, nr.49, tel. 0757 999 944

           ·          Centrul de Îngrijire și Asistență Babadag, str. Heracleea, nr.47, tel. 0757 999 923

Centre de recuperare și reabilitare

Centre de recuperare și reabilitare

Babadag

           ·          Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag, str. Heracleea, nr.45, tel. 0757 999 921

           ·          Centrul de Reabilitare Neuropsihiatrică Zebil, tel. 0757 999 925

           ·          Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Horia, tel. 0757 999 937

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice

Cămine pentru persoane vârstnice

Tulcea

           ·          Cămin pentru persoane vârstnice „Sf. Nectarie„ din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte Sf. Nectarie Tulcea, str. Mircea Vodă, nr.57 C, tel. 0757 999 932

SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE

Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

Centre de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

Tulcea

           ·          Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Tulcea din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Persoanele Adulte cu Handicap Tulcea, str. Mircea Vodă, nr.57 C, tel. 0757 999 932

 

 

 

SERVICII FURNIZATE LA NIVEL LOCAL

SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE

Unități de zi pentru adulți

Servicii de zi (îngrijire, consiliere, socializare, hrană)

Tulcea

           ·          Cantină Socială cu oferire hrană la domiciliu

           ·          Îngrijire bătrâni la domiciliu

 

Asistență personală

Tulcea, Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina, Baia, Beidaud, Beștepe, Carcaliu, Casimcea, Ceamurlia de JOS, Cerna, Ceatalchioi, Chilia Veche, Ciucurova, Crișan, Dăeni, Dorobanțu, Frecăței, Greci, Grindu, Hamcearca, Horia, I.C . Brătianu, Izvoarele, Jijila, Jurilovca, Luncavița, Mahmudia, Maliuc, Mihai Bravu, Mihail Kogălniceanu, Murighiol, Nalbant, Niculițel, Nufărul, Ostrov, Pardina, Peceneaga, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Slava Cercheză, Smârdan, Somova, Stejaru, Topolog, Turcoaia, Văcăreni, Valea Nucarilor, Valea Teilor

Asistență medicală comunitară

Tulcea, Babadag, Isaccea, Măcin

SERVICII SOCIALE CU CAZARE

Adăpost de zi și de noapte

           ·          Centrul Social de Urgență „Phoenix „, str. Navaliștilor, nr. 13, tel. 0747 072 434

 

 

CAPITOLUL VII – CONTEXTUL LEGISLATIV

 

 

 • PRIORITĂŢI, POLITICI ŞI CADRUL JURIDIC EXISTENT

Documentele strategice europene definesc responsabilitatea socială ca fiind responsabilitatea organizaţiilor publice şi private faţă de impactul deciziilor şi acţiunilor proprii asupra beneficiarilor direcţi, asupra comunităţilor şi a societăţii în general. Responsabilitatea socială este în strânsă legătură cu dezvoltarea durabilă, în sensul că priveşte obiective sociale, economice, de mediu, care sunt comune tuturor oamenilor.

Din această perspectivă a fost important ca Guvernul României să aprobe Strategia Naţională de Promovare a Responsabilităţii Sociale 2011-2016, recunoscând că reducerea sărăciei este o problemă de etică şi responsabilitate. MMFPSPV a susţinut derularea primelor proiecte cu fonduri POSDRU destinate acestui domeniu. Incluziunea socială trebuie să fie realizată în deplin acord cu principiile responsabilităţii sociale şi cu bunele practici europene în domeniul dezvoltării durabile a capitalului uman, iar astfel de demersuri trebuie să constituie o prioritate la nivel naţional.

Prezenta strategie judeţeană de asistenţă socială este un document de viziune strategică pe termen mediu, care oferă coordonatele majore de acţiune în sprijinul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice şi a celor aflate în situaţii de risc, de excluziune socială. Aceasta cuprinde principiile de acţiune, obiectivele generale şi specifice relevante la nivel judeţean de asistenţă socială.

În baza consultărilor interinstituţionale organizate cu ocazia elaborării prezentei strategii, a fost asigurată complementaritatea iniţiativelor furnizorilor de servicii sociale, publici şi privaţi, de pe întreg teritoriu al judeţului TULCEA, pentru toate tipurile de beneficiari.

Strategia judeţeană de asistenţă socială şi Planul operaţional pentru implementarea strategiei pentru perioada 2018-2023stabilesc un set de măsuri destinate diversificării, creşterii calităţii serviciilor furnizate către beneficiari, care au ca scop reducerea/ diminuarea excluziunii sociale, atenuarea sentimentului de insecuritate al copiilor/ familiilor/persoanelor cu handicap/vârstincilor aflaţi în situaţii de risc, facilitarea reintegrării sociale a acestor categorii de beneficiari.

 • Cadrul legislativ internaţional Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată;
  • Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, ratificată prin Legea nr.100/1992;
  • Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la această convenţie, ratificată prin Legea nr.30/1994;
  • Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin Legea nr.74/1999;
  • Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 17 iunie 1999, ratificată prin Legea nr.203/2000;
  • Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă, semnat la New York la 6 septembrie 2000, ratificată prin Legea nr.470/2001;
  • Convenţia europeană asupra cetăţeniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997, ratificată prin Legea nr.396/2002;
  • Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată deRomâniala Varşovia, la 16 mai 2005, ratificată prin Legea nr. 300/2006;
  • Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20 mai 1980, ratificată prin Legea nr. 216/2003;
  • Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002, aprobat prin Hotărârea nr.1156/2002;
  • Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 105/1957 privind abolirea muncii forţate, ratificată prin Legea nr.140/1998;
  • Convenţii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate prin Decretul nr.83/1975;
  • Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, precum şi a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000, ratificată prin Legea nr.565/2002;
  • Recomandarea nr. 19/2006 a Consiliului de Miniştri a Consiliului Europei către statele membre, referitoare la politicile care vizează susţinerea parentalităţiipozitive;
  • Recomandarea nr. 5/2005 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind drepturile copiilorinstituţionalizaţi;
  • Recomandarea nr. 1286/1996 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind o strategie europeană pentrucopii;
  • Rezoluţia nr. 97/1996 Consiliului Europei şi a reprezentanţilor guvernelor ţărilor membre în cadrul Consiliului privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cuHandicap;
  • Regulile standard ale ONU privind egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap adoptată cu ocazia celei de a 48-a sesiuni din 20 decembrie 1993 (Rezoluţia 48/96).
  • Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 26 septembrie2007
  • Rezoluţia Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 referitoare la eliminarea violenţei împotriva femeilor (2010/C 285 E/07)
  • Rezoluţia Parlamentului European din 5 aprilie 2011 referitoare la priorităţile şi structura unui nou cadru al politicii UE de combatere a violenţei împotriva femeilor [2010/2209(INI)]
  • Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice (Council of Europe Treaty Series - No. 210/2011)
  • Strategia Europa2020

Cadrul legislativ naţional în domeniul asistenţei sociale cuprinde:

 

 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, ale cărei prevederi se aplică tuturor serviciilor sociale, precum şi furnizorilor de servicii sociale, publici şi privaţi, care funcţionează pe teritoriul României, denumiţi în continuare furnizori;
 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează cadrul general de organizare, funcţionare şi finanţare a sistemului naţional de asistenţă socială în România;

Asistenţa socială, prin măsurile şi acţiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităţilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială;

 • Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative;
 • Ordonanța de Urgență nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte regulile de competenţă şi de judecare a cauzelor civile, precum şi cele de executare a hotărârilor instanţelor şi a altor titluri executorii, în scopul înfăptuirii justiţiei în materie civilă;
  • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare-Legea nr. 257/2013 reglementează cadrul legal privind respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului;

Prin aceasta se introduce o serie de prevederi cu caracter de noutate, fiind sporit impactul pe care îl are “interesul superior al copilului”, care “se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru socio-afectiv şi la viaţa de familie.”

În determinarea interesului superior al copilului se au în vedere cel puţin următoarele:

 1. nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educaţie şi sănătate, de securitate şi stabilitate şi apartenenţă la o familie;
 2. opinia copilului, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate;
 3. istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situaţiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă asupra copilului, precum şi potenţialele situaţii de risc care pot interveni în viitor;
 4. capacitatea părinţilor sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia;
 5. menţinerea relaţiilor personale cu persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament.

S-au introdus reglementări suplimentare privind dreptul la identitate al nou-născuţilor, abandonaţi la naştere.

 • Legea nr. 273/2004 privind regimul juridical al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cursul procedurii adopţiei trebuie respectate următoarele principii în mod obligatoriu:
 1. principiul interesului superior al copilului;
 2. principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial;
 3. principiul continuităţii în educarea copilului, ţinându-se seama de originea sa etnică, culturală şi lingvistică;
 4. principiul informării copilului şi luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta şi gradul său de maturitate;
 5. principiul celerităţii în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei;
 6. principiul garantării confidenţialităţii în ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului sau, după caz, ale familiei adoptatoare, precum şi în ceea ce priveşte identitatea părinţilor fireşti.
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil. Codul civil este alcătuit dintr- un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul dispoziţiilor sale;
 • Legea nr. 286/2009 privind Codul penal al României, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea violenţei în familie şi pentru preîntâmpinarea unor situaţii de încălcare repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor violenţei în familie;
 • Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se reglementează măsurile de informare a victimelor infracţiunilor cu privire la drepturile acestora, precum şi de consiliere psihologică, asistenţă juridică gratuită şi compensaţie financiară de către stat a victimelor unor infracţiuni;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează accesul la seviciile de asistenţă socială şi medicale;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora;
 • H.G. nr. 797/2017pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului are rolul de a asigura la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie;
 • H.G. nr. 867/2015pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare ;
 • H.G. nr. 268/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • H.G. nr. 978/2015privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;
 • H.G. nr. 579/2016 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale;
 • H.G. nr. 49/2011, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc, de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
 • Ordinul nr. 35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru protecţia copilului la asistentul maternal profesionist;
 • Ordinul nr. 288/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului;
 • Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului. Prezenta metodologie de lucru subliniază şi clarifică responsabilităţile ce revin Serviciului Public de Asistenţă Socială/persoanei cu atribuţii de asistenţă socială în domeniul protecţiei drepturilor copilului conform Legii nr. 272/2004, dar oferă şi sugestii cu privire la modalităţile concrete de punere în aplicare a legii;
 • Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126/2014privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;
 • Ordinul nr. 383/2004 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie;
 • Ordinul nr. 304/385/1.018/2004 al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
 • H.G. nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020, a Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016 - 2020, precum şi a Mecanismului de monitorizare şi evaluare integrată a acestora;
 • H.G. nr. 861/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 – 2020;
 • H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016 - 2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016 - 2020*);
 • H.G. nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi";
 • H.G. nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015 - 2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 – 2020;
 • DECIZIE Nr. 878/2018 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap;

În elaborarea Strategiei judeţului Tulcea trebuie ţinut cont şi de politicile, strategiile şi programele existente la nivel european, naţional şi regional;

 • DECIZIE  Nr. 877/2018 privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap.

În elaborarea Strategiei judeţului Tulcea trebuie ţinut cont şi de politicile, strategiile şi programele existente la nivel european, naţional şi regional.

Priorităţi la nivel european

 

În anul 2010, statele membre ale Uniunii Europene au adoptat Strategia Europa 2020, ca o măsură menită să ajute la combaterea efectelor crizei şi la o regenerare a vieţii economice europene printr-un program coordonat de reforme, in baza unei viziuni pe termen lung. Obiectivul general al acestei strategii este transformarea Uniunii Europene (UE) intr-o economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială.

Cele cinci obiective principale (concretizate in opt ţinte numerice) propuse pentru atingerea celor trei priorităţi la nivelul UE până in 2020 sunt:

 1. o rată de ocupare a populaţiei cu vârsta intre 20 – 64 ani de75%;
 2. investiţii (publice şi private) in cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB – ulUE;
 3. atingerea obiectivului „20/20/20” in domeniul energiei şi al schimbărilor climatice;
 4. un nivel maxim de 10% al ratei părăsirii timpurii a şcolii şi un nivel minim de 40% al ratei de absolvire a unei forme de invăţământ terţiar in rândul tinerilor cu vârsta intre 30 şi 34 ani;
 5. reducerea cu 20 de milioane a numărului de cetăţeni europeni ameninţaţi de sărăcie şi excluziune socială.

Cea mai mare parte a asistenţei financiare relevante din partea UE pentru Strategia Europa 2020 va fi pusă la dispoziţie in cadrul Politicii de Coeziune a UE, prin instrumentele structurale, concentrate, conform Cadrului Strategic Comun, pe 11 obiective tematice, după cum urmează:

 1. cercetare şi inovare,
 2. tehnologiile informaţiei şi comunicării(TIC),
 3. competitivitatea intreprinderilor mici şi mijlocii(IMM-uri),
 4. trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon,
 5. adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionarea riscului,
 6. protecţia mediului şi utilizarea eficientă a resurselor,
 7. promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore,
 8. ocupare şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă,
 9. incluziune socială şi combaterea sărăciei,
 10. educaţie, dezvoltarea de competenţe şi invăţarea pe tot parcursul vieţii,
 11. consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.

Priorităţi la nivelnaţional

Cele 5 obiective majore stabilite la nivelul UE, transpuse in obiective naţionale1 se prezintă astfel:

 1. Ocuparea forţei demuncă
  • o rată de ocupare a forţei de muncă de 70 % in rândul populaţiei cu vârste cuprinse intre 20 şi 64 de ani;
 2. Cercetare ş idezvoltare
  • alocarea a 2% din PIB-ul României pentru cercetare şi dezvoltare;
 3. Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei
  • reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile inregistrate in1990;
  • creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la24%
  • creşterea cu 10% a eficienţei energetice;
 4. Educaţie
  • Reducerea sub 11,3% a ratei de părăsire timpurie a şcolii
  • creşterea la peste 26,7% a ponderii absolvenţilor de studii superioare in rândul populaţiei in vârstă de 30-34 de ani;
 5. Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale
  • reducerea cu cel puţin 580.000 a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziuniisociale.

Ţintele valorice ale României pentru indeplinirea obiectivelor Strategiei Europei 2020 au fost incluse in Programul Naţional de Reformă (2011-2013), care reprezintă instrumente esenţiale pentru indeplinirea, la nivel naţional, a obiectivelor Strategiei Europa 2020. Priorităţile se referă atât la reforma politicii publice cât şi la investiţii preconizate, după cum urmează:

 1. Creşterea eficienţei şi transparenţei administraţie ipublice;
 2. Îmbunătăţirea mediului de afaceri;
 3. Ocuparea forţei de muncă;
 4. Cercetare, dezvoltare şi inovare;
 5. Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 6. Utilizarea surselor de energie regenerabilă;
 7. Eficienţă energetică;
 8. Educaţie;
 9. Incluziune socială.

Guvernul României a aprobat în data de 13 iunie 2012 Memorandumul pentru aprobarea acţiunilor şi documentelor privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene In perioada 2014-2020, document-cadru ce cuprinde un set de orientări metodologice necesare pentru stabilirea liniilor directoare in procesul de programare a fondurilor europene nerambursabile in perioada 2014-2020.

În domeniul incluziunii sociale/reducerii sărăciei, se vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială cu 580.000 persoane pâna în anul 2020. Masurile vizate în acest sens sunt structurate pe 4 direcţii de acţiune:

 1. Reforma sistemului de asistenţă socială;
 2. Ocuparea si incluziunea socială activă;
 3. Dezvoltarea infrastructurii sociale;
 4. Reforma sistemului naţional de sănătate.

Este important de remarcat că pentru combaterea excluziunii sociale si a sărăciei, fiecare Stat Membru va trebui să aloce minimum 20% din alocarea FSE proprie.

CAPITOLUL VIII- SERVICIILE SOCIALE ALE D.G.A.S.P.C. TULCEA

8.1. Asistenţa socială a persoanelor adulte

Sistemul judeţean de servicii sociale pentru persoanele adulte dezvoltat de D.G.AS.P.C. Tulcea este centrat pe nevoile acute, pe capacitatea de adaptare la nevoile sociale apărute, în corelare cu resursele disponibile. Având în vedere faptul că în domeniul protecției persoanelor adulte nu sunt vizibili și implicați activ furnizori privați de servicii sociale instituția se bazează, în prezent, pe disponibilitatea instituţiilor publice de a dezvolta parteneriate menite a transpune programele naţionale din domeniu în activităţi locale, precum și pe creșterea calificării personalului în special la nivel urban .

 Cu toate că județul Tulcea este un judeţ de graniţă nu beneficiază, ca județele cu același statul aflate însă la granița de vest a țării, de o rată a şomajului scăzută, de schimburi de experiență și bune practici cu Ucraina.

Județul nostru nu dispune de studii şi analize la nivelul comunităţilor locale cu privire la problematica socială reală, ceea ce face imposibilă construirea unei baze de date cu indicatori sociali relevanţi. Totodată, județul se confruntă cu resurse umane insuficiente, în special la nivel local, acest lucru generând supraîncărcarea personalului existent cu sarcini de serviciu suplimentare și întârzieri în acordarea în timp util a unor serviciilor de care persoanele vulnerabile au nevoie sau chiar neidentificarea situațiilor de risc, dar și absența serviciilor sociale în special în mediul rural.

Slaba implicare a autorităţilor locale în dezvoltarea serviciilor de prevenire, dublată de  informarea deficitară a comunităților locale cu privire la problematica persoanelor adulte cu dizabilități și vârstnice și inexistența practicilor de binefacere și voluntariat cresc gradul de vulnerabilitate a acestor categorii.

Activitatea de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi este apanajul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea aflată în subordinea Consiliului Judeţean. Aceste persoane, datorită  problemelor de natură fizică, psihică, dar și  socială, economică nu dispun de resursele necesare să îşi dezvolte/mențină propriile capacităţi şi competenţe pentru a se integra social şi a reduce sau înlătura excluziunea socială.

Cadrul general al sistemului de asistenţă socială este creat de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011. Acesta este dezvoltat pe două componente majore, respectiv sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale. Atât beneficiile cât și serviciile trebuie să constituie un ansamblu unitar, corelat, raportat la nevoile beneficiarilor. Impactul beneficiilor sociale este unul direct, ele fiind menite a combate riscul de intrare în starea de sărăcie. Activităţile realizate în funcţie de nevoile individuale ale fiecărei persoane sau categorii de beneficiari reprezintă serviciile sociale, iar impactul lor este direct sau indirect.

Principala categorie spre care sunt orientate serviciile sociale acordate de DGASPC Tulcea este cea a persoanelor cu dizabilități. În sensul Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 (republicată, cu modificările și completările ulterioare) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoanele cu dizabilităţi ”sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.”

O categorie vulnerabilă de persoane adulte o reprezintă vârstnicii. ” Sunt considerate persoane vârstnice, în sensul prezentei legi, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege” (Legea nr 17 din 2000 cu modificările și completările ulterioare).

Persoanele fără adăpost ”o categorie socială formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar-economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituţii sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă” beneficiază de servicii in regim rezidențial dacă fac parte și din una din categoriile menționate anterior.

Prezenta strategie vizează crearea unui sistem eficient de servicii sociale la nivel judeţean capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile şi creşterea calităţii vieţii persoanei, servicii orientate spre promovarea autonomiei persoanelor vulnerabile şi creşterea capacităţii acestora de integrare socială, promovarea parteneriatelor menite a dezvolta un mediu comunitar responsabil cu apetit în dezvoltarea unor  măsuri de protecţie adecvate pentru persoanele adulte vulnerabile din punct de vedere social, dar și asigurarea accesului echitabil şi nediscriminatoriu la serviciile oferite de furnizorii de servicii sociale de pe raza judeţului Tulcea.

Un rol major în abordarea problematicii persoanelor cu dizabilități, dar și a persoanelor vârstnice îl reprezintă asigurarea de asistenţei şi suportului pentru o viaţă autonomă şi activă, în acest sens funcționând servicii de informare și consiliere, servicii fără cazare de recuperare.

Servicii sociale destinate persoanelor adulte , oferite de DGASPC Tulcea sunt în cea mai mare măsură servicii sociale cu cazare: serviciile rezidenţiale reprezintă acele servicii care au în vedere găzduirea, pe o perioadă determinată, îngrijirea, recuperarea şi reabilitarea persoanelor cu handicap.

 • Acordarea de servicii sociale şi de îngrijire pentru vârstnici se realizează în Căminul pentru Persoane Vârstnice “Sf. Nectarie”Tulcea, aflat în cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte “Sf. Nectarie”Tulcea;
 • Acordarea de servicii de găzduire, îngrijire personală, recuperare, activităţi de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu handicap se realizează în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Tulcea, aflat în cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte “Sf. Nectarie”Tulcea; în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă “Dumbrava” Babadag, din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Babadag; din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Tichileşti;
 • Acordarea de servicii de recuperare, îngrijire specializată şi de reabilitare în regim rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap psihic sau asociat în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag; în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Horia;în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Zebil;
 • În perioada 2016 - 2017 s-au asigurat servicii de recuperare neuromotorie în regim de zi pentru adulţi cu dizabilităţi în Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip AmbulatoriuTulcea.

Evoluţia persoanelor instituţionalizate, în perioada2013-2018

 

NR.CRT.

INSTITUŢIA DE PROTECŢIE

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

1

C.R.R.N.BABADAG

169

175

172

174

173

170

2

C.I.A.BABADAG

108

109

109

111

110

113

3

C.I.A.”DUMBRAVA”

103

105

116

118

113

117

4

C.R.R.N HORIA

51

54

54

61

59

60

5

C.R.R.NZEBIL

107

109

116

118

118

120

6

C.I.A TICHILEŞTI

47

49

52

54

52

55

7

C.I.A TULCEA

-

-

-

25

25

27

8

CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF.NECTARIE TULCEA

        62

53

65

49

41

41

9

CENTRUL DE SERVICII DE RECUPERARE NEUROMOTORIE DE TIP AMBULATORIU TULCEA

-

-

-

5

8

-

                           TOTAL

547 

rezidenti

654

rezidenti

 

684 rezidenti

710

rezidenti

5 beneficiari

servicii in

regim

ambulatoriu

691

rezidenti

8 beneficiari

servicii in

regim

ambulatoriu

703

rezidenți


 

    

 

Numărul total al persoanelor cu handicap instituţionalizate din judeţul Tulcea a crescut de la an la an în perioada 2013-2018, astfel în 2018 au fost instituționalizate cu 156 de persoane mai mult decât în 2013. Este de remarcat faptul că persoanele adulte provenite din mediul urban au o pondere mai mică în raport cu cele provenite din mediul rural.

2016, persoane cu dizabilitati neinstitutionalizate

GRAD/ TIP DE

HANDICAP

GRADUL I (GRAV)

GRADUL2 (ACCENTUAT)

GRADUL3 (MEDIU)

 

TOTAL

Fizic

719

1085

405

2209

Somatic

229

938

244

1411

Auditiv

0

160

17

177

Vizual

484

483

255

1222

Mental

403

272

112

787

Psihic

63

437

40

540

Asociat

720

1244

463

2427

HIV/ SIDA

22

9

1

32

Afecţiunirare

1

4

0

5

Surdocecitate

0

1

0

1

TOTAL

2641

4633

1537

8811

2017, persoane cu dizabilitati neinstitutionalizate

GRAD/ TIP DE

HANDICAP

GRADUL I (GRAV)

GRADUL2 (ACCENTUAT)

GRADUL3 (MEDIU)

 

TOTAL

Fizic

743

1038

387

2168

Somatic

239

899

221

1359

Auditiv

0

157

18

175

Vizual

465

462

222

1149

Mental

405

282

108

795

Psihic

62

456

38

556

Asociat

785

1245

426

2456

HIV/ SIDA

23

11

1

35

Afecţiunirare

1

5

0

6

Surdocecitate

0

1

0

1

TOTAL

2723

4556

1421

8700

2018, persoane cu dizabilitati neinstitutionalizate

GRAD/ TIP DE

HANDICAP

GRADUL I (GRAV)

GRADUL2 (ACCENTUAT)

GRADUL3 (MEDIU)

 

TOTAL

Fizic

729

1045

397

2171

Somatic

249

915

215

1379

Auditiv

0

150

18

168

Vizual

433

442

209

1084

Mental

424

282

113

819

Psihic

64

484

41

589

Asociat

782

1200

407

2389

HIV/ SIDA

23

13

2

38

Afecţiunirare

1

3

0

4

Surdocecitate

0

1

0

1

TOTAL

2705

4535

1402

8642

            Evoluția numarului de persoane cu dizabilitati neinstitutionalizate

                                

                                       Persoane cu dizabilitati neinstitutionalizate pe tip de handicap

                           

 

8.2. Asistenţa socială a copiilor

 • Servicii sociale pentru copii care funcţionează în judeţul TULCEA
  • Centrul de plasament pentru Recuperarea si Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever Pelican Tulcea este destinat copilului cu handicap grav. Beneficiază de îngrijire, supraveghere permanentă şi recuperare prin kinetoterapie, ergoterapie, ludoterapie.
  • Centrul de plasament Speranţa Tulcea este un centru tip clasic pentru copilul aflat in situatiedificultate
  • Complex de unităţi de tip familial Tulcea compus din trei locatii - Căsuţe de tip familial“Cocorii1”,“Cocorii2și ”Cocorii 3” găzduiesc preşcolari/scolari separaţi temporar sau definitiv de familiile lor si Apartamente de Tip Familial unde suntgazduiticopii/tineri aflaţi în dificultate care au un comportament deosebit şi rezultate şcolare bune.
  • Complex de unităţi de tip familial pentru copii cu dizabilităţi compus din trei locaţii- Casa Pescăruşul, Casa Dumbrăveanca şi CasaEgreta
  • Centrul de Plasament SâmbătaNouă
  • Centrul de PlasamentSomova
  • Centrul de PlasamentSulina
  • Centrul de PlasamentMahmudia
  • Complex de unităţi de tip familial Isaccea este un centru pentru copilul aflat în dificultate
  • Complex de Servicii „Sf. Maria” Tulcea compus din Compartimentul de Violenţă in Familie, Centrul de Recuperare pentru Victimile Violentei in Familie care asigură servicii de îngrijire, asistenţă medicală, consiliere pe toată perioada de găzduire pentru persoanele victime ale violenţei în familie si Centrul Maternal care protejează cuplul mamă-copil, asigurându-le adăpost, asistenţă medicală, socială, psihologică şiconsiliere
  • Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Copilul cu Handicap este un centru care asigură servicii de recuperare si reabilitare copiilor din comunitate cât si a celor cu masură deplasament.
  • Servicii de îngrijire personală, la domiciliu, dintrecare:
   • asistenţi maternali profesionişti, rude saufamilii/persoane - (DGASPCTl.)
   • asistenţi personali-(Primării)
   • indemnizaţii pentru persoane cu handicap(copii)
  • Compartiment Adoptii.
 • Evoluţia numărului de    copii    care    au    beneficiat    de                      serviciile D.G.A.S.P.C.Tulcea în perioada 2013-2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel comparativ, cu evoluţia numărului de copii care au beneficiat de serviciile

D.G.A.S.P.C. Tulcea, în anii 2013, 2014, 2015 ,2016, 2017

 

 

 

 

NR. CRT.

 

INSTITUTIA DE PROTECTIE

 

31.12.2013

 

31.12.2014

 

31.12.2015

 

    31.12.2016

 

 31.12.2017

 

 

COPIII

   

I.

CENTRE DE REZIDENTIALE

         

 

1.

CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU RECUPERAREA SI REABILITAREA COPILULUI CU HANDICAP SEVER

„PELICAN” TULCEA

 

58

 

56

 

51

47

 

  47

2.

CENTRUL DE PLASAMENT

„SPERANŢA” TULCEA

 

76

 

50

 

45

 

44

 

 

 

  49

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

COMPLEX DE UNITATI DE TIP FAMILIAL PTR. COPILUL CU DIZABILITATI TULCEA

CASA DE TIP FAMILIAL PTR COPILUL CU

DIZABILITATI „ PESCARUSUL”

 

13

 

10

 

12

12

12

CASA DE TIP FAMILIAL PTR COPILUL CU

DIZABILITATI „ DUMBRAVEANCA”

 

13

 

12

 

12

12

 11

CASA DE TIP FAMILIAL PTR COPILUL CU

DIZABILITATI „ EGRETA”

 

0

 

9

 

11

 

12

 

12

 

 

 

4.

 

 

COMPLEX DE UNITATI DE TIP FAMILIAL TULCEA

APARTAMENTE DE

TIP FAMILIAL

31

30

33

30

   28

CASA DE TIP

FAMILIAL COCORII 1

 

  12

 

    11

 

 

 12

11

 

9                                                                   

CASA DE TIP

FAMILIAL COCORII 2

 12

     11

10

13

8

CASA DE TIP

     FAMILIAL COCORII 3

0

0

0

8

8

 

 5.

 COMPLEX DE SERVICII

 “ SF . MARIA “ TULCEA

CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU VICTIMILE VIOLENTE IN FAMILIE

0

0

0

          5

4

CENTRUL MATERNAL

4

4

16

10

   9

COMPARTIMENT

VIOLENTA IN FAMILIE

0

0

0

0

 0

6.

CENTRUL DE PLASAMENT SAMBATA NOUA

26

22

23

17

          21

7.

CENTRUL DE PLASAMENT SOMOVA

23

23

18

16

          14

8.

CENTRUL DE PLASAMENT SULINA

21

19

18

17

16

 

9.

CENTRUL DE PLASAMENT MAHMUDIA

0

20

20

20

 

         21

10.

COMPLEX DE TIP FAMILIAL ISACCEA

39

41

38

37

 

  34

 

11.

CENTRUL DE PRIMIRE MINORI IN

                    REGIM DE URGENTA 

3

4

5

5

 

         3

II.

      ASISTENTA MATERNALA

273

286

287

304

 

       296

III.

      PLASAMENTE FAMILIALE

153

147

212

230

 

       234

IV.

COMPARTIMENT ADOPTII

    COPII       CU DESCHIDERE PROCEDURA                    

ADOPTIE

49

71

53

39

38

      COPII INCREDINTATI

     IN VEDEREA ADOPTIEI

11

4

4

3

3

COPII ADOPTATI

14

20

18

23

23

FAMILII ATESTE

   SA   ADOPTE

55

73

75

73

85

vV.

CENTRE DE RECUPERARE

 CENTRUL DE

RECUPERARE SI REABILITARE A COPILULUI CU HANDICAP TULCEA

60

79

76

74

55

                                                                         

                 Problemele cheie identificate la nivelul sistemului

Analiza socio-economică realizată la nivelul fiecărui grup ţintă prezintă şi problemele cheie specifice acestora. Alături de aceste probleme identificate la nivel de grup, se evidenţiază o serie de probleme comune, care afectează în egală măsură situaţia tuturor persoanelor vulnerabile din România:

 • subfinaţarea sistemului de protecţie socială
 • insuficienţa resurselor umane
 • nivelul scăzut de profesionalizare al resurselor umane
 • nivelul scăzut al salarizării în sistemul de protecţie socială
 • dezvoltarea slabă şi inegală în teritoriu a serviciilor sociale în general
 • dezvoltarea insuficientă a serviciilor de prevenţie, identificare, intervenţie timpurie şi a sistemelor de referire
 • subdezvoltarea serviciilor de la nivel comunitar şi implicarea redusă a actorilor locali
 • lipsa unei politici de subcontractare a serviciilor publice de către instituţiile publice
 • acces dificil la finanţare al organizaţiilor neguvernamentale implicate în lucrul cu grupurile
 • vulnerabile.

 

CAPITOLUL IX - OBIECTIVELE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ÎN CADRUL D.G.A.S.P.C. TULCEA

 

In vederea realizării scopului strategiei de a dezvolta un sistem complementar, comprehensiv şi funcţional de servicii sociale la nivel judeţean, care să sprijine persoanele vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, să contribuie la prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii precum şi promovarea incluziunii sociale, se impune stabilirea unor obiective generale şi specifice.

9.1 PROMOVAREA ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI

Obiectiv general 1:

Promovarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor Obiective specifice:

1.1 Creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la drepturile copilului;

Obiectiv general 2:

Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării    Obiective specifice:

 • 2.2 Dezvoltarea şi diversificarea intervenţiei şi a reţelei de servicii pentru reabilitarea şi reintegrarea socială a copiilor victime ale abuzului, neglijării si exploatării copilului
 • 2.3 Dezvoltarea şi diversificarea intervenţiei şi a reţelei de servicii pentru victimele violenţei în familie

Obiectiv general 3:

Responsabilizarea comunităţilor locale pentru prevenirea separării copilului de părinţi şi susţinerea familiilor pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii Obiective specifice:

 • 3.1 Responsabilizarea şi sprijinirea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii;
 • 3.2 Creşterea responsabilităţii comunităţii locale în prevenirea separării copilului de familie;
 1. 3 Dezvoltarea/ diversificarea serviciilor pentru copil şi familie la nivel local

Obiectiv general 4:

Protecţia specială şi asigurarea de servicii pentru grupurile vulnerabile de copii şi tineri

Obiective specifice:

4.1 Menţinerea/ îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale pentru copil şi familie;

 • 4.2 Închiderea instituţiilor rezidenţiale de tipvechi;
 • 4.3 Prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, în rândul copiilor din serviciile DGASPC TULCEA;

 4.4 Creşterea accesului copiilor şi tinerilor  cu dizabilităţi        la serviciile  de  recuperare/reabilitare şi servicii educaţionale;

 • 4.5 Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecţie şi a altor categorii vulnerabile detineri;
 • 4.6 Înfiinţare de servicii noi destinate copiilor;
 • 4.7 Colaborarea cu toate instituţiile implicate in prevenirea şi combaterea consumului de droguri;
 • 4.8 Dezvoltarea parteneriatului public   privat   în vederea dezvoltării/ înfiinţării descentralizării serviciilor;

Obiectiv general 5:

Dezvoltarea unui sistem centrat de prevenire a violenţei în familie

5.1 Prevenirea violenţei în familie şi promovarea colaborării interinstituţionale în vederea diminuării fenomenului

5.2. Dezvoltarea de servicii sociale specializate în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi asigurarea calităţii acestora;

Obiectiv general 6:

Dezvoltarea unor serviciii destinate prevenirii traficului de persoane şi victimelor traficului de persoane

 • 6.1 Asigurarea unor servicii de prevenire a traficului
 • 6.2 Asigurarea protectiei si asistenţei victimelor traficului de persoane

Obiectiv general 7:

Colaborarea cu toate instituţiile implicate in prevenirea şi combaterea consumului de droguri

 • Realizarea de acţiuni de mediatizare/ popularizare, campanii de informare, distribuire de materiale publicitare/ informative
 • Încheiere de parteneriate de colaborare cu instituţii publice sau private cu activităţi în domeniu;

9.2     PROTECŢIA   ŞI    ASISTENŢA  PERSOANELOR CU HANDICAP

Orientarea în acțiunile din protecția persoanelor adulte cu handicap este dată de Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi ,Strategia Europeană pentru persoanele cu dizabilități 2010 – 2020, de Strategia Națională, precum și de legislația în domeniu.

În stabilirea obiectivelor generale și specifice se au în vedere cele opt domenii principale de acțiune stipulate în  Strategia Europeană pentru persoanele cu dizabilități 2010 – 2020 – ”Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere”: accesibilitate,  participare,  egalitate, ocuparea forței de muncă, educație și formare, protecție social, sănătate și acțiune externă.

 

Obiectiv general 1:

Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la toate resursele comunității – mediu fizic, servicii, transport, informare și comunicare

Obiective specifice

 • Desfășurarea de acțiuni de informare a actorilor sociali cu privire la accesibilizarea mediului pentru persoanele cu dizabilități
 • Accesibilizarea informațiilor din spațiul public pentru persoanele cu dizabilități

 

Obiectiv general 2:

Promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap

Obiective specifice

 

 • Dezvoltarea în comunitate a serviciilor sociale care să sprijine persoanele cu dizabilități să își valorizeze potențialul și să își dezvolte noi abilități, prevenindu-se izolarea și marginalizarea acestora : centre de zi, centre de recuperare de tip ambulatoriu pentru persoanele cu probleme neuromotorii
 • Consiliere şi sprijin de specialitate acordate beneficiarilor din serviciile de tip rezidenţial în vederea menţinerii relațiilor personale
 • Derularea unor campanii de informare a actorilor sociali și a comunității cu privire la beneficiile implicării persoanelor cu handicap în viața comunității.
 • Creşterea accesului pentru un număr cât mai mare de persoane cu dizabilităţi pe piaţa deschisă a forţei de muncă
 • Facilitarea accesului persoanei cu dizabilități la resursele comunității, la programele de securitate socială, sănătate, educație, ocupare.

 

Obiectiv general 3:

Promovarea  unei atitudini pozitive față de persoanele cu handicap

Obiective specifice

 • Derularea unor campanii de conștientizare în rândul actorilor sociali și a comunității cu privire la drepturile persoanelor cu handicap în vederea încurajării percepțiilor pozitive cu privire la acestea și a menținerii lor în comunitate
 • Cultivarea la copii, încă de la o vârstă fragedă, a unei atitudini de respect și incluziune a persoanelor cu dizabilități.
 • Facilitarea menținerii locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități

Obiectiv general 4:

Promovarea   unor condiții decente de viață pentru persoanele cu dizabilități aflate în instituțiile rezidențiale

Obiective specifice

4.1. Implementarea reformei instituționale a serviciilor sociale din cadrul DGASPC  prin trecerea la îngrijirea la nivelul comunității prin valorificarea oportunităților de finanțare prin fonduri structurale

4.2. Dezvoltarea formelor alternative de locuire și îngrijire

4.3. Dezvoltarea programelor de menținere/ dezvoltare  a deprinderilor de viață independentă în centrele rezidențiale în vederea pregătirii beneficiarilor pentru un mod de viață cu un grad sporit de independență

4.4. Dezvoltarea alternativelor de îngrijire la domiciliu a persoanelor adulte cu handicap accentuat și grav

4.5. Derularea unor campanii de conștientizare în rândul autorităților publice locale a nevoii de dezvoltarea a structurii de servicii comunitare de sprijin a persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora pentru viață independentă în comunitate (asistență personală, îngrijiri la domiciliu, centre de zi, centre de respiro, centre de recuperare, echipe mobile).

 

Obiectiv general 5:

Optimizarea procesului de trecere a tinerilor cu dizabilități din sistemul de protecție a copilului în cel de protecție rezidențială pentru adulți

Obiective specifice

5.1. Colaborarea cu specialiștii din sistemul de protecție a copilului în vedere identificării celei mai bune alternative de îngrijire pentru tinerii cu dizabilități având în vedere nevoile individuale, dar și abilitățile și aptitudinile acestora

9.3 PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA PERSOANELOR VÂRSTNICE

Prezentul document stabilește obiective generale și specifice pornind de la dreptul persoanelor vârstnice de a participa la viața socială, contribuind la îmbunătățirea situației sociale a acestei categorii de persoane.

Fenomenul de îmbătrânire demografică generează consecințe negative pe termen lung , atât sociale cât și economice. Dependența economică, apariția dezechilibrelor la nivelul sistemelor de asigurări, sunt urmări la nivel macro. La nivelul individului se manifestă, însă în mod acut, scăderea nivelului de trai și incapacitatea de a menține un echilibru psiho – emoțional.  La această categorie de vârstă este dificil să nu se discute despre probleme legate de singurătate sau auto-percepții negative (se simt inutili).

 

Obiectiv general 1:

Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice

Obiective specifice

1.1 Respectarea standardelor specifice minime de calitate din cadrul serviciilor pentru persoane vârstnice de la nivelul DGASPC Tulcea

1.2. Formarea / instruirea  profesionala a personalului care asigura ingrijirea si supravegherea persoanelor varstnice

1.3. Implicarea autorităților publice locale în vedere cunoașterii nevoilor persoanelor vârstnice din comunitate

1.4. Militarea pentru dezvoltarea unui parteneriat activ cu autoritățile locale pentru soluționarea situațiilor problematice cu care se confruntă vârstnicii comunității  

1.5. Implicarea autorităților locale în activarea resurselor comunitare: medic de familie, asistent medical comunitar, persoanele beneficiare de VMG, instituții de cult, pentru îmbunătățirea calitații vieții vârstnicilor

 

Obiectiv general 2:

Combaterea riscului de excluziune socială

Obiective specifice

2.1. Stimularea voluntariatului în rândul persoanelor vârstnice

2.2. Informarea populației cu privire la drepturile persoanelor vârstnice, în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica specifică   persoanei vârstnice şi a familiei acesteia.

2.3. Dezvoltarea parteneriatului public privat în vederea dezvoltării/înfiinţării serviciilor, în principal a celor comunitare

9.4 PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA ALTOR CATEGORII DE PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE

 

Obiectiv general 1:

Incluziunea socială a persoanelor fără adăpost, fără susținerea familiei

Obiective specifice

 • Facilitarea accesului persoanelor din aceste categorii la sistemul de beneficii sociale și servicii comunitare existente
 • Dezvoltarea unui parteneriat activ cu autoritățile locale pentru soluționarea situațiilor problematice cu care se confruntă aceste categorii de persoane vulnerabile

CAPITOLUL X – FINANȚAREA SERVICIILOR SOCIALE  

 

Obiectivele stabilite în prezentul document pot fi atinse luând în  considerare existența resurselor financiare provenite din diverse surse :

 • Bugetul de stat
 • Bugetul C.J. Tulcea
 • Contribuții ale persoanelor asistate
 • Fonduri externe accesate prin programe cu finanțare nerambursabilă

CAPITOLUL XI – ABREVIERI ALE TERMENILOR

C.J. Tulcea = Consiliul Județean Tulcea

D.G.A.S.P.C. Tulcea = Direcția de asistență socială și protecția copilului Tulcea

SPAS =  Serviciile publice de asistență socială

O.N.G. = Organizație neguvernamentală

V.G.M = Venit minim garantat

H.G. = Hotărâre de guvern

O.N.U. = Organizația Națiunilor Unite

C.S.N.R. = Cadrul Strategic Național de Referință

                                        Director General,

                                          Horobeț Sorin


                                                                                                                                                                      Anexă

Planul operaţional pentru implementarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul D.G.A.S.P.C. TULCEA

 

 

 1. PROMOVAREA ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI

 

 

Obiective specifice

Acţiuni

Responsabili

Buget

Termen

Rezultate aşteptate

Obiectiv general 1: Promovarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor

 

 

 

 

 

1.1 Creşterea gradului de informare a

populaţiei cu privire la promovarea şi respectarea

drepturilor copilului

1.1.1.Realizarea de acţiuni de mediatizare/ popularizare, campanii de informare, distribuire de materiale publicitare/informative cu privire la drepturile copilului, prevenirea şi combaterea

abuzului/ neglijării/ exploatării şi a violenţei în familie etc.

 

DGASPC

Tulcea

 

 

Bugetul Judeţului

 

Anual

- Vor fi organizate 2 acţiuni de mediatizare / popularizare

/ informare pe an.

1.1.2.Colaborarea cu instituţii publice cu

responsabilităţi în domeniu (şcoli, spitale,medici de familie), în vederea promovării şi respectării

drepturilor copilului (educaţie, sănătate, identitate etc.)

DGASPC

Tulcea Instituţii partenere

(ISJ, DSP, IPJ)

 

Bugetul Judeţului

 

Permanent

- colaborare si comunicare permanenta cu institutiile publice care au responsabilitati in domeniu

 

 

1.1.3.Realizarea de acţiuni pentru promovarea egalităţii de şanse şi combaterea discriminării

(inclusiv acţiuni pentru promovarea copiilor romi şi a copiilor cu dizabilităţi).

 

DGASPC

Tulcea Instituţii şi organizaţii partenere

 

 

Bugetul Judeţului

 

 

 

Anual

-  va fi organizata minim o acţiune pentru promovarea egalităţii de şanseşi

combatere a discriminării pe an.

-  Va fi organizata minim o acţiuni de promovarea

adopţiei pe an

Obiectiv general 2: Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării

Obiective specifice

Acţiuni

Responsabili

Buget

Termen

Rezultate aşteptate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Dezvoltarea şi diversificarea

intervenţiei şi a reţelei de servicii pentru

reabilitarea şi

reintegrarea socială a copiilor victime ale

abuzului, neglijării si exploatării copilului

 

 

        Mediatizarea Telefonului copilului, oferirea de servicii de consiliere prin Centrul de primire in regim deurgenţă

        Înfiintarea unei echipe mobilede interventie in regim deurgenta

 

 

 

DGASPC

Tulcea

 

 

 

Bugetul Judeţului/ alte finantari

 

 

 

Permanent

-vor fi monitorizate şi analizate toate apelurile înregistrate la Telefonul copilului

- asigurarea unei interventii rapide si a coordonarii metodologice si sprijinului SPAS-urilor

 

2.1.3. Furnizarea serviciilor de specialitate în cadrul Centruluide primire în regim de urgenţă al DGASPC Tulcea.

 

DGASPC

Tulcea

Bugetul Judeţului

 

Permanent

-anual vor fi oferite servicii rezidenţiale în CPRU pentru cca. 40 de copii aflaţi în

situaţii de risc de abuz/ neglijare şi/sau copiii străzii.

 

 

2.1.4. Colaborarea cu instituţiile relevante de pe plan judeţean pentru prevenirea şi intervenţia în reţea interinstituţională în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

 

DGASPC

Tulcea Instituţii partenere

Bugetul Judeţului

 

 

Permanent

-anual, vor fi organizate

acţiuni de colaborare pentru promovarea drepturilor copiilor.

- colaborare si comunicare permanenta cu institutiile publice cu responsabilitati in

domeniu

2.1.5. Extinderea retelei de asistenta maternala pentru copilul abuzat/neglijat

DGASPC

Tulcea

Bugetul Judeţului

 

Anual

Acreditarea unui numar de 10

asistenti matenali/an pentru copilul abuzat/neglijat

2.1.6.Creşterea calităţii serviciilor pentru audierea minorilor care să fie conformă cu standardele europene şi internaţionale în

domeniu pentru reducerea impactului psihologic negativ asupra minorilor victime ale unor

violenţe/ infracţiuni şi/sau minori în conflict cu legea

 

 

DGASPC

Tulcea Instituţii partenere

 

 

Bugetul Judeţului

 

 

 

Permanent

-   Raportari periodice cu privire laaudieri

-   colaborare si comunicare permanenta cu institutiile publice cu responsabilitati in domeniu

2.1.7 Identificarea şi dezvoltarea unor

DGASPC

Bugetul

Permanent

-      întâlniri periodice a

Obiective specifice

Acţiuni

Responsabili

Buget

Termen

Rezultate aşteptate

 

instrumente de intervenție interinstituțională şi multidisciplinară în cadrul Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea şi combaterea

exploatării copiilor prin muncă

Tulcea Instituţii partenere

Judeţului

 

Echipei interinstituţionale;

- raportări periodice;

 

2.2 Dezvoltarea şi diversificarea

intervenţiei şi a reţelei de servicii pentru

victimele violenţei în familie

2.2.1 Constituirea unei evidenţe a victimelor violenţei în familie (încheierea unui protocol de colaborare cu instituţiile relevante şi raportarea

periodică)

DGASPC

Tulcea

Instituţii partenere

Bugetul Judeţului

 

Permanent monitorizare

- raportări periodice cu privire la victimele violenţei în familie

2.2.2 Furnizarea de servicii in cadrul Complexului de Servicii Sf. Maria- Centrul pentru Recuperarea şi Reabilitarea Victimelor Violenţei în Familie

DGASPC

Tulcea Instituţii partenere

Bugetul Judeţului

 

Permanent

Acordare de servicii in cadrul centrelor specilaizate din subordinea DGASPC Tulcea

Obiectiv general 3: Responsabilizarea comunităţilor locale pentru prevenirea separării copilului de părinţi şi susţinerea familiilor pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii

3.1 Responsabilizarea şi sprijinirea

familiei pentru

creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii

3.1.1. Realizarea programului „Şcoala părinţilor” în centrele de zi /de consiliere pentru părinţi si copii, centrele maternale si centrele de recuperare

pentru copii cu dizabilităţi.

DGASPC Tulcea Institutii partenere

Bugetul Judeţului

 

Anual

- Dezvoltarea competenţelor parentale în ceea ce priveşte

creşterea, îngrijire şi educarea copiilor

3.1.2. Monitorizarea şi raportarea cazurilor de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate

DGASPC Tulcea Primării

Bugetul Judeţului

 

Trimestrial

- Va fi monitorizat trimestrial numărul copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în

străinătate.

 

 

 

3.2 Creşterea responsabilităţii

comunităţii locale în prevenirea separării copilului de familie

 

3.2.1. Iniţierea procesului de monitorizare şi sprijin pentru înfiinţarea şi desfăşurarea

activităţii structurilor comunitare consultative la nivel local şi instruirea membrilor acestora.

 

DGASPC Tulcea Primării

 

Bugetul Judeţului şi buget local

 

 

Permanent

- Participarea la solicitare în cadrul intilnirilor structurilor comunitare consultative în

cadrul cărora se analizează necesitea propunerii de

stabilire a unei măsuri de protecţie

3.2.2. Organizarea de întâlniri periodice de

coordonare a activităţii, informare şi instruire cu reprezentanţii autorităţilor publice locale cu

atribuţii în domeniu

 

DGASPC Tulcea Primării

Bugetul Judeţului şi buget local

 

 

Periodic

- întâlniri trimestriale ale reprezentanţilor DGASPC Tulcea cu reprezentanţii unităţilor administrativ

teritoriale din judeţ cu

Obiective specifice

Acţiuni

Responsabili

Buget

Termen

Rezultate aşteptate

         

atribuţii în domeniu

 

 

3.3 Dezvoltarea/ diversificarea serviciilor pentru copil şi familie la

nivel local

3.3.1. Evaluarea periodică a nevoilor locale, transmiterea de recomandări privind serviciile necesare şi informarea primăriilor cu privire la responsabilităţile locale pentru înfiinţarea de servicii alternative/ de prevenire (consiliere şi

informare, cantină socială, servicii de zi, inclusiv centre after school etc.); monitorizare servicii înfiinţate şi colaborare, după caz.

 

 

 

DGASPC Tulcea Primării

 

 

Bugetul Judeţului şi buget local

 

 

 

Anual

-       Acţiune comună pentru identificarea nevoilor de asistenţă socială şi asigurarea serviciilor publice de asistenţă socială în fiecare unitate de administrativ teritorială

-       Dezvoltarea                            de                            servicii

pentru familie şi copil la nivel local

Obiectiv general 4: Protecţia specială şi asigurarea de servicii pentru grupurile vulnerabile de copii şi tineri

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Menţinerea/ îmbunătăţirea calităţii

serviciilor sociale pentru copil şi familie

 

4.1.1. Furnizarea de servicii de tip rezidenţial pentru copiii separaţi temporar sau definitiv de familie la nivelul DGASPC Tulcea.

 

 

DGASPC Tulcea

Bugetul Judeţului

 

Permanent

- Monitorizarea lunară a numărului de copii care beneficiază de măsuri de protecţie de tip rezidenţial şi familial, precum şi al copiilor

din serviciile de prevenire.

4.1.2. Furnizarea de servicii de tip familial pentru

copiii separaţi temporar sau definitiv de familie la nivelul DGASPC Tulcea.

 

DGASPC Tulcea

Bugetul Judeţului

Permanent

- Creşterea retelei de asistenţi maternali profesionişti cu 15

/amp /an

 

 

4.1.3. Furnizarea de servicii de prevenire a separării copilului de familie şi continuarea programelor de sprijin pentru prevenirea

abandonului şi instituţionalizării şi susţinere a reintegrării în familie la nivelul DGASPC Tulcea.

 

 

DGASPC Tulcea CJ Tulcea

Bugetul Judeţului

 

 

 

Permanent

-       Va fi păstratun

echilibru echitabil între ponderea beneficiarilor de măsuri de protecţie specială şi cei din serviciile de prevenire, cu tendinţă de creştere a ponderii celor din serviciile de

-       prevenire.

 

4.1.4. Furnizarea de servicii sociale la nivelul altor furnizori acreditaţi şi colaborarea cu aceştia.

Furnizori servicii sociale

Bugetul Judeţului

 

Permanent

- Monitorizarea lunară

copiilor care beneficiază de servicii la nivelul altor

furnizori decât DGASPC.

Obiective specifice

Acţiuni

Responsabili

Buget

Termen

Rezultate aşteptate

 

4.1.5. Asigurarea standardelor de calitate în serviciile sociale pentru copii furnizate de DGASPC Tulcea.

 

DGASPC Tulcea

 

Bugetul Judeţului

 

Permanent

- Standardele de calitate în serviciile pentru copii vor fi asigurate în mare şi foarte

mare măsură;

4.1.6. Realizarea de acţiuni pentru promovarea adopţiei – informare şi mediatizare pentru recrutarea de familii adoptive, sensibilizarea familiilor în scopul adopţiei copiilor de etnie

romă, cu deficiente uşoare, cu vârsta peste 5 ani

 

 

DGASPC Tulcea

 

Buget de stat şi bugetul Judeţului

 

 

Periodic

 

- Realizarea a minim o actiune/an de informare si mediatizere a adoptiei nationale.

4.1.7.Formarea personalului din cadrul serviciilor de specialitate ale DGASPC Tulcea.

DGASPC Tulcea

Bugetul Judeţului

 

Anual

- Minim 50 de persoane/ an vor beneficia de formare.

4.1.8. Extinderea reţelei de asistenţă maternală cu accent pe AMP pentru plasarea în regim de

urgenţă a copilului 0-2 ani

 

DGASPC Tulcea

Bugetul Judeţului

 

Anual

Acreditarea unui număr de 15 asistenti matenali/an

 

 

4.2 Închiderea instituţiilor rezidenţiale

de tip vechi

        Închiderea Centrului de Plasament Speranţa dinTulcea

        Închiderea Centrului de plasamnet pentru recuperarea şi reabilitarea copilului cuhandicap sever Pelican şi reorganizarea acestuia într-un Complex de servicii de tipfamilial

 

 

DGASPC Tulcea

Bugetul Judeţului

 

 

2018-2023

 

- În judeţul Tulcea nu vor mai exista instituţii

rezidenţiale pentru copii, de tip vechi

 

 

 

4.3 Prevenirea şi

combaterea delincvenţei juvenile, în rândul copiilor

 

 

 

4.3.1.Realizarea de acţiuni periodice de informare/ dezbateri/ activităţi educative pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor deviante şi delincvenţei juvenile

 

 

 

 

DGASPC Tulcea IPJ Tulcea

Bugetul Judeţului

 

 

 

 

Trimestrial/ Semestrial

-  Acţiuni comunitare privind responsabilizareaşi

conştientizarea copiilor şi familiilor acestora faţă de factorii de risc şi a

consecinţelor încălcării legilor şi normelor de conduită

-  Vor fi organizate

trimestrial/ semestrial acţiuni

pentru prevenirea şi combaterea

Obiective specifice

Acţiuni

Responsabili

Buget

Termen

Rezultate aşteptate

         

comportamentelor deviante şi

delincvenţei juvenile.

4.3.2. Monitorizarea şi consilierea copiilor care săvârşesc fapte penale şi nu răspund penal şi specializarea personalului implicat în investigarea cauzelor penale cu autoriminori

 

DGASPC Tulcea IPJ Tulcea

Bugetul Judeţului

 

 

Permanent

- monitorizarea lunară a numărului de copii care săvârşesc fapte penale şi nu răspund penal.

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Creşterea accesului copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi la serviciile

de recuperare/

reabilitare şi servicii educaţionale

4.4.1. Furnizarea de servicii de evaluare şi monitorizare pentru copiii cu handicap.

DGASPC Tulcea

Bugetul Judeţului

Permanent

-     evaluarea      trimestrială   a copiilor încadrati într-ungrad

de handicap

 

4.4.2. Furnizarea de servicii de recuperare in cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Tulcea

 

 

DGASPC Tulcea

Bugetul Judeţului

 

 

Permanent

 

- Minim 80 de copii cu dizabilităţi vor beneficia anual de servicii de recuperare dinsubordinea

DGASPC Tulcea

4.4.3. Colaborarea cu Inspectoratul şcolar pentru

asigurarea accesului copiilor cu dizabilităţi la şcolarizare şi alte servicii educaţionale.

DGASPC Tulcea ISJ Tulcea

Bugetul Judeţului

 

Permanent

-Incheiere                         conventie                         de colaborare

 

4.4.4. Înfiinţarea unui serviciu mobil (pe apa) de recuperare şi reabilitare destinat copiilor domiciliaţi în localitaţile din Delta Dunării

 

CJ Tulcea DGASPC Tulcea

Bugetul Judeţului Alte surse

 

2018-2023

– grup ţintă: minim 40 de copii cu nevoi de recuperare şi reabilitare domiciliaţi în

localităţile din Delta Dunării accesibile pe apa

 

4.4.5 Extinderea retelei de asistenţă maternală pentru copilul cu dizabilităţi

 

DGASPC Tulcea

Bugetul Judeţului

 

Anual

Acreditarea unui numar de 5 asistenti matenali/an pentru copilul cu dizabilitati

4.5 Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecţie şi a altor categorii vulnerabile de

tineri

 

4.5.1 Implementarea standardelor pentru formarea deprinderilor de viaţă independentă în serviciile rezidenţiale de la nivelul DGASPC Tulcea

 

 

DGASPC Tulcea

Bugetul Judeţului

 

 

Permanent

- Coordonatorii serviciilor de tip rezidenţial vor asigura implementarea standardelor pentru formarea deprinderilor de viaţă independentă;

stadiul implementării va fi monitorizat trimestrial.

Obiective specifice

Acţiuni

Responsabili

Buget

Termen

Rezultate aşteptate

           

4.5.2 Realizarea de acţiuni de informare şi consiliere a tinerilor din serviciile rezidenţiale de la nivelul DGASPC Tulcea cu privire la deprinderile de viaţă independentă şi facilităţile

şi măsurile de suport oferite de stat.

 

DGASPC Tulcea

Bugetul Judeţului

 

 

Periodic

- organizarea a minim 4

acţiuni/an de informare şi consiliere a tinerilor instituţionalizaţi.

4.5.3 Asigurarea de suport pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc instituţiile de protecţie.

DGASPC Tulcea AJOFM Tulcea

 

Bugetul Judeţului

Permanent

- minim 20 de tineri vor fi sprijiniţi anual pentru integrarea socio-profesională

4.5.4 Asigurarea de suport pentru accesul la o locuinţă, prin încheierea de parteneriate cu instituţii/ autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale, etc.

DGASPC Tulcea CJ Tulcea Primării ONG-uri

Bugetul Judeţului bugete locale

ONG-uri

 

 

Permanent

- Incheiere de parteneriate;

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Înfiinţare de servicii noi destinate copiilor

 

4.6.1 Crearea de sevicii care să susţină integrarea socio-profesională a tinerilor si tranziţia către viaţă independentă

 

 

DGASPC Tulcea

Bugetul Judeţului fonduri externe

 

 

2018 - 2023

- Locuinţe sociale/protejate, centre de informare, orientare şi consiliere socio-

profesională

 

4.6.2 Parteneriate pentru înfiinţarea de întreprinderi şi ateliere protejate care să faciliteze integrarea profesională eficientă a tinerilor, inclusiv a celor cu handicap

 

 

DGASPC Tulcea

 

 

Bugetul Judeţului

 

 

2018 - 2023

- va fi infiinţate întreprinderi şi ateliere protejate care să faciliteze integrarea

profesională eficientă a tinerilor, inclusiv a celor cu

handicap

4.6.3 Demersuri pentru facilitarea accesului la educaţie şi formare profesională în conformitate cu cerinţele pieţii şi abilităţile beneficiarilor

 

DGASPC Tulcea

Bugetul Judeţului

 

2018 - 2023

- facilitarea accesului la educaţie şi formare

profesională în conformitate

cu cerinţele pieţii

4.6.4 Programe de prevenire şi combatere a

discriminării       copiilor       instituţionalizaţi,                              copii rromi, copii aflaţi îndificultate

 

DGASPC Tulcea

Bugetul Judeţului

 

2018 - 2023

- facilitarea accesului la servicii şi oportunităţi

4.7. Colaborarea cu toate instituţiile

implicate in prevenirea

4.7.1 Participarea la acţiuni de mediatizare/ popularizare, campanii de informare, distribuire

de materiale publicitare/ informative.

DGASPC

Instituţii şi organizaţii

Bugetul Judeţului

 

2018 - 2023

- dobândirea de cunoştinţe privind identificarea şi

clasificarea drogurilor,

Obiective specifice

Acţiuni

Responsabili

Buget

Termen

Rezultate aşteptate

şi combaterea consumului de droguri

       

legislaţia în domeniu, cauzele

şi consecinţele consumului

4.7.2 Încheiere de parteneriate de colaborare cu instituţii publice sau private cu activităţi în domeniu;

DGASPC

Bugetul Judeţului

 

2018- 2023

- Incheiere de parteneriate

 

4.8 Dezvoltarea parteneriatului public

privat în vederea dezvoltării/ înfiinţării descentralizării serviciilor

4.8.1. Încheierea de contracte de parteneriat şi colaborarea cu furnizorii privaţi de servicii sociale din judeţ şi/sau cu alte organizaţii neguvernamentale.

 

DGASPC Tulcea ONG-uri

 

Bugetul Judeţului ONG-uri

Periodic, în funcţie de valabilitatea contractelor

- derularea parteneriatelor

existente şi identificarea unor noi opotunităţi in funcţie de nevoile beneficiarilor;

4.8.2 Se pot incheia parteneriate public private cu susţinere financiară sau se pot concesiona servicii în conformitate cu legislaţia învigoare

 

DGASPC Tulcea ONG-uri

Bugetul Judeţului ONG-uri

 

2018-2023

- servicii concesionate, dezvoltarea de parteneriate public-private

 

 

Obiectiv general 5: Dezvoltarea unui sistem centrat de prevenire a violenţei în familie

 

 

5.1 Prevenirea violenţei în familie şi promovarea

colaborării

interinstituţionale în vederea diminuării fenomenului

 

 

5.1.1 Realizarea de acţiuni de mediatizare/ popularizare, campanii de informare, distribuire de materiale publicitare/ informative.

 

DGASPC

ONG-uri instituţii publice locale

Bugetul Judeţului

/buget de stat/ Fonduri

nerambur sabile

 

 

2018-2023

- Vor fi organizate minim 2 acţiuni de mediatizare/ popularizare/ informare pe an

 

5.1.2 Încheiere de parteneriate de colaborare cu instituţii publice sau private cu activităţi în domeniul;

DGASPC

ONG-uri instituţii publice

locale

Bugetul Judeţului

/buget de

stat/ Fonduri

 

 

2018-2023

- derularea parteneriatelor existente şi identificarea unor noi opotunităţi in funcţie de nevoile beneficiarilor;

Obiective specifice

Acţiuni

Responsa bili

Buget

Termen

Rezultate aşteptate

     

nerambur sabile

   

5.2. Asigurarea servicii sociale specializate în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi asigurarea

calităţii acestora;

 

 

5.2.1 Asigurarea serviciilor rezidentiale si de consiliere victimelor violente in familie

 

 

DGASPC

 

 

Bugetul Judeţului

 

 

2018-2023

 

Oferirea serviciilor de calitate conform prevederilor standardelor minine obligatorii

Obiectiv general 6: Dezvoltarea unor servicii destinate prevenirii traficului de persoane şi victimelor traficului de persoane

 

 

 

 

6.1. Asigurarea unor servicii de prevenire a

traficului

 

6.1.1 Realizarea de acţiuni de mediatizare/ popularizare, campanii de informare, distribuire de materiale publicitare/ informative.

DGASPC

Cluj, ONG-uri, instituţii publice

locale

 

 

Bugetul Judeţului

2018-2023

 

- Vor fi organizate minim 2 acţiuni de mediatizare/ popularizare/ informare pe an

 

 

6.1.2 Încheiere de parteneriate de colaborare cu instituţii publice sau private cu activităţi în domeniul;

 

 

DGASPC

Tulcea

Bugetul Judeţului

/ buget de stat/ Fonduri

nerambur sabile

2018-2023

- derularea parteneriatelor

existente şi identificarea unor noi opotunităţi in funcţie de nevoile beneficiarilor;

6.2. Asigurarea protecţiei

si asistenței victimelor traficului de persoane

6.2.1 Dezvoltarea de servicii de reabilitare

socială şi primire în regim de urgenţă a victimelor traficului de persoane;

DGASPC

Tulcea

Bugetul Judeţului

2018-2023

Respectarea standardelor de

calitate in oferirea serviciilor pentru beneficiari

Obiectiv general 7: Dezvoltarea unor servicii destinate prevenirii consumului de droguri

 

7.1 . Colaborarea cu toate instituţiile implicate

in prevenirea şi combaterea consumului de droguri

 

7.1.1 Realizarea de acţiuni de mediatizare/ popularizare, campanii de informare, distribuire de materiale publicitare/ informative.

 

DGASPC

Instituţii şi organizaţii

Bugetul Judeţului

 

2018-

2023

- dobândirea de cunoştinţe privind identificarea şi

clasificarea drogurilor, legislaţia în domeniu, cauzele şi

consecinţele consumului

7

.1.2 Încheiere de parteneriate de colaborare cu

instituţii   publice   sau   private   cu   activităţi în

DGASPC

Bugetul

Judeţului

2018 -

2023

- Incheiere de parteneriate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA PERSOANELOR ADULTE

 

 

Obiective specifice

Acţiuni

Responsa bil

Buget

Termen

Rezultate aşteptate

Obiectiv general 1. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la toate resursele comunității – mediu fizic, servicii, transport, informare și comunicare

 

1.1.Desfășurarea de acțiuni de informare a actorilor sociali cu privire la accesibilizarea mediului pentru persoanele cu dizabilități

1.1.1 Realizarea de acţiuni de mediatizare/ popularizare, campanii de informare, distribuire de materiale publicitare/ informative.

 

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

 

 

Anual

Cunoașterea de către actorii sociali a prevederilor  legale privind accesibilizarea mediului

1.1.2 Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi și a nevoii de accesibilizare a mediului prin folosirea tuturor mijloacelor mass media

 

DGASPC

Tulcea

 

Bugetul propriu

 

Permanent

- emiterea de buletine informative

 

 

 

1.2. Accesibilizarea informațiilor din spațiul public pentru persoanele cu dizabilități

1.2.1 Derularea unor activități de informare a persoanelor cu dizabilități, având în vedere cerințele specifice tipului de afecțiune, referitoare la posibilitatea de accesare a informațiilor  (ex. interpret mimico-gestual, înregistrări audio în versiuni simplificate)

 

DGASPC

Tulcea

 

Bugetul propriu

 

 

Permanent

- grup ţintă persoane adulte cu dizabilităţi

1.2.2 Dezvoltarea paginii de internet a institutiei cu facilități specifice pentru accesarea informațiilor de către persoanele cu deficiențe vizuale și auditive

 

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

 

Permanent

 

- creșterea gradului de accesare a paginii internet de către persoanele cu deficiențe vizuale și auditive

Obiectiv general 2. Promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap

 

Obiective specifice

Acţiuni

Responsa bil

Buget

Termen

Rezultate aşteptate

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Dezvoltarea în comunitate a serviciilor sociale care să sprijine  persoanele cu dizabilități să își valorizeze potențialul și să își dezvolte noi abilități, prevenindu-se izolarea și marginalizarea acestora : centre de zi, centre de recuperare de tip ambulatoriu pentru persoanele cu probleme neuromotorii

2.1.1. Colaborarea cu autorităţile publice locale şi acordarea sprijinului metodologic necesar în vederea identificării, monitorizării şi asigurarea intervenţiei în comunitate pentru persoana adultă cu dizabilităţi/aflată în dificultate

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

- Unităţile administrativ teritoriale din judeţ vor primi recomandări şi informari cu privire la responsabilităţile locale pentru asigurarea de servicii; monitorizare servicii şi colaborare, după caz

2.1.2. Sprijinirea dezvoltării sistemului de monitorizare şi coordonare a serviciilor sociale de la nivel local.

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

 

Permanent

- reprezentanţi ai unităţilor

administrativ teritoriale din judeţ vor participa la întâlnirile

cu reprezentanţii DGASPC Tulcea

2.1.3. Sprijinirea dezvoltării unei reţele de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilităţi

DGASPC

Tulcea,

 

Bugetul propriu

 

Permanent

 

grup ţintă:persoane cu dizabilităţi

 

2.2. Consiliere şi sprijin de specialitate acordate beneficiarilor din serviciile de tip rezidenţial în vederea menţinerii relațiilor personale

2.2.1 Informarea beneficiarilor cu privire la modalitatile prin care pot mentine relaţia cu familia, reprezentantul legal, prietenii (telefon, corespondenţă, vizite, ieşiri în comunitate)

 

 

DGASPC

Tulcea

 

 

Bugetul propriu

 

 

Permanent

 

- Vor fi organizate minim 4 acţiuni

/an pentru informarea persoanelor cu handicap instituţionalizate

2.2.2 Încurajarea beneficiarilor pentru personalizarea spațiului cu efecte persoanale provenite de la familie sau prieteni

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

 

Permanent

Spațiile de locuit vor fi personalizate

2.2.3 Întruniri de grup cu tematica ”De la distanță aproape de oamenii dragi”

 

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

 

 

 

Permanent

- Creșterea numarului de beneficiari care reiau legătura cu familia și prietenii

2.2.4 Formarea personalului din cadrul serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi ale DGASPCTulcea.

 

 

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

 

 

 

 

Permanent

- Creșterea numarului de beneficiari care reiau legătura cu familia și prietenii

2.3. Derularea unor campanii de informare a actorilor sociali și a comunității cu privire la beneficiile implicării persoanelor cu handicap în viața comunității

2.3.1. Realizarea de acţiuni pentru promovarea egalităţii de şanse şi combaterea discriminării.

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

- Vor fi organizate minim 4 acţiuni

/an

2.3.2.  Derularea in școli a unor acțiuni menite a stimula cunoașterea și conștientizarea de către copii a contribuțiilor persoanelor cu dizabilități la dezvoltarea societății

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

anual

- Vor fi organizate acţiuni

/an în cel putin două școli din comunitate

2.3.3. Postarea pe pagina de internet a instituției de mesaje menite a promova recunoașterea calificărilor, abilităților persoanelor cu handicap

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

- informarea publicului larg și a angajatorilor

2.3.4. Încurajarea mass- media să prezinte în mod valorizant, pozitiv problematica persoanelor cu dezabilități

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

- îmbunătățirea imaginii persoanelor cu dizabilități

2.4. Creşterea accesului pentru un număr cât mai mare de persoane cu dizabilităţi pe piaţa deschisă a forţei de muncă

2.4.1. Identificarea persoanelor cu handicap instituţionalizate care pot fi încadrate în muncă, încurajarea integrării profesionale şi orientarea acestora către meserii adecvate

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  Cresterea numarului de persoane asistate în centre orientate spre piața libera a muncii

2.4.2. Activități de consiliere si orientare pentru calificare și integrare profesională în cadrul centrelor rezidențiale

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  Creșterea disponibilității să intenției de angajare în muncă a persoanelor rezidente în centre

2.4.3. Informarea potenţialilor angajatori cu privire la dreptul la muncă al persoanei cu handicap şi susţinerea de care pot beneficia pentru angajarea de persoane cu handicap.

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  Cresterera numarului de angajatori ai persoanelor cu dizabilități

2.4.4. Colaborarea cu AJOFM în vederea organizării bursei locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Anual

-  Cresterea numarului de participanți la bursa locurilor de muncă pentru persoanele cu handicap

2.5  Facilitarea accesului persoanei cu dizabilități la resursele comunității, la programele de securitate socială, sănătate, educație, ocupare

2.5.1        Informarea persoanelor cu dizabilităţi cu privire la serviciile de sănătate şi la infrastructurile care furnizează aceste servicii

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  Îmbunătățirea stării de sănătate a acestor persoane

2.5.2        Informarea persoanelor cu dizabilităţi cu privire la toate formele de educaţie şi învăţământ

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  Creșterea gradului de acces la educație

2.5.3        Facilitarea accesului persoanei cu dizabilități la informațiile necesare accesării unei locuințe

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  Creșterea gradului de acces la locuințele sociale de tip ANL

2.5.4        Asigurarea suportului pentru întocmirea documentației necesare pentru accesarea unui credit cu dobandă subvenționată pentru adaptarea locuinței sau achiziționarea unui mijloc de transport adaptat nevoilor

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  Creșterea numărului de persoane care accesează un astfel de credit

Obiectiv general 3: Promovarea  unei atitudini pozitive față de persoanele cu handicap

 

 

Obiective specifice

Acţiuni

Responsa bil

Buget

Termen

Rezultate aşteptate

 

 

3.1 Derularea unor campanii de conștientizare în rândul actorilor sociali și a comunității cu privire la drepturile persoanelor cu handicap în vederea încurajării percepțiilor pozitive cu privire la acestea și a menținerii lor în comunitate

 

 

3.1.1 Realizarea de acţiuni de mediatizare/ popularizare, campanii de informare, distribuire de materiale publicitare/ informative.

 

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

 

 

anual

- Vor fi organizate minim 2 acţiuni de mediatizare/ popularizare/ informare pe an

 

3.1.2 Încheiere de parteneriate de colaborare cu instituţii publice sau private cu activităţi în domeniu

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

 

 

permanent

- derularea parteneriatelor existente şi identificarea unor noi opotunităţi in funcţie de nevoile beneficiarilor;

3.2.       Cultivarea la copii, încă de la o vârstă fragedă, a unei atitudini de respect și incluziune a persoanelor cu dizabilități.

3.2.1 Incheierea de parteneriate între centrele rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități și școli

 

 

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

 

 

Permanent

 

-  Creșterea gradului de toleranță și implicare a copiilor în relațiile cu persoanele cu dizabilități

3.2.2. Propuneri de desfășurare a unor acțiuni comune în Săptamâna Școala Atfel cu tematică ce vizeaza persoanele cu dizabilități

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Anual

-  Participarea personalului instituției la astfel de acțiuni

-  Creșterea gradului de toleranță și implicare a copiilor în relațiile cu persoanele cu dizabilități

3.3 . Facilitarea menținerii locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități

3.3.1.      Monitorizarea de către DGASPC a beneficiarilor care sunt angajați în vederea menţinerii locului de muncă

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Conform prevederilor legale

-  Reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă și prevenirea incetarii raportulrilor de muncă

3.3.2.      Colaborarea cu AJOFM Tulcea în vederea acordării tuturor facilităților către angajatorii persoanelor cu dizabilități

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  Cresterea numarului de persoane cu dizabilități angajate

Obiectiv general 4: Promovarea   unor condiții decente de viață pentru persoanele cu dizabilități aflate în instituțiile rezidențiale

 

Obiective specifice

Acţiuni

Responsa bil

Buget

Termen

Rezultate aşteptate

 

 

 

 

4.1. Implementarea reformei instituționale a serviciilor sociale din cadrul DGASPC  prin trecerea la îngrijirea la nivelul comunității prin valorificarea oportunităților de finanțare prin fonduri structurale

 

4.1.1 Identificarea surselor de finanțare și depunerea cererilor în termen

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

2019-2023

- cresterea numarului de cereri de finantare depuse si aprobate

 

 

4.1.2 Coordonarea SPAS – urilor pentru dezvoltarea serviciilor în comunitate

 

 

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

- dezvoltarea de noi servicii în comunitate

-reducerea numarului de  solicitări de instituționalizare

4.1.3. Întocmirea, avizarea și aprobarea planurilor de restructurare și reorganizare a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

2019

-  reorganizarea direcției pentru protecția persoanelor adulte

4.2 Dezvoltarea  formelor alternative de locuire și îngrijire

4.2.1 Informarea actualilor beneficiari ai serviciilor rezidențiale cu privire la tipurile alternetive de locuire și îngrijire

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  creșterea gradului de accesptare a schimbării și reducerea numarului de asistați care refuză transferul

4.2.2.Transferarea etapizată a beneficiarilor de servicii rezidențiale în unități de tip vechi în forme alternative de locuire și îngrijire

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

2020-2021

-  numar redus de persoane adulte cu dizabilități care nu se adaptează noilor locații

4.3. Dezvoltarea programelor de menținere/ dezvoltare  a deprinderilor de viață independentă în centrele rezidențiale în vederea pregătirii beneficiarilor pentru un mod de viață cu un grad sporit de independență

4.3.1. Reevaluarea periodică a situației socio-psiho-medicale a persoanei cu dizabilități instituționalizată;

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  planuri indivuduale de intervenție în care serviciile sunt personalizate

4.3.2. Incurajarea participării beneficiarilor la activitățile de ergoterapie și expunerea produselor realizate în spații publice din comunitate

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  cel puțin două evenimente ăn care sunt expuse produsele realizate de beneficiari anual

4.3.3. Aplicarea standardelor specifice minime  de calitate pentru serviciile de protecție specială;

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  respectarea standardelor de

calitate in oferirea serviciilor pentru beneficiari

4.3.4. Monitorizarea calității serviciilor de protecție specializată a persoanelor cu dizabilități;

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  număr redus de reclamații

-  numar redus de incidente

-  numar redus de abateri disciplnare ale personalului

4.3.5. Formarea continuă a personalului implicat în protecția și îngrijirea persoanei cu dizabilități;

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  creșterea calității serviciilor oferite în serviciile rezidențiale

4.3.6. Desfășurarea de activități de autogospodărire, activități lucrative în microgrădini și microferme

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  creșterea numărului de beneficiari care participă la activitățile lucrative și dezvoltă aptitudini specifice

4.4. Dezvoltarea alternativelor de îngrijire la domiciliu a persoanelor adulte cu handicap accentuat și grav

4.4.1. Campanie de informare a publicului larg cu privire la profesia de asistent personal profesionist

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  o campanie pe an

4.4.2. Organizarea unei rețele de asistenți personali profesioniști

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

2020

-  oferirea de servicii de îngrijire alternative sistemului rezidențial

4.5. Derularea unor campanii de conștientizare în rândul autorităților publice locale a nevoii de dezvoltarea a structurii de servicii comunitare de sprijin a persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora pentru viață independentă în comunitate (asistență personală, îngrijiri la domiciliu, centre de zi, centre de respiro, centre de recuperare, echipe mobile).

4.5. 1. Informarea periodică a autoritălor locale cu privire la necesitatea dezvoltării serviciilor comunitare

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  desfășurarea a cel puțin 3 sesiuni anuale de informare de către direcția  de coordonare a SPAS-urilor

Obiectiv general 5: Optimizarea procesului de trecere a tinerilor cu dizabilități din sistemul de protecție a copilului în cel de protecție rezidențială pentru adulți

Obiective specifice

Acţiuni

Responsabil

Buget

Termen

Rezultate aşteptate

 

5.1  Colaborarea cu specialiștii din sistemul de protecție a copilului în vedere identificării celei mai bune alternative de îngrijire pentru tinerii cu dizabilități având în vedere nevoile individuale, dar și abilitățile și aptitudinile acestora

 

5.1.1 Organizarea de sesiuni de schimb de experiență cu specialiștii din sistemul de protecție a copilului

 

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

 

Permanent

- dobândirea de cunoştinţe și informații privind modalitatea de intervenție în situația tinerilor care urmează să fie transferați

- reducerea numărului de tineri rezistenți la schimbare

5.1.2  Realizarea evaluarii nevoii de sprijin, conform fișei individuale de evaluare a persoanelor adulte instrument utilizat în sistemul rezidențial, in perioada premergătoare transferului în sistemul de protecție pentru persoanele adulte cu dizabilități

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

- identificarea corectă a tipului de serviciu pentru persoanele adulte cu dizabilități care răspund optim nevoilor fiecărui tănăr

                           

 

 

 

PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

 

Obiective operaţionale

Acţiuni

Responsa bil

Buget

Termen

Rezultate aşteptate

Obiectiv general 1: Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice

1.1 Respectarea standardelor specifice minime de calitate din cadrul serviciilor pentru persoane vârstnice de la nivelul DGASPC Tulcea

1.1.1 Furnizarea de servicii specializate în centrul rezidential pentru vârstnici.

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

 

Permanent

- respectarea standardelor minime de calitate

1.1.2  Reamenajarea spațiului în care funcționează serviciul rezidențial pentru persoane vârstnice și dotarea cu facilități specifice nevoilor

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

2019-2020

- spațiile vor respecta prevederile standardelor specifice minime de calitate

1.2 Formarea /  instruirea profesionala a personalului care asigura ingrijirea si supravegherea persoanelor varstnice

1.2.1 Perfecționarea periodică a personalului din serviciul rezidențial pentru persoane vârstnice

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

 

Permanent

 

-  7 angajați/an

 1.3  Implicarea autorităților publice locale în vedere cunoașterii nevoilor persoanelor vârstnice din comunitate

 1.3.1 Întâlniri periodice cu reprezentanții autorităților locale/ SPAS în vederea creșterii gradului de implicare a acestora în soluționarea problemelor cu care se confrunta populația vârstnică

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  desfășurarea a cel puțin 3 sesiuni anuale de informare de către direcția  de coordonare a SPAS-urilor

1.3.2 Derularea unor campanii comune de evaluare a nevoilor locale in 2 localitati

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

2020

-  identificarea nevoilor concrete de servicii comunitare în cele două localități

1.4 Militarea pentru dezvoltarea unui parteneriat activ cu autoritățile locale pentru soluționarea situațiilor problematice cu care se confruntă vârstnicii comunității

1.4.1.  Transmiterea de recomandări privind serviciile necesare şi informarea primăriilor cu privire la responsabilităţile locale pentru înfiinţarea de servicii alternative/ de prevenire; monitorizare servicii înfiinţate şi colaborare, după caz.

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  reducerea numărului de cazuri referite către DGASPC Tulcea

1.5 Implicarea autorităților locale în activarea resurselor comunitare: medic de familie, asistent medical comunitar, persoanele beneficiare de VMG, instituții de cult, pentru îmbunătățirea calitații vieții vârstnicilor

1.5.1. Întâlniri periodice cu reprezentanții autorităților locale/ SPAS in vederea conștientizării resurselor de care dispun pe plan local pentru soluționarea problemelor vârstnicilor din comunitate

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  desfășurarea a cel puțin 3 sesiuni anuale de informare de către direcția  de coordonare a SPAS-urilor

Obiectiv general 2: Combaterea riscului de excluziune socială

2.1. Stimularea voluntariatului în rândul persoanelor vârstnice

2.1.1 Consilerea persoanelor asistate in centru rezidential pentru persoane vârstnice apte pentru implicarea in acțiuni de voluntariat în unitățile rezidențiale pentru copii

 

DGASPC

Tulcea

 

Bugetul propriu

 

Permanent

- Vor fi organizate minim 2 acţiuni de informare pe an în CPV și ședințe de consiliere individuală

2.1.2. Realizarea unui parteneriat cu structuri ale pensionarilor

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  protocol de colaborare

2.1.3  Implicarea persoanelor vârstnice în oferirea de servicii sociale pentru semenii lor

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  creșterea numărului de ONG-uri în care activează persoane vârstnice

2.2.  Informarea populației cu privire la drepturile persoanelor vârstnice, în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica specifică   persoanei vârstnice şi a familiei acesteia

 

2.2.1. Derularea unei campanii de sensibilizare şi formare a opiniei publice

 

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

anual

- Vor fi organizate minim 2 acţiuni de mediatizare/

popularizare/ informare pe an

 

2.3. Dezvoltarea parteneriatului public privat în vederea dezvoltării/înfiinţării serviciilor, în principal a celor comunitare

2.3.1 Încheierea de contracte de parteneriat şi colaborarea cu furnizorii privaţi de servicii sociale din judeţ şi/sau cu alte organizaţii neguvernamentale.

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

- derularea parteneriatelor existente şi identificarea unor noi opotunităţi in funcţie de nevoile beneficiarilor;

                 

PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA ALTOR CATEGORII DE PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE

Obiective operaţionale

Acţiuni

Responsa bili

Buget

Termen

Rezultate aşteptate

Obiectiv general 1: Incluziunea socială a persoanelor fără adăpost, fără susținerea familiei

1.1.    Facilitarea accesului persoanelor din aceste categorii la sistemul de beneficii sociale și servicii comunitare existente

1.1.1 Informarea și consilierea persoanelor din aceste categorii vulnerabile.

DGASPC

Tulcea

 

Bugetul propriu

 

Permanent

- reducerea numărului de persoane care solicită instituționalizare

1.2.    Dezvoltarea unui parteneriat activ cu autoritățile locale pentru soluționarea situațiilor problematice cu care se confruntă aceste categorii de persoane vulnerabile  

1.2.1. Transmiterea de recomandări privind serviciile necesare şi informarea primăriilor cu privire la responsabilităţile locale pentru înfiinţarea de servicii alternative/ de prevenire

DGASPC

Tulcea

Bugetul propriu

Permanent

-  reducerea numărului de cazuri referite către DGASPC Tulcea

InfoCons 2 jpg

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech